Noter

– Mer fordypning i musikk, dans og drama

Etter en del innvendinger som blant annet har kommet fram på Ballade har Kunnskapsdepartementet bestemt at det nå skal gis rom for mer fordypning innenfor både musikk og dans og drama i videregående opplæring. Elevene får to timer mer valgfritt programfag i enten musikk eller bevegelse enn opprinnelig fastlagt, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Håkon Fenstad, Kunnskapsdepartementet

Departementet er nå, i nært samarbeid med Utdanningsdirektoratet, i sluttfasen av arbeidet med å fastsette strukturen og fag- og timefordelingen i videregående opplæring. Arbeidet baserer seg på de overordnede rammer som ble fastsatt i St.meld. nr. 30 (2003-2004) Kultur for læring og Stortingets behandling av meldingen.

I stortingsmeldingen ble det lagt vekt på at dagens ordning med ett utdanningsprogram for musikk, dans, drama fungerer godt. Ordningen ble derfor foreslått videreført. Stortinget sluttet seg til dette forslaget. Videre ble det foreslått i meldingen å øke kravene til generell studiekompetanse, blant annet med krav om flere obligatoriske timer i matematikk. Dette fikk også tilslutning i Stortinget. På bakgrunn av disse forutsetningen ble det i stortingemeldingen foreslått at utdanningsprogrammet musikk, dans, drama skulle ha 25 uketimer fellesfag og fem uketimer i felles programfag i Vg1. I tillegg ble det foreslått at utdanningsprogrammet skulle ha fem uketimer valgfrie programfag. Dette forslaget sluttet Stortinget seg til.

For å imøtekomme deler av innvendingene som er kommet mot denne strukturen, har departementet nylig gjort to endringer for å øke tiden til fordypning. Det første er å frita elevene for kroppsøvingsfaget, og heller ha et felles programfag med to uketimer i bevegelse. Et slikt fag vil særlig være egnet til å ivareta deler av opplæringen knyttet til bevegelse og bruk av kroppen innen dans, men også innen drama. For å ivareta hensynet til musikkelevene ble det sist uke bestemt at disse kunne få mulighet til å velge et nytt valgfritt programfag i musikk på to uketimer. Samtidig ble faget på to uketimer i bevegelse omdefinert til valgfritt programfag.

Med denne nye strukturen vil elever i dans og drama få 0,5 uketimer mer til fordypning enn dagens ordning, samt to uketimer i bevegelse. Innen musikk vil elevene ha 0,5 uketimer mindre til fordypning. Fordi antallet timer i valgfrie programfag er økt til sju uketimer i den nye strukturen, sammenlignet med fire uketimer i dagens struktur, blir valgfriheten større for elevene.

Med denne ordningen blir ønsket om spesialisering og bredde innenfor utdanningsprogrammet rimelig godt ivaretatt samtidig som de økte kravene til generell studiekompetanse blir oppfylt. Samtidig ivaretar strukturen både formelt og reelt elevenes lovfestede rett til å kunne søke seg inn på alle Vg2 som bygger på Vg1 musikk, dans, drama.

Mvh.

Håkon Fenstad
Kunnskapsdepartementet

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev