Morten Gjelten, direktør i Norsk teater- og orkesterforening (NTO) (Foto: Bjørn Moe/NTO)

Statsbudsjettet 2021: Et godt utgangspunkt, men kritikkverdig oppheving av faste fordelingsnøkler 

Stimuleringsmidlene er kjærkomne og nødvendige bevilgninger som er viktige for institusjonsøkonomien og kunstnerøkonomien i en krevende tid. Det er også avgjørende at institusjonene prioriteres i gjenåpningen av samfunnet gjennom 2021, melder NTO.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

De fleste av NTOs medlemmer får i budsjettfremlegget en økning på nærmere 2,3 prosent, melder foreningen i sin første . – Dette er et godt og konstruktivt utgangspunkt hvis man ser mot forventet lønns- og prisvekst til neste år, sier NTOs direktør Morten Gjelten. – Vi er imidlertid sterkt kritiske til forslaget om avviklingen av faste fordelingsnøkler.

Kjærkomne midler  
NTO er fornøyd med at det er satt av 140 millioner kroner i stimuleringsmidler til musikk- og scenekunstinstitusjonene for å bøte på lavere egeninntekter grunnet koronasituasjonen for å sikre aktivitet våren 2021.

– Dette er kjærkomne og nødvendige ekstrabevilgninger i en tid hvor myndighetspålagte smittetiltak og en svært avgrenset publikumskapasitet går ut over muligheten for god planlegging. Dette er viktig for institusjonsøkonomien og dermed også kunstnerøkonomien i en krevende tid. Så er det imidlertid fremdeles slik at det er avgjørende for den samme økonomien og publikums tilgang på felles kunstopplevelser at institusjonene prioriteres i gjenåpningen av samfunnet gjennom 2021, sier Gjelten.

NTO er også positiv til at budsjettet legger opp til en viktig styrking av infrastrukturen på dansefeltet.

Kritikkverdig oppheving av faste fordelingsnøkler 
NTO mener at det er særlig kritikkverdig at staten fjerner faste fordelingsnøkler uten at det først er etablert en ny ordning som kan sikre institusjonene den samme økonomiske forutsigbarheten. En slik ordning må utredes grundig i en kunnskapsfremmende dialog mellom departementet, fylkeskommunene, kommunene og institusjonene/bransjen, sier de.

– At dette arbeidet ikke er gjort viser med all tydelighet at det først og fremst er dialogen mellom forvaltningsnivåene som må repareres, sier Gjelten.

Han peker på at det i tillegg legges opp til en prosess hvor beslutningene tas i feil rekkefølge når departementet foreslår radikale endringer i finansieringssystemet før den varslede revisjonen av kulturloven er gjennomført. Det er kulturloven som danner rammene og prinsippene for offentlige myndigheters ansvar på kulturområdet.

Forslaget kommer også midt i koronapandemien, som ikke bare tar det meste av myndighetens oppmerksomhet, men som også rammer kommuneøkonomien hardt og skaper enda større risiko for at musikk- og scenekunstinstitusjonene vil tape kampen om pengene i konkurranse med andre viktige og til dels lovpålagte oppgaver innenfor stramme budsjetter.

– Vi mener det er bemerkelsesverdig at Kulturdepartementet likevel går videre med forslaget om å avvikle ordningen med faste fordelingsnøkler, uten at dette ble gjort rede for i kommuneproposisjonen eller på andre måter er lagt frem til grundig vurdering for Stortinget, understreker han.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.