Regjeringen melder at de omstrukturer Den kulturelle skolesekken. I samme omgang øker de midlene med 12,2 millioner kroner.

Thorhild Widvey, © Ilja Hendel/KUD

I en pressemelding fra Kulturdepartementet meldes det at omstruktureringen skjer for å skape et tettere samarbeid mellom skole- og kultursektoren. De vil også øke kvaliteten på kulturtilbudet som tilbys elevene, og dette skal gjøres ved å gi et nytt og utvidet mandat til Rikskonsertene. Det er også et nytt navn i gjære for konsertene, samt nye oppgaver da de blir en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.

– Flere rapporter har påvist ujevn kvalitet, og behov for bedre samarbeid mellom skole- og kultursektor. Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati for kunstnere og artister, uttaler kulturminister Thorhild Widvey i samme pressemelding.

Videre i meldingen fremgår det at disse rapportene har påvist store variasjoner i kvalitet, og at finansierings- og rapporteringssystemet er unødvendig tungvint. Rapportene kan også påvise at «DKS ikke har klart å oppnå god nok dialog og samspill mellom skolesektor og kultursektor nasjonalt, regionalt og lokalt.» Videre i pressemeldingen uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen følgende:

– Kunst er viktig for å forstå oss selv og samfunnet vi lever i, og bidrar til dannelse, forståelse, læring, mestring. Omleggingen skal bidra til at kunst og kultur blir bedre integrert i elevenes arbeid.

Pressemeldingen inkluderer også det nye mandatet, som er gjengitt her:

          Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.

–          Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen

–          Samarbeide om innhold og kvalitet med høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjonsmiljøer og nasjonale aktører for Den kulturelle skolesekken.

–          Bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og sikre at DKS-ordningen understøtter skolens læreplaner.

–          Drive rådgivning og veiledning overfor fylkeskommuner og kommuner, herunder gi råd om hvordan tilbud fra Den kulturelle skolesekken og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.

–          Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forskning og utviklingsarbeid, og stimulere og samarbeide med ulike fagmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid på regionalt og nasjonalt nivå.

–          Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, kunstformidling, pedagogikk, skolefag, rammeplan og læreplanverk, arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor.

–          Bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningsektor med råd og tjenester i arbeidet med å realisere politiske føringer, og selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.

–          Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner.

–          Sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og tydelige og hensiktsmessige styringsstrukturer i DKS.

Publisert:

Del: