Øystein Djupedal (Foto: odin.dep.no)

MFO bekymret, oppfordrer til revurdering av Kunnskapsløftet

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) sendte torsdag et brev til kunnskapsminister Øystein Djupedal vedrørende arbeidet med Kunnskapsløftet for musikk, dans og drama. I brevet heter det blant annet at MFO er «sterkt bekymret over at departementet tydeligvis ikke har lyttet til de faglige instansers, herunder MFO, høringsinnspill til denne delen av Kunnskapsløftet. Et manglende fagspesifikt fokus i VG1 vil ramme elevene, faget og på sikt kulturlivet.» Videre hevdes det at: «Den utøvende og skapende dimensjonen i fagene vil rammes sterkt – noe som berører kjernen i musikkfaget, dansefaget og dramafaget.» Ballade bringer brevet videre i sin helhet.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Kunnskapsdepartementet

v/ statsråd Djupedal

OPPFORDRING OM Å REVURDERE ARBEIDET MED KUNNSKAPSLØFTET

Musikernes fellesorganisasjon (MFO) viser til tidligere avgitt høringssvar og den kontakt forbundet har hatt med direktorat, departement og skolepolitikere vedrørende det pågående arbeidet med læreplaner for musikk, dans og drama- undervisningen i videregående skole. Vi viser også til at elementer av dette arbeidet er blitt offentlig kjent, og at andre aktører innen skole- og kulturfeltet har sendt bekymringsmeldinger til departementet. Videre er vi kjent med at stortingsrepresentant Lånke fra Kristelig Folkeparti vil stille statsråden spørsmål i sakens anledning ved førstkommende ”spørretime” i Stortinget.

MFO er kraftig bekymret over utviklingen av fagplaner, rammetall og timefordeling for undervisningen i musikk, dans og drama. Våren 2005 ble struktur, fag, timefordeling etc. lagt ut på høring. Blant annet etter politisk påtrykk fra daværende regjering ble de fagspesifikke fagene for musikk, dans og drama redusert i omfang, for å gi rom for mer realfag også innen disse utdanningene. Dette var en reduksjon MFO advarte kraftig mot. Helt siden 2003 har MFO hatt sterkt fokus på nødvendigheten av fordyping og utøving innen de estetiske fagene, og pekt på dette som nødvendige forutsetninger for høy kvalitet på disse utdanningstilbudene. I det arbeidet som nå er i gang i departementet og direktorat, skjønner vi at omfanget av fagspesifikk fordyping i musikk, dans og drama i VG1 tilnærmet blir borte, og at det satses på fordyping i VG2 og VG3.

MFO har i vår høringsuttalelse slått fast at disse tre utdanningene- selv om de ligger tett opp til hverandre som de kunst- og kulturfag de representerer, allerede i utgangspunktet krever stor individuell oppbygging. For den enkelte elev vil den linjen og den faglige fordyping de søker seg til, utgjøre kjernen i motivasjonen for å gjennomføre denne utdanningen.

Sterk bekymring for den faglige utviklingen i fagene musikk, dans og drama

MFO er sterkt bekymret over at departementet tydeligvis ikke har lyttet til de faglige instansers, herunder MFOs, høringsinnspill til denne delen av Kunnskapsløftet. Et manglende fagspesifikk fokus i VG1 vil ramme elevene, faget og på sikt kulturlivet. Den utøvende og skapende dimensjonen i fagene vil rammes sterkt – noe som berører kjernen i musikkfaget, dansefaget og dramafaget. Vi kan heller ikke se at de faglige endringene står i stil med regjeringens vedtatte politikk.

Gjennom ”Kulturløftet” har regjeringspartiene forpliktet seg til å gi et løft for dansekunsten, økt satsing på scenekunsten og å ha fokus på norsk musikk. Alt dette har rot i, og grunnlag i den utdanning den videregående skolen tilbyr sine elever. Bortfall av spesifikke utdanningsområder innen disse tre retningene i kunst- og kulturfagene rammer ikke bare utdanningene og elevene, men også på sikt yrkesutøvelsen og rammevilkårene for musikk, dans og drama i det norske samfunnet. I ”Soria Moria- erklæringen” slår regjeringspartiene fast at Kunnskapsløftet skal bidra til ”høy kvalitet gjennom hele utdanningen, økt tilrettelegging til hver elev (og) læreplaner med tydelige læremål”. MFO kan ikke se at det er sammenheng mellom de mål regjeringen her setter seg, og de grep Kunnskapsdepartementet ser ut til å ta når det gjelder musikk, dans og dramaundervisningen.

Vi stiller store spørsmålstegn ved at bortfall av spesifikk undervisning tilpasset undervisningssituasjonen for henholdsvis musikk, dans og drama kan defineres å være av høy kvalitet eller økt tilrettelegging, og heller ikke gi elevene tydelige læremål som på sikt gjør de til kompetente yrkesutøvere innen henholdsvis musikk, dans og drama.

Manglende demokratiske prosesser

Slik MFO ser det, gjøres det nå så omfattende endringer i oppbyggingen av undervisningen i musikk, dans og drama at de avgitte høringssvar får liten relevans. Disse høringssvarene er gitt ut fra helt andre forutsetninger enn det som nå kommer ut fra departementets arbeid. Det er også en stor frustrasjon at vårt og andre høringsinstansers omfattende og krevende arbeid med faglig funderte innspill nå oppleves som forgjeves arbeid.

MFO reagerer kraftig på at slike endringer gjennomføres uten forutgående tydelighet, eller at høringsinstansene gis mulighet til å uttale seg både om endringene og konsekvensene av disse. Vi opplever dette som lite demokratisk, og ikke i tråd med de forventninger vi har til Regjeringens vedtatte politikk. Kunnskapsministeren – og regjeringen – står i fare for å forspille mulighetene til å arbeide på lag med undervisningsorganisasjoner, skoler, lærere, elever og foresatte – et samarbeid MFO
mener er absolutt påkrevet etter Clemets periode i statsrådstolen.

Vi vil så sterkt vi kan oppfordre statsråd Djupedal til å revurdere sine standpunkt, og å gå tilbake til de faglig omfattende høringssvar Utdanningsdirektoratet mottok i forrige høringsrunde som grunnlag for det videre arbeidet med Kunnskapsløftet for musikk, dans og drama. I tillegg oppfordrer vi departementet til å åpent og tydelig informere allmennheten om sine meninger og holdninger på en slik måte at det inviteres til demokratiske beslutningsprosesser fram til vedtak fattes. Hvis dette ikke gjøres, er MFO redd for at det skapes en uro og usikkerhet i utdanningsmiljøene som vil prege undervisningssituasjonen, lærekreftene og elevenes læringssituasjon i lang tid framover.

Med vennlig hilsen
Musikernes fellesorganisasjon
Forbundet for utøvende kunstnere og pedagoger

Forbundsleder
Arnfinn Bjerkestrand

Forbundssekretær
Bård Hogstad

Hjemmesidene til MFO finnes her, på samme sted finnes brevet i sin opprinnelige kontekst.

Stillinger

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Programmedarbeider

Safemuse – Safe Havens For Artists

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev