Utsnitt av forsiden på "Fleirstemt - Strategi for korutvikling i Noreg"

Regjeringens nye korplan klar

Vil gi støtte til dirigentutvikling og videreføre eksisterende satsinger på amatørkor. Koralliansen er positive til strategiplanen, men også bekymret for barnekorene og toppsjiktet.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

I fjor høst inviterte Kulturdepartementet kororganisasjonene til innspillsmøte etter at kulturkomiteen på Stortinget hadde bedt om en ”helhetlig plan for korutvikling”.
I etterkant har departementet hentet informasjon fra kor og vokalensembler, interesseorganisasjoner og Norsk kulturråd.
Nå foreligger strategiplanen ”Fleirstemt”. Den kan leses i sin helhet her.
Satsningsområder
«Kulturdepartementet vil med ”Fleirstemt ”synliggjøre mangfoldet innen kor og ensemblesang og peke på utfordringer og satsingsområder for utvikling av korfeltet», heter det i planen, som punktfører disse satsingsområdene:
Regjeringen
• vil legge til rette for at kor skal ha utviklingsmuligheter og profesjonelle kunstneriske vilkår for produksjon og formidling.
• ønsker å medvirke til profesjonelle rammevilkår for kor i alle regioner.
• vil videreføre satsingen på amatørkor på alle ambisjonsnivå.
• ønsker å legge til rette for rekruttering til og utvikling av korfeltet gjennom et løft for kordirigenter.
Det står også at Kulturdepartementet vil koordinere regjeringens arbeid med forenkling av tilskudd til frivillige organisasjoner. Det overordnede målet for forenklingsarbeidet er at det skal være enkelt for frivillige organisasjoner å søke og rapportere på tilskudd fra staten.
Oppfølgingen av korsatsingen vil bli behandlet i de årlige budsjettproposisjonene. I planen gis det videre en fyldig oversikt over aktuelle andre støtteordninger kor-aktører kan søke om midler.

Koralliansen Foto: Koralliansen


Positiv korallianse
Koralliansen består av Ung i kor, Norges Korforbund, Norges kirkesangforbund, Ung kirkesang, Norsk sangerforum, Norsk Sangerforbund og FONOKO – Foreningen norske kordirigenter. Koralliansen har til sammen 66 000 korsangere som medlemmer. I mars i år sto de bak et satsingsforslag der de blant annet ba om 1,7 mill. kroner til dirigentutvikling.
– Koralliansen ser svært positivt på at Regjeringen ønsker å videreføre satsingen på kor. Kororganisasjonene er opptatt av at det parallelt med satsingen på profesjonelle kor og kor på høyt nivå må legges til rette for de tusenvis av breddekor som hver uke har glede av å synge sammen rundt i Norge. Korsang er den mest utbredte kulturaktiviteten i Norge. I tillegg til musikkgleden det gir, så har korsang dokumenterte effekter på både fysisk, psykisk helse og integrering, skriver Åsmund Mæhle på vegne av Koralliansen i en epost til Ballade.
Koralliansen er også svært glade for at regjeringens ønsker å støtte deres dirigentsatsing. De søkte om et høyere beløp, men de ser bevilgningen på 1 million kroner som en god start.
– Et kompetanseløft blant dirigenter er etter alliansens mening det mest effektive tiltaket for å styrke bredden i korlivet i Norge.
– I tillegg er vi opptatt av at ordningen med voksenopplæringsstøtte videreføres. Dette utgjør en viktig smøring av maskineriet i kor-Norge. Det er også viktig at de statlige aktivitetsmidler som går til samarbeid mellom amatørkor og profesjonelle musikere videreføres minst på samme nivå som i dag.
Noen bekymringer
Alliansen mener imidlertid at bredden i kor-Norges kunne vært viet enda mer oppmerksomhet i strategien, og peker på at det står særlig lite om barne- og ungdomskor.
– Strategien sier: «Kulturdepartementets overordna mål er å medverke til at alle kan få tilgang til kunst og kultur av høg kvalitet, og å fremme kunstnarisk utvikling og fornying».
Dette er en noe annen vektlegging enn kulturlovens formulering om: «styresmakters ansvar for å fremja og leggja til rette for eit breitt spekter av kulturverksemd, slik at alle kan få høve til å delta i kulturaktivitetar og oppleva eit mangfald av kulturuttrykk.»
I tillegg er de bekymret for de øvre sjikt blant korene etter at Kulturrådet i sommer slo sammen musikerstøtten og ensemblestøtten.
– Vi er bekymret for at det vil vanne ut midlene som Stortinget har øremerket kor og bevilget gjennom Kulturrådet. Dette er midler som vi mener har stor effekt på utviklingen i det øvre sjikt blant korene, sier Mæhle.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev