Korforbundet er bekymret for ensemblene. Forbundet reagerer også på at Kulturalliansen forbigås.

Utsnitt av forsiden på "Fleirstemt - Strategi for korutvikling i Noreg"

– Stor usikkerhet knyttet til ensemblestøtte til kor på høyt nivå, skriver Norges Korforbundpå sine nettsider.

Bakgrunnen er at Kulturrådet tidligere har hatt en egen støtteordning for kor og vokalensembler. I årets statsbudsjettet gis Kulturrådet større ansvar for å fordele støtten til musikere og ulike typer musikkensembler i det hele tildelingen til Norsk kulturfond samles i en pott.

– Vi er svært bekymret for at denne fordelingen mellom ulike typer ensembler ikke lenger underlegges politisk styring. I sin korstrategi som regjeringen la fram i slutten av september, slo regjeringen fast at de vil fortsette satsingen på kor på alle nivåer, skriver Korforbundet.

Forbundet stiller spørsmål ved hvordan Kulturdepartementet kan sikre realisering av denne strategien når de samtidig gir fra seg den politiske styringen av bevilgningene.

– Korfeltet skiller seg fra andre deler av musikklivet ved at en del kor har profesjonell kvalitet uten å ha betalte sangere. Disse vil nå stå i fare for å falle utenfor Kulturrådets støtteordninger, påpeker forbundet.

Ingen støtte til kulturalliansen
Korforbundet reagerer også på at det ikke gis driftsstøtte til Kulturalliansen.

– Politikerne og kulturdepartementet har ved flere anledninger oppfordret det frivillige kulturlivet til å «tale med én stemme» for å få større gjennomslag. Kulturdepartementet bevilget i 2015 penger til å utrede en slik sammenslutning og resultatet ble at Kulturalliansen ble opprettet i september i år. Kulturalliansen har søkt om driftsmidler, men ble ikke tilgodesett i statsbudsjettet.

Norges Korforbunds generalsekretær Åsmund Mæhle sitter i interimsstyret til Kulturalliansen sier til nettsiden at:

– Dette er svært skuffende og stikk i strid med tidligere signaler, mente Mæhle.

Også opptur
Forbundet er imidlertid fornøyd med den allerede meldte bevilgningen på 1 million kroner til kompetansehevingen for dirigenter. Andre synspunkt fra forbundet kan leses på deres nettsider.

Publisert:

Del: