Kor-90 i Åmot Kirke, Modum

Mer til korene

Én million ekstra kroner til koraktiviteter er blitt satt av i Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2007. Disse midlene, som øremerkes lokale tiltak, skal fordeles av Norges korforbund. – Feil svar på den utfordringen som Giske selv har skapt, sier Terje Adde i Norsk Musikkråd, og inviterer Korforbundet til debatt om hvordan ingen skal miste mulighet til å få tilskudd.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

— Når Giske legger ned en viktig støtteordning for kor, orkestre, konsertarrangører og gir Norges korforbund i oppgave å forvalte en million, så er vi svært spent på hvordan Korforbundet har tenkt å gjøre dette, sier Terje Adde, styreleder i Norsk musikkråd.

Regjeringen har begynt et arbeid med å endre pengestrømmer, og det er ikke til å unngå at man noen steder møter utfordringer. Spesielt på tilskudd til lokale musikktiltak er forslagene dramatiske for orkestre, musikkens venner og andre arrangører.

Norsk musikkråds organisasjoner representerer flere sangere enn medlemmene i Norges korforbund.

— Vi utfordrer derfor Norges korforbund til en debatt om hvordan vi kan sikre at ingen mister muligheten til å få tilskudd, sier Adde.

— Nå bør de store organisasjonene stå sammen om å hjelpe Giske til å legge gode rammer for fremtidens musikkliv, sier Adde i en pressemelding fra Norsk musikkråd.

Her følger de viktigste sakene som angår kor på neste års statsbudsjett, hentet fra kor.no:

Profesjonelt kor
Regjeringen starter en treårig forsøksordning for profesjonalisering av kor. Til dette arbeidet har Regjeringen satt av én million det første året.

I Kulturdepartementets budsjett står det ikke hvordan dette tenkes gjennomført. Men Norges Korforbund får opplyst at når det nå avsettes én million hvert år i tre år, samlet tre millioner, skal midlene blant annet brukes til å frembringe kunnskap om hvordan profesjonalisering av kor kan gjennomføres.

Gjennombrudd
— Dette er et godt utgangspunkt. Vi er svært glade for dette viktige gjennombruddet. Samtidig er vi avventende i forhold til hvilke konkrete tiltak som igangsettes fra statlig hold. Vi forutsetter, og vil ta initiativ til, at det settes i gang et solid utredningsarbeid som er statlig forankret, sier rådgiver for strategi og utvikling i Norges Korforbundet, Geir Arne Servan. I fjor ba Stortinget om en utredning om dette feltet.

Tett samarbeid
— Nå forutsetter vi at dette arbeidet gjennomføres. Vi må frembringe solid kunnskap om korfeltet og mulighetene for profesjonalisering slik at at ressursbruken får ønsket effekt. Norges Korforbund ser frem til tett samarbeid med departementet og Kulturrådet på dette feltet i årene fremover, legger Servan til.

Mer til voksenopplæring
Voksenopplæringen styrkes gjennom økt tilskudd til studieforbundene. Støttebeløpet økes med 58 millioner fra forrige statsbudsjett; det vil si 31 millioner friske kroner. I revidert statsbudsjett for 2006 styrket Regjeringen støtten med 27 millioner.

Økt timesats
For Norges Korforbund gir dette rom for en økning i timesatsen for korenes andel av voksenopplæringsmidlene i 2007. Dette betyr at tilskuddet til korene vil befinne seg om lag på samme nivå som i 2005.

Kunnskapsdepartementet varsler også at de skal sette ned et utvalg som vil vurdere studieforbundenes rolle i tiden som kommer.

Vokalmusikk til utlandet
Utenriksdepartementets budsjettpost som dekker presentasjon av kunst og kultur i utlandet er økt fra 42 til 49 millioner for 2007. Stortinget har tidligere bedt Regjeringen sørge for at utøvende vokalmusikk blir en naturlig del av regjeringens kulturprogram utenlands.

Reisestøtte
Hittil har Utenriksdepartementet etter forbundets mening forsømt sin oppgave alvorlig. Norske kor har fremdeles svært vanskelig for å få støtte til utenlandsprosjekter. Norges Korforbund vil påse at budsjettøkningen for 2007 også kommer korene til gode.

Lokale korkonserter
Kulturrådets støtte til lokale musikktiltak avvikles. Imidlertid skjermes korfeltet fra dette kuttet. Mange kor har fått støtte til konserter, prosjekter og turneer gjennom ordningen ”Støtte til lokale musikktiltak”. Én million kroner skal derfor fordeles av Norges Korforbund, som overtar forvaltningen av denne ordningen fra neste år.

— Tilbake til tidligere nivå
— Norges Korforbund får nå statlig støtte knyttet til både bredde og topp i vår organisasjon. Det tar vi som en tillitserklæring. Vi er glade for den tydelige politiske støtten, som også gir seg utslag i nye oppgaver for vårt forbund, sier president i Norges Korforbund, Svend-Ola Hådi. Han er likevel ikke er tilfreds med nivået på voksenopplæringstilskuddet.

— Jobben for oss videre blir å understreke hvor viktig det er at voksenopplæringsstøtten kommer tilbake til gammelt nivå. Dessuten må vi være aktivt med i utvalgsarbeidet for å sikre opplæringsstøtten for våre kor, og for det frivillige kulturliv for øvrig, understreker Hådi.

Se også Norsk Musikkråd og Korforbundets nettsider for mer informasjon.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev