Årsmelding Ballade.no 2015

Vi oppsummerer virket i 2015. Nyheter, debatt, kritikk av flere sjangre og i nye former og mer til.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Ballade.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for og om norsk musikkliv. Siden år 2000 har Ballade publisert egenproduserte artikler og lagt til rette for debatt om en lang rekke spørsmål knyttet til artister, musikkbransje og organisasjonsliv.
Fra år 2013 er ballade.no drevet av Foreningen Ballade. Foreningen hadde i 2015 følgende medlemmer: Norsk komponistforening (NKF), Norsk forening for komponister og tekstforfattere (NOPA), Musikkforleggerne og Musikernes fellesorganisasjon (MFO).
I gjennomsnitt hadde Ballade 36 116 besøkende, hvorav 23 959 unike brukere i måneden og totalt 670 743 sidevisninger gjennom året. Lesertallene er stabile, og årets resultat var en liten økning fra året før.
Ballade publiserte i snitt to saker daglig gjennom årets virkedager.
INNHOLD
1) Styrets årsberetning
2) Ballade.no
– Redaksjonelt innhold
– Samarbeidsprosjekter
3) Administrasjonen
4) Årsregnskap

LyDoku - miksepult Foto: Rikskonsertene/Lars Opstad

LyDoku – miksepult Foto: Rikskonsertene/Lars Opstad (Foto: )


1. STYRETS ÅRSBERETNING
I 2015 har styret hatt fokus på Ballades framtid etter at samarbeidsavtalen mellom medlemmene i foreningen, som strakk seg fra 2013-15 er ferdig. En grundig gjennomgang av profil der styreleder og eller redaktør gjestet flere av medlemmenes styremøter førte til en revidert profil som gjelder fra januar 2016. Alle medlemmer har ønsket å gå videre med støtten til Foreningen Ballade, på årlig basis.
Rådsmøter

Rådsmøte 2015 blei avholdt 21. april, tilstede var Åse Hedstrøm (NKF), Ingrid Kindem (NOPA), Jørn Dalchow (Musikkforleggerne), Christine Thomassen (MFO) og Bente Leiknes Thorsen (styreleder Ballade, ikke stemmeberettiget).
Fram til april besto styret av:
Styreleder: Bente Leiknes Thorsen (NKF)
Medlem: Tine Tangestuen (NOPA)
Medlem: Cathrine Ruud (Musikkforleggerne)
Medlem: Erica Berthelsen (MFO)
Medlem: Hild Borchgrevink (ekstern)
Vara: Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF)
Vara: Dagfinn Nordbø (NOPA)
Rådsmøtet valgte å videreføre hele det sittende styret. For perioden 2015- april 17 består styret av
Styreleder: Bente Leiknes Thorsen (NKF)
Medlem: Tine Tangestuen (NOPA)
Medlem: Cathrine Ruud (Musikkforleggerne)
Medlem: Erica Berthelsen (MFO)
Medlem: Hild Borchgrevink (ekstern)
Vara: Bjørn Bolstad Skjelbred (NKF)
Vara: Dagfinn Nordbø (NOPA)
Styrets arbeid
Det ble gjennomført fire styremøter i 2015.
Den daglige driften er godt ivaretatt av daglig leder. Styret har kunnet fokusere på Ballades framtid etter samarbeidsavtalens utløp (se ovenfor). Oppfølging av samarbeidet med Scenekunst (med midler fra Kulturrådets støtteordning for kulturnæringer) har vært en annen sak styret har fulgt tett.
Alle medlemmer bidrar økonomisk, jfr. vedtekter § 3 «Organisasjoner og virksomheter i norsk musikkliv som vil bidra økonomisk, kan tas opp som medlem […]» Pr i dag betaler medlemmene NKF, NOPA og Musikkforleggerne 100 000 pr år til foreningen og MFO bidrar med kontorplass.
Foreningen har adresse Kongens gate 24 der NOPA, NKF og Musikkforleggerne har lokaler og styremøtene holdes der hvis mulig. Redaksjonen har adresse Grønland 6-8.
Guro Skumsnes Moe spiller octobass Foto: NyMusikk/Henrik Beck

Guro Skumsnes Moe spiller octobass Foto: NyMusikk/Henrik Beck (Foto: NyMusikk/Henrik Beck)


2. BALLADE.NO
Redaksjonelt innhold
Ballade publiserer egenproduserte artikler og legger til rette for musikkritikk samt debatt om en rekke spørsmål knyttet til musikk som kunst, artister, komponister og tekstforfattere, musikkbransje og organisasjonsliv.
Den redaksjonelle profilen hadde i 2015 følgende retningslinjer:
– Jevnlig oppdatering, med daglig publisering som mål
– Presentere fagartikler og utfordre fagmiljøene
– Være oppsøkende / ute i feltet
– Prioritere egne saker og undersøkende journalistikk fremfor sitatsaker
– Stimulere til debatt / meningsutveksling i en seriøs form
– Utvikle skribentkompetanse
– Få fram kritikker av uttrykk som ikke ellers blir omtalt i pressen
– Ta i bruk artikkelforfattere med dybdekompetanse
– Om mulig hente inn erfaringer fra internasjonale forhold
– Tenke eksperimentelt og sjangeroverkryssende (for eksempel stimulere til tenkning om forhold mellom musikk og andre kunstarter, for eksempel gjøre kritikk av danseforestillinger med musikk — et felt som ikke er dekket i dag, likedan forhold mellom musikk og teater, tekst i musikk, musikk og film etc.)
I forbindelse med at eierne diskuterte videre forpliktelse til Ballade etter at deres treårige avtale er over, ble det i oktober gjort en gjennomgang av profildokumentet. Dette ble oppdatert med noen justeringer.
Bransjesaker/kritisk journalistikk/nyhetsorientering
Ballade jobber i spennet mellom bredden av sjangre, og med å følge både estetisk og strukturell utvikling i norsk musikkliv. Kritisk og kulturpolitisk journalistikk er tidkrevende å lage, og var en av Ballades prioriteringer gjennom året.
Salg og distribusjon av musikk, samt konsekvenser av den digitale utviklingen har stått i sentrum for redaksjonen gjennom en årrekke. I 2015 fulgte vi utviklingen i strømmetjenestene, med vekt på fordeling av inntekter derfra, samt lovverk og nye tjenester som kommer til. Unikt for dette området er at vi legger vekt på å følge den internasjonale utviklingen ved å informere lesere om salgstall, rettsprosesser og diskusjoner i internasjonale bransjemedier, og ved å se dette i lys av norske forhold.
Foto: Moehre1992, Wikimedia Commons
I tillegg til de rent økonomiske perspektivene er estetikk essensielt for Ballade. I et essay diskuterte musiker og produsent Knut Schreiner kunstneriske konsekvenser digitaliseringen kan ha for pop-rock som kunstform. Dette essayet ble mye lest, og det lange formatet ble diskutert. At et essay kan få mye oppmerksomhet også på grunn av sin sjeldne lengde, er eksempel på hvordan Ballade kan gi plass til mer dyptgående analyser enn andre medier.
Teknologi har også konsekvenser hva gjelder kunst for barn, og i samarbeid med Periskop tok vi initiativ til en egen, sjangerbred artikkelserie som tematiserte hvordan ulike institusjoner, festivaler og frie aktører forholder seg til dette. Miniøya, Oslo-filharmonien, Rikskonsertene, David Bratlie, en spillforsker og en forsker på kvalitetsoppfatning i DKS var blant kildene.
Spørsmål om likestilling er under debatt i musikklivet. Her, som innen andre tematikker, har vi forsøkt å finne innfallsvinkler som er underbelyste i annen presse. I to artikler pekte vi på mangel på kvinner innen EDM og vi så nærmere på kvinnerepresentasjon ved Øyas klubbnetter, hvor festivalen har kommet kortere i arbeid med jevn fordeling enn i programmet for øvrig.
Vi har også fulgt politiske vedtak omkring Norsk kulturråd, med særlig vekt på prinsippet om armlengdes avstand. Vi har sett på strukturelle endringer i rådet, fulgt omleggingen i DKS/Rikskonsertene, og tematisert musikkfagets plass i skolen i forbindelse med gjennomgangen av skolen som skjer gjennom Ludvigsen-utvalgets rapport m.m. Arbeid i Music Norway og by:Larms økonomi har også vært sentrale temaer i år.
Debatt
Ballade har et særlig ansvar for å stimulere til debatt og ta opp problemstillinger som angår bransjen.
I 2014, som følge av nye nettsider, var det gledelig å registrere at debatten økte, og at terskelen for å kommentere og diskutere sakene våre i sosiale medier ble lavere enn før. Tendensen har holdt seg i 2015 og dette året har vi også opplevd en noe større tilslutning i kommentarfeltet direkte på våre egne sider. Vi mottar også et stabilt antall leserinnlegg. Disse er blant våre mest leste tekster.
På vårparten var den heftigste diskusjonen av estetisk art. Da debatten først var initiert, ble det nedlagt en vesentlig redaksjonell innsats i å engasjere ulike stemmer i denne, fordi diskusjoner omkring musikalsk innhold er sjeldne. En serie på i alt 12 innlegg kom på trykk før vi i en redaksjonell kommentar valgte å avrunde debatten da argumentasjonen ble repetitiv. Diskusjonen avfødte egne kommentarer og ble sitert i flere medier, blant annet i Aftenposten og Minerva.
Høstens største diskusjon handlet om honorering i norske festivaler, etter at Bjarne Kvinnsland etterlyste en mer ansvarlig honorarpolitikk i de offentlig finansierte institusjonene.
Trondheim symfoniorkester under Musikkfestuken. Foto: Henrik Dvergsdal/Nordland Musikkfestuke.


For øvrig var det vesentlig aktivitet, i form av både kommentarer og egne leserinnlegg, knyttet til ulike temaer fra musikkbransjen og organisasjonslivet:
– Anbefaling fra Forsvaret om å nedlegge/slå sammen norske militærkorps
– Vedtaket om å la Rikskonsertene få nasjonalt ansvar for DKS
Musikken i bibliotek
– Kulturdepartementets ønske om å nedlegge ordningen med Knutepunktfestivaler.
Revidering av åndsverkslov samt prosessen med vurderte endringer i internasjonalt lovverk
Kvaliteten i HiFi-lyd
– Spørsmål omkring flerkultur i musikklivet i forbindelse med Rikskonsertenes seminar Flere!
Spellemannsprisen og sjangre i TV-showet
Kritikk
Med nye eiere har Ballade satset sterkere på konsertkritikk enn før, fordi dette i de fleste andre medier er stadig mindre prioritert. Vi ønsker også å gi slike tekster større plass enn i dagspressen, for å skape bredere refleksjonsrom for vurdering og diskusjon av ulike musikalske uttrykk.
Geografisk bredde er prioritert, for å bøte på situasjonen i riksmediene hvor prosjekter utenfor Oslo får lite oppmerksomhet. Gjennom året besøkte vi Kåfjord i Finnmark (Riddu Riddu), Bodø (urfremføring av opera og Nordland musikkfestuke), Førde (Internasjonale Folkemusikkfestival), Bergen (Ekko, Bit20, Bergen Internasjonale musikkfestival, Festspillene i Bergen), Stavanger (Maijazz og Kitchen Orchestras jubileumskonsert), samt byer og tettsteder i Akershus og Østfold (bl.a. dekket vi Opera Østfolds oppsetning av Tosca).
Trondheim ble et særlig satsingsområde, fordi vi har klart å knytte til oss en fast skribent i byen. I Trondheim besøkte vi flere av Rockheims utstillinger, flere skolekonserter, Olavsfestdagene, festivalen Juba Juba m.m.
Det gjøres også et arbeid for å knytte kontakter med tilsvarende skribenter i Stavanger, Bergen og Tromsø, men det har ikke enda lyktes oss å finne skribenter som både kan levere tekst av tilstrekkelig nivå, og som ikke er (eller opplever å være) for tett knyttet til miljøene som dekkes. Dette er en faglig utfordring for Ballade, og motiverer behovet for et relativt høyt reisebudsjett.
Oh Mama! DJ-kurs Foto: Linn Carin Dirdal


Anmeldelsene våre strekker seg sjangermessig fra fri improvisasjon i Kitchen Orchestra, via nyskreven opera av Cecilie Ore, refleksjoner i programarbeidet til de to klassisk-orienterte ensemblene Edvard Munch ensemble/Oslo kammerakademi, en studie av nasjonale perspektiv i tradisjonell og moderne folkemusikk til DJ Mama Crews workshop og konsert ved Majorstua skole. En anmeldelse fra Nordland musikkfestuke viste hvordan en kritikk kan favne sjangerbredt i seg selv. Musikk av Sondre Lerche, Ragnhild Furebotten, Halvdan Sivertsen samt NOSOs tolkning av Mahler ble inngående skildret i teksten, og anmelderen lyktes i å trekke flere tråder mellom dem. En annen sjangerovergripende, og reflekterende tekst, tok utgangspunkt i Ensemble Allegria med rapperne Anas Rifai og Patrik Mamous konsert ved en ungdomsklubb i Oslo.
Ballade har også en ambisjon om å utvide og stimulere til former for kritikk som er lite utprøvd. Ved tre anledninger har vi sendt to anmeldere til samme konsert, enten for å få frem ulike innfallsvinkle til resepsjon av kunst, eller for å sikre ulik fagkompetanse. Etter by:larm skrev Kai Arne Hansen og Birgitte Sandve en dialogbasert artikkel fra KUUK og Silvana Imams konserter. Artikkelen tok for seg hvordan begge, på hver sine måter utfordrer maktstrukturer i sjangeren. Etter Only Connect lot vi to anmeldere med ulik bakgrunn få skrive hver sin tekst. De to tekstene hentet frem nokså ulike verdier ved arrangementet. Til slutt lot vi en anmelder med folkemusikkbakgrunn og én med kompetanse innen dans skrive en felles tekst om et nytt folkemusikalsk verk koreografert av Sigurd Johan Heide, hvor begge fagområder ble godt ivaretatt.
Vi opplever at musikkens rolle i andre sceniske produksjoner ofte er «hemmelig». I 2015 hadde vi et særlig fokus på musikk i dans, og besøkte flere ulike danseproduksjoner både i det frie og det institusjonaliserte feltet, med vekt på musikkens betydning som utgangspunkt. Også innen dette området brukes musikk med stort sjangerspenn, fra Lasse Passages nyskrevne verk, til Gimses innspilte tolkninger av Grieg m.m.
Til sist har flerkulturell musikk vært et satsingsområde, fordi denne musikken er underbelyst samtidig som flerkulturelle perspektiver blir stadig viktigere. Gjennom året anmeldte vi blant annet konserter ved Oslo World Music festival, Afroslo, Kouame Serbas konsert ved i Bergen Internasjonale Musikkfestival, samt flere skolesekkproduksjoner med utøvere og musikk fra bl.a. Jordan, Palestina, Irak, Iran m.m. En uløst oppgave er å få et større mangfold av skribenter med en tilsvarende bakgrunn.
Utfordringene her likner mye på utfordringene ved rekruttering av korrespondenter i regionene.
Arbeidet med å utvikle skribenter er svært tidkrevende og en viktig del av Ballades virksomhet. Vår erfaring er at denne jobben ikke kan gjøres ferdig, blant annet fordi de av skribentene våre som blir gode nok, gjerne fanges opp av andre medier eller går over i andre jobber i norsk kulturliv. Å sette skribenter i stand til å bidra til en kvalitetssterk musikkjournalistikk i Norge er en viktig del av vårt mandat. Vår egen honorarpolitikk, hvor betalingsnivået på kritikker spesielt er satt såpass høyt at de kan motivere andre medier til å heve satsene, er også del av vår strategi for å bidra til øket status og økt kvalitet innen feltet.
Arbeidet med å velge skribenter og redigere tekster er også tidkrevende fordi vi i enkelte tilfeller, og særlig til anmeldelser, søker skribenter med spesiell kompetanse innen sine felt. Kanskje vil de levere bare denne ene teksten til Ballade i løpet av et år. En skribent kan ha høy fagkompetanse og mindre redaksjonell erfaring, og ofte ligger det mye redigeringsjobb i slike tekster.
I 2015 bidro nesten 40 anmeldere og journalister til Ballade. I tillegg ble det publisert en rekke leserinnlegg.
Kunstnerisk aktivitet
En del av Ballades mandat er å presentere dybdeintervjuer med utvalgte utøvere/kunstnere/opphavspersoner i alle sjangre, med det som ambisjon å få fram hva som rører seg i feltet av motivasjon og kunstnerisk vilje.
Fra 2015 vil vi særlig trekke frem portrettintervjuene med rockpioner Svein Finjarn, improvisasjonsmusiker Christian Wallumrød, folkemusiker Synnøve Bjørset, Oslo-baserte produsenten John Fryer, komponist/slagverker Kjell Samkopf, artist/låtskrivere Ingerlise Størksen, Marianne Stranger og Hanne Kolstø, låtskriver/produsent Magnus Bertelsen. slagverker Håkon Stene, improvisasjonsmusiker Ivar Grydeland, blackmetal-musiker Anders Odden, lydkunstner Maia Urstad samt et posthumt intervju med komponist Kåre Kolberg.
Slottet i Sanden Foto: Lars Opstad


Der vi i 2015 har hatt oppmerksomhet på både debatt, kritikk og fagartikler/essays om flerkulturelle pespektiv, har det flerkulturelle vært underbelyst i rene intervjuer og redaktør ønsker å ivareta dette bedre i 2016.
Fordi musikklivet er opptatt av metoder for å leve av musikken, presenterte vi på sluten av året historier bak kommersielle gjennomslag hos KYGO og Aurora.
Fra fagmiljøene
Særlig personer knyttet til utdanningsinstitusjonene bidro med musikkfaglige essays og refleksjoner.
Kåre Bjørkøy (ved NTNU/Trondheim) skrev en alternativ anmeldelse til Fosse-operaen, hvor han pekte på mulige mangler og kvaliteter i det musikalske uttrykket. Øyvind Varkøy (NMH) problematiserte musikk og kunstens egenverdi. Nora Bilavovic Kulset (NTNU/Trondheim) delte erfaringer fra sitt arbeid med musikk som en viktig medspiller i innlæring av andrespråk. Håkon Austbø (NMH) bidro med to artikler om kvalitet i musikalske framføringer, mens Henrik Holm (NMH) presenterte refleksjoner fra Austbøs arbeid med det samme i prosjektet «Den tenkende musiker».
Ballade i andre medier
Ballade blir jevnlig sitert, og har i 2015 vært kilde til saker i Aftenposten, Dagbladet, Morgenbladet, Dagens Næringsliv, Klassekampen, Dagsavisen, Bergens tidende, Bergensavisen, Adresseavisa, Rogalands avis, Drammensavisa, Minerva, Journalisten, Medier24.com, Utrop, ABC Nyheter, Telemarksavisa, Østlandets blad, Akershus amtstidene og BUL Ervingen.
Flere artikler ble dessuten gjenpublisert i Dagbladet. Vi har også kjennskap til at radio og TV, særlig NRK, bruker Ballade som kilde, uten å ha mulighet til å innhente systematisk oversikt om dette.

PFU

To av våre saker omkring uro i Norges Korforbund ble i 2014 klaget inn til PFU av kontrollkomiteen i forbundet. Slik Ballade tolket klagen, handlet den om to forhold; vær varsom-plakatens punkt 3.2: «Det er god presseskikk å tilstrebe bredde og relevans i valg av kilder» og 4.14/15: «De som utsettes for sterke beskyldninger skal så vidt mulig ha adgang til samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger. / De som er blitt utsatt for angrep skal snarest mulig få adgang til tilsvar, med mindre angrep og kritikk inngår som ledd i en løpende meningsutveksling.». Klagen ble behandlet i PFU, 28. oktober og utvalget konkluderte med at Ballade ikke har brutt god presseskikk.
Klager anket imidlertid, og saken ble behandlet på nytt i 2015. I anken ble det stilt viktige prinsipielle spørsmål omkring hvordan et tilsvar presenteres. Spørsmålet utfordrer Ballades prinsipp om å lenke mellom saker. Problemstillingen var ikke — for noe medium — tidligere behandlet i PFU, og gav en fruktbar diskusjon for Ballade så vel som for andre medier. Saken fikk derfor mye oppmerksomhet.
Utvalgets konklusjon ble stående; Ballade har ikke har brutt god presseskikk. Enda tydeligere merking av tilsvar i kontroversielle saker har imidlertid blitt et viktig redaksjonelt prinsipp for Ballade i etterkant av dette.
Fabula Grande Foto: BIT20


Samarbeidsprosjekter
Periskop
Ballade samarbeider i en tre års prosjektperiode (2012-2015) med fire andre nettidsskrift; Kunstkritikk, Scenekunst og Barnebokkritikk om driften av nettstedet Periskop. Nettstedet, som er finansiert av Norsk kulturråd, har som mål å styrke og utvikle diskusjonen omkring kunst for barn og unge.
Samarbeidet omfatter redaksjonelle diskusjoner omkring innholdet på Periskop, samt utveksling av stoff mellom nettsidene. Ballade disponerer egne midler til å utvikle egne artikler som bidrar inn til den estetiske diskursen om kunst for barn og unge. Noen av artiklene er omtalt under avsnittet om kritikk ovenfor.
Prosjektet Periskop muliggjør og forsterker Ballades kritikk og kommentarer omkring musikk for denne målgruppen, og finansierer rundt 35 artikler årlig.
Scenekunst.no
Sammen med Scenekunst.no har vi fått innvilget midler fra Norsk kulturråds støtteordning for kulturnæringer for å kartlegge hvorvidt et samarbeid om utvalgte områder av driften til Ballade og Scenekunst kan føre til økte egeninntekter og bedre ressursutnyttelse. En grunnleggende forutsetning er at det enkelte nettsted beholder sin eksisterende forside, sin redaksjonelle uavhengighet og egenart.
Storparten av prosjektet er omtalt i årsmelding for 2014. I 2015 ble det avholdt møte mellom styreleder og daglig leder i de to foreningene, og videre fremdrift ble diskutert. Det ble sendt orientering og forventningsavklaring til styrene i de respektive eierorganisasjonene, som stilte seg positive til videreføring av arbeidet med å opprette et eventuelt AS.
Det ble også søkt om en omdisponering av prosjektets gjenstående midler. Disse skulle brukes til å skrive og trykke en rapport om resultatene fra de ulike samtalene, men ettersom informasjon er godt distribuert til de relevante mottakerne, ønsket vi å bruke disse midlene til å få frem mer informasjon om våre lesere. I desember ble ulike aktører kontaktet, og diskusjon om leserundersøkelser, aktuelle spørsmål og liknende diskutert. Selskapet Comte er nå engasjert for å gjøre en grundig gjennomgang av materialet i Google Analytics, og vi diskuterer et nytt samarbeid med Scenekunst for å få frem grundigere leserundersøkelser på sikt.
Prosjektet vil bli ferdigstilt våren 2016.

3) ADMINISTRASJON

Ida Habbestad har vært ansatt i 80 prosent stilling som redaktør. I tillegg til det redaksjonelle ansvaret fungerer redaktør også som daglig leder av Foreningen Ballade. Ansvaret som daglig leder medfører sekretærfunksjon for styret, administrering av foreningens økonomi og regnskap i dialog med regnskapsfører, ansvar for drift og vedlikehold av nettsider, ukentlig kontakt med annonseselger Sture Bjørseth, innkjøp av foreningens utstyr med mer.
Sture Bjørseth er tilknyttet Ballade som annonseselger pr provisjon.
Regnskapsfører for Ballade er PwC Accounting Bergen ved Amund Lauvrak.
Revisor er Helge Frosta.
Arbeidsmiljøet anses som godt. Det var ikke noe sykefravær i 2015. Det er ikke rapportert om skader eller ulykker av noen art. Foreningens drift forurenser ikke det ytre miljø. Av de fast ansatte (målt i årsverk) var andelen kvinner 100% i perioden.
For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.