Satser på næringsutvikling

Satsbudsjettet 2017 vektlegger næring. Gaveforsterkningsordningen og Talent Norge får også mer midler.

Kalender

Sommerkonsert

25/06/2021 Kl. 18.30

Viken

Oppdatert med lenker til hele Ballades dekning av statsbudsjettet.
For musikkfeltet er hovedpunktet i Kulturdepartementets budsjettforslag en satsing på kulturell og kreativ næringsutvikling.
Les også: – Lite distriktsvennlig politikk
Regjeringen vil bevilge 70 millioner kroner mer til nettopp dette. Pengene er ment å legge til rette for innovasjon og utvikling av nye forretningsmodeller i kulturlivet og bidra til å øke kunstneres muligheter for egeninntekter.
Les også: Kutter publikumsutvikling
Videre ønsker de gjennom forslaget å stimulere til økt investering i norske kunstproduksjoner, talenter og rettigheter, til markedsarbeid tilknyttet kunstproduksjoner, og til å forsterke støtteapparatet rundt utøvende kunstnerne og regionale miljøer utenfor det etablerte institusjonsfeltet.
Innovasjon Norge og Kreativt Norge
• Det foreslås bevilget 30 millioner kroner til en særskilt satsing på kulturell og kreativ næring i Innovasjon Norge. Sentrale tiltak er kompetanseprogram, låneordning, bedriftsnettverk, eksportprogram og investorforum. Med satsingen ønsker regjeringen å bidra til økt investering i norske kunstproduksjoner, talenter og rettigheter.
• Norsk kulturråd får i oppdrag å etablere et kontor utenfor Oslo under navnet Kreativt Norge. Kreativt Norge skal arbeide for å styrke kunnskap om og forståelse for verdiskapingspotensialet i kunst og kreativ næring, og gi muligheter for økte kunstneriske inntekter utenfor det etablerte institusjonsfeltet. Det foreslås sju millioner kroner til etableringen.
• 10 millioner kroner er foreslått til en ordning som skal bidra til regional bransjeutvikling. Ordningen skal ivaretas av Kreativt Norge og fordeles likt til Nord-Norge, Midt-Norge, Vestlandet, Sørlandet og Østlandet.
• Ordninger under Norwegian Arts Abroad, deriblant Music Norway, styrkes med i alt seks millioner kroner til målrettet satsing på apparatet rundt kunstnernes internasjonalisering for å gi norske kulturprodukter- og tjenester økt tilgang til internasjonale markeder.
Les også: Kulturrådet positive til Kreativt Norge
Gaveforsterkning og Talent Norge
Kulturdepartementet har også som mål å legge til rette for flere finansieringskilder utover den offentlige støtten til kulturfeltet. Departementet har derfor foreslått styrking av gaveforsterkningsordningen, og økte midler til Talent Norge.
Les også: Operaen i pluss første halvår
Gaveforsterkningsordningen skal få seks millioner kroner mer, og får dermed totalt 51 millioner kroner i 2017. Hittil i år har ordningen fått inn over 100 søknader fra små og store aktører i hele kulturfeltet. I 2017 vil satsingen alt i alt kunne tilføre kulturlivet 255 millioner kroner i private gaver og gaveforsterkningstilskudd.
Gaveforsterkningsordningen ble innført for museene i 2014. Formålet var å stimulere til økt privat finansiering av kulturinstitusjoner. I 2016 ble ordningen utvidet til å omfatte gaver til musikk, litteratur, scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.
Les også: – Skuffende at regjeringen ikke snur om Forsvarets musikkorps
Talent Norge AS foreslås styrket med fem millioner kroner i 2017. I oppstartsåret 2015 gikk ordningen inn i 11 talentsatsinger med 27 millioner kroner. Med seg fikk de 16 private aktører og 52 millioner kroner. Regjeringen ønsker å bidra til vekstpotensialet i Talent Norge, både med deres talentutvikling og for en bredere finansiering i kulturlivet.
I tillegg mottar Talent Norge fem millioner kroner av inneværende års spillemidler til pilotprosjektet Talent Norge Junior Program. Prosjektet tar sikte på å skape synergier mellom Talent Norges toppsatsinger og nye juniortalenter slik at det dannes et helhetlig løp fra ung alder til karrierestart. Samlet bevilgning til Talent Norge i 2017 blir med dette 36,1 millioner kroner over statsbudsjettet og fem millioner kroner fra spillemidlene.
Talent Norge AS ble etablert i januar 2015 med staten ved Kulturdepartementet, Sparebankstiftelsen DNB og Cultiva som eiere.
Les også: Hva skjer med ensemblestøtten til kor på høyt nivå?
Reduserer statsstøtten til Frifond
Tilskuddene til Frifond har vært delt mellom departementet og midler fra spilleoverskuddet fra Norsk Tipping AS. Kulturdepartementet foreslår for 2017 at midlene til Frifond i sin helhet finansieres av spillemidler til kulturformål. Departementet foreslår som følge av dette å redusere posten med 18,4 mill. kroner i 2017. Departementet legger imidlertid til grunn at overføringen ikke skal medføre reduksjon i midlene til Frifond.
Øvrige endringer
Kor er – som Ballade skrev i september – et satsningsområde. I budsjettforslaget foreslås tilskuddet til Det Norske Solistkor økt med 1,2 millioner kroner, blant annet til kunstnerisk utvikling, produksjon og formidling. Det foreslås 1 million kroner til å utvikle en ordning for kordirigenter.
Les også: Statsstipend til Javid Afsari Rad
Regjeringen foreslår også å øke tilskuddet til Trondheim Symfoniorkester med 2,4 millioner kroner, og tilskuddet til TrondheimSolistene med 0,7 millioner kroner, for å styrke virksomhetenes kunstneriske utvikling, produksjon og formidling
Det blir også flere endringer for Norsk Kulturråd. Kulturrådet har frem til i år hatt fullmakt til å omdisponere bevilgningene på post 55. Departementet foreslår fra neste år at samle alle bevilgningene i Norsk kulturfond i en pott.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.
Digitale festivaler og konserter

Stillinger

Kirkemusiker

Aurskog-Høland kirkelige fellesråd

Salgs- og markedsansvarlig

Festspillene i Bergen

Daglig leder

Balansekunst

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev