Edvard Grieg ved klaveret

Blir norske samtidskomponister neglisjert i Grieg-året 2007?

INNLEGG: Styreleder i Norsk Komponistforening, Asbjørn Schaathun, etterlyser i en artikkel på Ballade.no flere bestillingsverk og en større og mer substansiell satsing på norske komponister under Grieg-jubileet. Ragna Sofie Grung Moe, direktør i Grieg 07, svarer her Schaathun. – Det har faktisk vært en hovedsatsning for Grieg 07 å inkludere norske samtidskomponister i vår mangfoldsforståelse, skriver Grung Moe, og trekker samtidig fram flere eksempler på hvordan Grieg speiles i komponister fra vår tid i dette jubileumsåret.

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Ragna Sofie Grung Moe, direktør i Grieg 07

Grieg 07s konsert i Universitets aula den 15. juni var ikke et “100-års-jubileum for Griegs dødsdag” (ref. Schaathun). 15. juni er dagen Edvard Grieg ble født , og da vi i år markerer at det er hundre år siden mesteren døde (4. september 1907), feiret vi fødselsdagen hans i Oslo.

Vi skjønner at Schaathun etterlyser flere bestillingsverk. Vi er enige i at det i 2007 burde vært fremført flere større bestillinger for å hedre Griegs minne, og da naturligvis på Griegs fødselsdag i Universitets aula. Vi kan ikke svare for musikk-Norge som helhet, men overbringe bakgrunnen for de prioriteringer som er gjort i Grieg 07.

Grieg 07 ble stiftet i mai 2006 som et aksjeselskap eid av Bergen kommune, administrasjonen begynte sitt arbeid med å planlegge Grieg-markeringen i juni 2006. Inntektene var ved oppstart 7,5 millioner og et fullstendig budsjett for markeringen var først klart over nyåret 2007. Pr. dato er budsjettrammen på 14 millioner kroner, hvorav 4 millioner er fra Kultur- og Kirkedepartementet (KKD), 4 fra Bergen kommune og 1,5 fra Hordaland fylkeskommune.

Grieg 07s målsettinger

Grieg 07 har som mål å initiere, koordinere og gjennomføre en nasjonal og internasjonal markering av 100-års minnet for Edvard Griegs død, og hovedmålsettingen er å sikre og fornye interessen for hans musikk. For vitalitet og fremdrift, inviteres unge musikere og kunstnere til å la seg inspirere av Griegs holdninger og handlinger, både menneskelig og kunstnerisk.

Med stor respekt for, og en grunnleggende tro på at Griegs musikk vil leve videre i mange generasjoner fremover, er det et mål at Grieg-året må bidra til at hans musikk og tanker prøves ut fra vår tids estetikk og samfunnssyn. Med dette som utgangspunkt presenterer Grieg 07 en tredelt profil, som hver for seg og sammen har til hensikt å aktualisere og vitalisere Grieg-arven:

• Humanisten Grieg
• Komponisten Grieg
• Sampleren Grieg

KKD og UDs Grieg-satsning

Schaathun viser til statsrådens åpningstale på fødselsdagskonserten hvor statsråden sa at KKD og Utenriksdepartementet (UD) til sammen har brukt nærmere 10 millioner til markeringen av Grieg-året. Med utgangspunkt i en generell ”nøling” omkring viktigheten av en markering for Edvard Griegs død så tett oppe i både Grieg-jubileet i 1993 og i Ibsen-året i 2006, vil vi hevde at både KKD og UDs engasjement, nå – midtveis i 2007, er særdeles bevisst og offensivt når det gjelder å utnytte mulighetene for fremdrift og bevisstgjøring av nasjonens kulturelle identitet og veivalg (se deres innlegg under MIC-/Grieg 07-konferansen 15. juni på grieg07.no).

I forbindelse med markeringen av Grieg-året 2007 og som ledd i det utenrikskulturelle arbeidet, vil f.eks. UD innenfor gitte rammer, bidra finansielt, og imøtekomme initiativ som tas fra fagmiljø i inn- og utland og fra utenriksstasjonene. Departementet ønsker å følge opp målsettingen for Grieg 07 og fordele midler/ressurser der det er relevant og naturlig. Grieg 07 samarbeider nært med departementet for å sikre kunstnerisk høy kvalitet og langsiktig effekt av en felles innsats.

Bestillingsverk fra Grieg 07

Schaathun skriver videre at han ikke er kjenner til at det er tilkommet en eneste krone til en norsk komponist i forbindelse med 100-årsmarkeringen. Da kan vi med glede informere om at av Grieg 07s produksjonsbudsjett på 9 millioner kroner går 23% til bestillingsverk, formidling av norsk samtidsmusikk, og komposisjonsverksted for barn og unge. Grieg 07 er faktisk involvert i 10-15 bestillingsverk i forbindelse med Grieg-året 2007 – selv om ikke alle er like store, og heller ikke alle er av norske komponister.

Allerede ved den offisielle åpningskonserten av Grieg-året under Nordlysfestivalen i januar, urfremførte Maja Ratkje et bestillingsverk fra Grieg 07. Og det på en konsert hvor Tromsø Symfoniorkester og Kristiansand Symfoniorkester i lag fremførte verk av flere av våre samtidige komponister: Eivind Buene, Nils Henrik Asheim og Rolf Wallin. Rolf Wallin var konsertens konferansier og Buene og Asheim var begge tilstede. Denne konserten hadde som mål å vise til Grieg og hans kolleger av i dag.

«Sleppet – The Sound of Norwegian Spring»

Grieg 07s største kunstneriske prosjekt er «Sleppet –The Sound of Norwegian Spring» med et budsjett på 1.2 millioner. Prosjektet består av hele seks bestillingsverk (med støtte fra Norsk Komponistfond og Norsk Kulturråd) av internasjonalt anerkjente lydkunstnere/komponister, hvorav tre er norske: Natasha Barrett, Bjarne Kvinnsland og Jana Winderen – i tillegg til Chris Watson (England), Marc Behrens (Tyskland) og Steve Roden (USA). Lydkunstnerne/komponistene har fått i oppdrag å «samle lyden av den norske våren». De har gjort feltopptak på Vestlandet; slepp av husdyr på bøene; vanndrypping og kalving fra breene; storm og hav fra havgapet, og i september skal komposisjonene stilles ut som lydkunstobjekter i Bergen, og under Ultima i Oslo.

Komposisjonsverksted for barn og unge

Grieg 07 har et nært samarbeid med Lydverkstedet i Oslo om komposisjonsverksteder som tar utgangspunkt i både Griegs musikk og feltopptak av miljølyder. I uke 19 gjennomførte Grieg 07 i samarbeid med Bergen Filharmoniske Orkester og BIT 20 Ensemble et prosjekt på Stord som inkluderte over 200 skolebarn. Prosjektet het «Klangsamleren Grieg» og var inspirert av hvordan Grieg i flere av verkene sine nyttet naturen og naturlyder som inspirasjonskilde. Elevene samlet inn lyder frå omgivelsene sine ved hjelp av enkle opptakere, og brukte lydopptakene som komposisjonsmateriale. Prosjektet munnet ut i to store konserter hvor elevene fremførte komposisjonene sine i lag med musikk av Grieg og Knut Vaage spilt av Bergen Filharmoniske Orkester og BIT 20 Ensemble.

Ny arena for samtidskomponister

Grieg 07 har et nært samarbeid med Avgarde, som er en arena for samtidkomponister med tilhørighet på Vestlandet. Avgarde arrangerer i 2007 en serie med åtte konserter hvor det urfremføres nye norske verk hver eneste gang. Hver konsert har også et innlegg fra en komponist, ”professor” , forfatter eller andre som kan si noe om Griegs inspirasjon til norske komponister av i dag. Grieg 07 er videre med og finansierer flere bestillingsverk i samarbeid med blant annet Festspillene i Bergen, Nattjazz og Det Norske Blåseensemble.

Komponisten og humanisten Grieg

Det har faktisk vært en hovedsatsning for Grieg 07 å inkludere norske samtidskomponister i vår mangfoldsforståelse, men med disponibel tid og ressurser har det ikke vært mulig å få til i den grad vi skulle ønsket. Vi har enda ikke gitt opp håpet om å få til en komponistkonkurranse i november, men har foreløpig ikke midler til det.

Grieg 07 vil oppfordre Asbjørn Schaathun og hans kolleger i andre kunstnerforbund til aktivt å påvirke våre bevilgende myndigheter til bevisst å utnytte de mange kunstnerjubileer til nettopp synliggjøring av våre utøvende kunstnere av i dag, og til dialog med og aktivisering av et nytt og yngre publikum.

Grieg 07 fokuserer ikke bare på musikken, men vel så mye på mennesket Grieg – hans holdninger og handlinger overfor det samfunnet han levde i. Grieg overbeviser oss om at kunsten og kunstnerne må gis en arena i samfunnsdebatten og brukes som en bevisst, synlig og selvstendig kraft og som et unikt redskap i utvikling av dialog mellom folk og land.

Vi kjenner oss privilegerte over å kunne jobbe med et så allsidig åndsmenneske som det Edvard Grieg var, og som mange faktisk ikke kjenner til, men er også frustrerte over manglende midler til gode muligheter. Innspillet fra Schaathun er således på mange måter berettiget og verdifullt for oss: Det treffer rett inn hjertet av det vi virkelig har tro på. Vi håper på flere gode innlegg i denne debatten omkring hva et kunstnerjubileum bør brukes til.

For dette er noe vi bryr oss om!

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev