tatssekretær i Nærings- og handelsdepartementet Lars Jacob Hiim, kulturminister Linda Hofstad Helleland og sekretær for Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring, professor Anne-Britt Gr (Foto: Elisabeth Fjørtoft/Kulturdepartementet)

Seks konkrete råd til regjeringen

Kompetanse er nøkkelordet når Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring gir regjeringen sitt første innspill.

Kalender

Ary Morais & Band @ Drammens Teater 4. feb

04/02/2023 Kl. 15:00

Viken

Lørdagsopera 4. februar

04/02/2023 Kl. 15:30

Oslo

Fransk musikksalong à la 1720

05/02/2023 Kl. 18:00

Oslo

Næringspolitisk råd for kulturell og kreativ næring ble utnevnt for et år siden. Tirsdag leverte de sitt første innspill. Kulturminister Linda Hofstad Helleland tok imot innspillet på vegne av regjeringen og næringsminister Monica Mæland i Vinterhagen på Sentralen i Oslo. Det ble overrakt av rådets sekretær Anne-Britt Gran.
Rådets mandat er å gi konkrete innspill knyttet til bransjespesifikke og tverrgående hindre og muligheter for kulturell og kreativ næringsutvikling. Det skal også ha et særlig fokus på å gi råd og innspill om hvordan regjeringen kan møte utfordringene og mulighetene som digitaliseringen representerer.
Les hele innspillsnotatet her.
Seks konkrete råd
Dette første innspillet har seks konkrete råd til regjeringen. Rådet understreker at det er deres oppfatning at «de fire første innspillene vil ha best effekt dersom de alle innføres, all den tid man vil kunne utnytte en sterk synergieffekt på tvers av innspillene».
Det første innspillet omhandler opprettelsen av offentlige låne- og lånegarantiordninger for kulturell og kreativ næring i Norge.
Det andre innspillet handler om å etablere et investorforum for kreativ næring, og henger sammen med foregående innspill om låneutfordringer og behovet for privat kapital.
Det tredje omhandler forprosjektet Klynge- og kompetansesenter for kreativ næring.
Det fjerde handler om kompetanse og ressursbruk i Innovasjon Norge.
De to siste innspillene er bransjespesifikke for film- og tv-bransjen, og arkitektbransjen.
Høyrisikobransjer
Bakgrunnen for det første rådet forklares slik:
– Banker ser på kreative bransjer som høyrisiko, og det er derfor vanskelig å hente kapital i form av lån. Dette skyldes blant annet mangel på kompetanse om kreativ næring hos bankene, og at næringen ikke har nok kunnskap om lån og finans.
Det påpekes at dette særlig gjelder for bransjene musikk, film og spill der digitaliseringen skaper «nye forretningsmodeller som i praksis er et forretningsmessig paradigmeskifte fra salg av produkter til utleie av filer».
– Dette representerer en stor og ny likviditetsutfordring, og en lånegarantiordning vil representere en betydelig forbedring av rammevilkårene for disse bransjene, skriver rådet.
Rådet foreslår derfor å opprette en egen lånegarantiordning hos Innovasjon Norge, blant annet fordi dagens ordninger, med krav til egenkapital og innovasjonsgraden i ordningene, gjør dem lite tilgjengelige for kreative næringer.
Bedre investorkompetanse
Innspill to er en forlengelse av dette. Rådet mener det mangler kompetanse både hos investorer som gjør, og selskaper som mottar, investeringer. Forslaget om et investorforum fasilitert av Innovasjon Norge vil likevel være en midlertidig løsning, ettersom de kreative næringene selv ikke besitter kunnskapen til å drifte et slikt forum.
– I tillegg til å forløse privat kapital gir et slikt investorforum en betydelig kompetansegevinst. Gjennom et investorforum for kreativ næring vil investorene og de kreative bransjeaktørene styrke kunnskapen om hverandre, de kreative bransjeaktørene vil lære seg hvordan et slikt investorforum virker, og et temporært investorforum i Innovasjon Norges regi vil styrke kunnskapsgrunnlaget om kreativ næring internt, skriver rådet.
Bygge klynge for kreativ næring
I likhet med de foregående innspillene er også det tredje konsentrert om økt kompetanse. «Rådet har et ønske om å utvikle en aktør som kan bygge opp både internasjonal markedsføringskompetanse og et internasjonalt nettverk for å styrke de norske aktørenes salg internasjonalt. Målet er at dette på sikt kan bli navet i en klynge for kreativ næring.»
Målsettingene for en slik klynge kan være:

  • Å beholde rettigheter og dermed verdiskapingen på norske hender
  • Å bygge opp kompetansen på internasjonal markedsføring og salg
  • Å pleie og bygge et stort internasjonalt nettverk
  • Å styrke eksporten av norsk kulturell og kreativ næring

Dette innspillet er imidlertid ikke ferdigstilt, og rådet foreslår for Kulturdepartementet at det settes av midler til et forprosjekt for å videreutvikle et klyngeprosjekt i nært samarbeid med bransjene, og med det kanskje også skape et miljø som kan søke Arenaprogrammet til Innovasjon Norge.
Mer spisskompetanse
Det siste innspillet går direkte på kompetansen i Innovasjon Norge.
– Det har vært en tilbakevendende kritikk av Innovasjon Norges virkemiddelapparat at det oppleves som fremmed og ugjennomtrengelig av aktører i den kreative næringen, skriver rådet, og påpeker samtidig at kreative næringer også er sterkt underrepresentert i Innovasjon Norges virkemiddelapparat.
Rådet mener  videre at «Innovasjon Norge har alt for begrensede ressurser når det gjelder spisskompetanse på kulturell og kreativ næring og spiller inn at denne kompetansen må styrkes både hos relevante utekontorer og ikke minst ved Norgeskontorene.»

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev