Kulturmeldingfugl

MFO inviterer til frokostmøte med forslag om ny kulturlov

Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) og leder Arnfinn Bjerkestrand inviterer til kulturpolitisk frokostmøte fredag 12. mars kl. 09.00 i Filmens Hus. Anledningen er overrekkelsen av et opprop fra over 40 organisasjoner i kulturfeltet, til statssekretær Yngve Slettholm og stortingsrepresentant Ola T Lånke (KrF). I tillegg kommer saksordfører for kulturmeldingen, Olemic Thommesen. – Signaler tyder på at begge oppropene har bred støtte i Stortinget, skriver forbundsleder Bjerkestrand.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Til nå har over 40 organisasjoner sluttet seg til initiativet fra MFO, forteller Bjerkestrand. Oppropet som skal overrekkes statssekretæren, kulturkomiteen og saksordføreren for kulturmeldingen, har tre deler:

Første del er en kommentar til kulturmeldingens kapittel nr. 18 om ”Økonomiske og administrative konsekvensar”. Oppropet oppfordrer til å løfte kulturbudsjettet til 1% av statsbudsjettet:

”De undertegnende organisasjoner vil fremme forslag om at det tas et felles politisk initiativ for å løfte kulturbudsjettet opp til 1 % av Statsbudsjettet. Dette vil utgjøre en dobling av nåværende kulturbudsjett, inkludert film og medieformål og vil være nødvendig for å nå de utfordringer som det er gjort greie for i meldingen.”

Den andre delen av oppropet omhandler spørsmålet om kulturlov. I B.innst.S.nr.2 (2002-2003) sa Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen under kapt. 320 Allmenne kulturformål følgende:

” Komiteen mener det er viktig å sikre folk tilgang til et best mulig kulturtilbud. Gjennom bevilgninger via ulike fond i tillegg til direkte støtte til en rekke enkeltprosjekter og satsingsområder, kan det offentlige i samspill med frivillige og profesjonelle kulturarbeidere skape rike opplevelser og et aktivt kulturliv over hele landet. ”

Videre sa komiteens medlemmer fra Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet: ”disse medlemmer ber om at en generell kulturlov blir grundig drøftet og vurdert i Regjeringens varslede kulturmelding.”

Organisasjonene som har undertegnet oppropet mener et forslag til en allmenn kulturlov ikke er grundig nok drøftet i meldingen. De ber derfor om at stortingskomitéen nå må gi departementet pålegg om å sette i gang de utredningene som er nødvendige.

Til slutt har MFO satt opp et utkast til hovedpunkter i en allmenn kulturlov. De slår fast at formålet med loven vil være å sikre alle menneskers rett til et likeverdig kunst- og kulturtilbud med profesjonelle kunst- og kulturopplevelser og egenaktivitet, uavhengig av geografi og økonomi.

Staten skal, i samspill med kommuner, fylkeskommuner og mangfoldet av frivillige organisasjoner og med respekt for kunstens og kulturens egenart, ta et nasjonalt ansvar for å nå målsettingene i denne loven.

Kommuner og fylkeskommuner skal fremme, støtte og organisere kunst- og kulturvirksomhet og sørge for at alle innbyggere får tilgang til kunst- og kulturopplevelser.

Kulturtiltak for barn og unge skal prioriteres. Kulturvirksomheten skal omfatte både profesjonelle kunstnere og tiltak for amatører og frivillige.Det skal leggest vekt både på lokale tradisjoner og å fremme kulturarven, og på nyskapning og mangfold.

De særskilte samiske kunst- og kulturformene skal få anledning til å utvikle seg videre. Kulturvirksomheten skal omfatte et flerkulturelt aspekt.

Frokostmøtet hvor overrekkelsen skal skje arrangeres av LO kommune, LOs kulturpolitiske utvalg og Musikernes fellesorganisasjon.

Stillinger

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Kommunikasjons-ansvarlig

Musikkforleggerne

Pianolærer

Nittedal Kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev