Kulturmeldingfugl

– Nyheten består i APs, SVs og SPs kulturoffensiv, sier Bjerkestrand

Kulturkomitéen har nå lagt fram sin innstilling til St.meld. nr. 48 (2002 – 2003): «Kulturpolitikk fram mot 2014». – Innstillingen er sikkert like velment som selve meldingen, men med unntak av Arbeiderpartiets, SVs og Senterpartiets felles kulturpolitiske offensiv, er det ikke mye nytt å lese fra komitéens penn(er), skriver Arnfinn Bjerkestrand i denne omfattende kommentaren til komitéens innstilling, der MFO-lederen går gjennom avsnittene som gjelder bl.a. symfoniorkestrene, de profesjonelle musikkorpsene og kulturskolen.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Arnfinn Bjerkestrand, forbundsleder, Musikernes Fellesorganisasjon

Regjeringspartiene; dvs Høyre, KrF, mener stort sett det samme som Regjeringen, selv om de noen steder sier det med litt andre ord. Bitte lille Venstre har ingen medlemmer i komitéen, så hva det partiet mener er det ingen som vet ennå. Men det er liten grunn til å tro at det mener noe annet enn de to andre regjeringspartiene.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet mener at det må satses mer, til dels mye mer, på noen områder. Disse partiene vil ha utredet en kulturlov, og de vil at det statlige tilskuddene til kulturformål skal økes til om lag 1% av statsbudsjettet. Det bør ikke glemmes om de kommer til regjeringsmakt etter valget i 2005!

FrP mener sitt, stort sett på alle områder. Bl.a. at fremmed kultur er farlig, og for all del ikke må blandes inn i norsk kultur. Hadde slike holdninger rådet grunnen i tidligere tider, hadde det sett stusselig ut i kongeriket.

Symfoniorkestrene
Innstillingen bruker ikke mange ord på symfoniorkestrene. Dessverre er mye av det som sies også så vagt at det helt sikkert kommer til å bli tolket på høyst forskjellig vis. I så måte blir det ingen endringer i den situasjonen vi har hatt i årevis, hvor alle og en hver som har ment noe om symfoniorkestrene, har funnet støtte for det i diverse komitémerknader.

Med unntak av Høyre og KrF (og bitte lille Venstre?) vil alle partiene bygge ut Bergen Filharmoniske Orkester til et orkester med over 100 musikere. Men bak dette ligger det en undertone om en tidvis oppdeling i flere ensembler bak, uten at de samme politikerne ser ut til å bekymre seg for helheten, eller for belastningen på enkelte musikere.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil i tillegg bygge ut symfoniorkestrene i Stavanger og Trondheim til full størrelse, uten at det er mulig å lese av innstillingen hva som menes med det. De samme partiene vil også styrke finansieringen av Tromsø Symfoniorkester.

Men hva mener Høyre og KrF (og bitte lille Venstre?) om orkesterutbygging? Det samme som Regjeringen; dvs ingenting?

De profesjonelle musikkorpsene
Med unntak av Høyre og KrF (og bitte lille Venstre?) er alle partiene enige om at både det sivile og militære musikkorpsene er viktige og må sikres forsvarlig drift. De er også enige om at stadige omorganiseringer og nedskjæringer gjør arbeidsforholdene vanskelige og går ut over den kunstneriske kvaliteten. Med det mener disse partiene formodentlig de stadige forslagene om omorganiseringer og nedskjæringer av de militære korpsene.

Men hva mener Høyre og KrF (og bitte lille Venstre?) om korpsene? Det samme som Regjeringen; dvs at to av de gjenværende militære korpsene skal legges ned?

Opera
Om opera mener alle partiene nesten det samme, med unntak av FrP, som ikke liker opera. I alle fall ikke profesjonell opera. Alle de andre understreker at Den Norske Opera fram til 2008 må «bygge seg opp» til å ta det løftet som nytt operahus tilsier og må ta mål av seg til å være en opera å regne med også i internasjonal sammenheng.

Vi kan kanskje håpe at de samme partiene har husket at det er ingen andre enn Regjeringen, Stortinget og den samme komitéen som kan gi Operaen de pengene som trengs for å nå disse målene? Det betyr at statstilskuddet må øke vesentlig allerede i 2005, og nå er det ganske nøyaktig et halvt år igjen til tautrekkinga om budsjettet begynner på Stortinget. I Regjeringen har den allerede begynt.

Alle partiene, unntatt FrP, vil dessuten har mer distriktsopera, gjerne i samarbeid med Riksoperaen og Den Norske Opera. Komitéen roser operavirksomheten både i Kristiansund og Kristiansand, og går svært langt i å love mer penger til Opera Sør i Kristiansand.

Teatrene
Kulturmeldinga satte nærmest kroken på døra for Riksteatret som et ensembleteater. Komitéen fullbyrder dette med å slutte seg til departementets føringer og med å tilføye at dersom Riksteatret likevel må sette opp noen egne produksjoner, må det kunne gjøres som selvstendige prosjekter.

Vi har sagt det før, og gjentar det igjen: dette er ikke klok politikk!

Kulturskolene
Kulturskolene er viet mye plass i innstillingen, stort sett i form av en omkamp etter Stortingets behandling av St.meld. nr. 39 for en måned tid siden. Regjeringspartiene står på sitt, og mener at kommunene er best skikket til å ta hånd om kulturskolene selv. De mener også at frykten for de negative konsekvensene av økt foreldrebetaling er sterkt overdrevet.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet holder fast på at det var feil å fjerne øremerkingen av statstilskuddet og at økt foreldrebetaling kan ekskludere mange barn fra kulturskolene. De tre partiene ber nå «Regjeringen fremme forslag om en helhetlig plan for å sikre at alle barn i Norge som ønsker det, skal få tilbud om plass i kulturskolen innenfor en rimelig egenbetaling.»

Så gjenstår det bare å se om Stortinget vil vedta et slikt forslag. Det er dessverre liten grunn til optimisme.

Kirken
Nesten hele komitéen, med noen spede reservasjoner fra SV og FrP, slutter seg til Regjeringens ønske om mer kultur og musikk i kirken.

Komitéen hevder at den kirkemusikalske satsningen må ha lokal og regional forankring, og hyller spesielt det kirkemusikalske miljøet i Bodø. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet hyller i tillegg også Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival.

Dessverre har komitéen ikke fått med seg at lokal og regional forankring ikke er nok. Om vi skal få til en musikalsk offensiv i kirken, må den også ha en solid forankring i de sentrale kirkelige organene.

Kunstnerne
En samlet komité (!) mener kunstnerne er en viktig ressurs i det norske arbeidslivet. Men der stopper enigheten. Høyre, KrF (og bitte lille Venstre?), med tilslutning fra Arbeidspartiet, er enige med Regjeringen i at garantiinntektsordingen skal trappes ned til fordel for en opptrapping av arbeidsstipendene. Med unntak av FrP er alle partiene også enige med Regjeringen om at det er ønskelig med større fleksibilitet i stipendordningene. FrP ønsker ingen garantiinntekter og stipender i det hele tatt.

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet blir stående alene med sitt forsvar for kunstnernes forhandlingsrett og sitt forsvar for den nåværende inndelingen i stipendkomitéer. De peker også på kunstnernes levekår, og foreslår en ny levekårsundersøkelse basert på et mandat som må utarbeides i samråd med kunstnernes organisasjoner. Men enda viktigere er det nok disse partiene har lyttet til MFOs argumentasjon, og ber Regjeringen vurdere endringer i trygdeordningene, blant annet sykepengeordningen, fødsels og adopsjonspengeordningene og dagpengeordningen, for frilansere.

De samme partiene foreslår dessuten en offentlig arbeidsformidling for kunstnere, uten at idéen er nærmere utdypet.

Vi takker og bukker for denne støtten, og håper at Regjeringen vet å følge opp.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev