Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører (Foto: Ellen Lorenzen)

Statsbudsjettet 2021: – Skryt med forbehold

INNLEGG: Det er positivt at regjeringen så tydelig anerkjenner at koronakrisen på ingen måte er over for aktørene i kunst- og kulturfeltet, men det er et betydelig forbehold at kulturfeltet fortsatt ikke har fått vite hvordan ordningene skal innrettes, skriver Tone Østerdal i Norske Konsertarrangører om forslaget til kulturbudsjett for 2021.

Kalender

Toner og Tanker på Malerhjemmet

03/12/2023 Kl. 16.00

Viken

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 17:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 19:00

Oslo

Candlelight: A Tribute to Ludovico Einaudi

09/12/2023 Kl. 21:00

Oslo

Av Tone Østerdal, daglig leder i Norske Konsertarrangører

Vi i Norske Konsertarrangører mener det er svært positivt at regjeringen så tydelig anerkjenner at koronakrisen på ingen måte er over for aktørene i kunst- og kulturfeltet. Forslaget om 2,25 milliarder kroner til stimuleringsordninger for kultur, idrett og frivillighet frem til juni er en veldig god start. Dette vil bidra til å skape ny aktivitet for både musikkbransjen og musikkfrivilligheten, og setter aktørene i bedre stand til å beholde arbeidsplasser og verdifull kompetanse. Vi vet at våre medlemmer mer enn noe annet ønsker å kunne arrangere konserter igjen. Vi forutsetter imidlertid at kulturministeren vil følge opp med mer midler dersom situasjonen skulle kreve det, slik han også har gjort tidligere.

Det betydelige forbeholdet ligger i at kulturfeltet fortsatt ikke har fått vite hvordan ordningene skal innrettes. Statsbudsjettet omtaler stimuleringsordningene i tråd med overordnede kulturpolitiske mål og gode intensjoner, men henviser til at stimuleringsordningen for kulturfeltet skal innrettes som og er en videreføring av stimuleringsordningen som gjelder fra 1. oktober. Men den har vi jo fortsatt ikke sett noe til.

Så akkurat nå har vi 2,25 milliarder kroner i kulturbudsjettet for 2021 som feltet faktisk ikke vet hvordan skal innrettes. Og det er helt avgjørende for de kriserammede aktørene feltet at ordningene blir så treffsikre som mulig. Her etterlyser vi mer dialog fra Kulturdepartementets side.

Vi savner også videreføring av de viktige kompensasjonsordningene i budsjettforslaget. Det gjelder både kompensasjonsordningen for kulturarrangementer og kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende.

Selv om fokuset på å stimulere til aktivitet er viktig og riktig, er det slett ikke alle som vil kunne stimulere seg ut av denne krisen. Vi er særlig bekymret for de av medlemmene våre som vanligvis engasjerer en høy andel internasjonale artister, og for arrangører som har spesialisert seg på produksjoner som det ikke er mulig å tilpasse til dagens smittevernrestriksjoner. Det er heller ikke
grunn til å tro at vi er ferdige med lokale smitteutbrudd, med påfølgende innstramminger i lokale smittevernrestriksjoner. Da er kompensasjon det eneste middelet.

Videre har 3500 kulturarbeidere benyttet seg av kompensasjonsordningen for selvstendige næringsdrivende til nå. At disse skal bli stående på bar bakke fra årsskiftet er uakseptabelt. Mange av disse aktørene er arrangørenes underleverandører og folk som både livebransjen og kulturfeltet for øvrig er helt avhengige av. Norske Konsertarrangører vil derfor sterkt anmode om at disse
kompensasjonsordningene tilpasses og videreføres også i 2021.

Andre viktige saker i budsjettforslaget:
– Abid Q. Raja benytter anledningen til å lansere et krafttak for mangfold i sitt første budsjett som kulturminister. Dette er et etterlengtet fokus, og et område hvor det hittil har vært mer snakk enn handling i kunst- og kulturfeltet generelt. Vi håper derfor kulturministeren vil sette tydelige krav bak satsingen, slik at vi sammen kan få til en faktisk endring. Vi setter også pris på kulturministerens presisering av at mangfold handler om mer enn etnisitet. For oss i Norske Konsertarrangører har også tilgjengelighet vært et viktig satsingsområde.

– Det er positivt at det kommer nye 119 mill.kr til merverdikompensasjonsordningen, som er en svært viktig ordning for det frivillige feltet, mange konsertarrangører inkludert. Opptrappingen er i tråd med hva regjeringen lovet i Frivillighetsmeldingen, men forslaget vil ikke gi frivillige organisasjoner full momskompensasjon. Norske Konsertarrangører støtter Frivillighet Norges krav om full og regelstyrt momskompensasjon, men synes altså likevel det er positivt med denne opptrappingen i 2021.

– At det foreslås 200 mill.kr i ekstra kompensasjon til offentlig finansierte kulturinstitusjoner som faller utenfor stimuleringsordningen er et godt grep. Institusjonene er viktige for å opprettholde et kunst- og kulturtilbud i hele landet nå som andre deler av feltet er stengt ned i stor grad.

– Mange kunstnere lider under koronakrisen, og har i utgangspunktet en anstrengt økonomi. Derfor er en påplussing av 100 mill.kr i stipend til kunstnere svært gode nyheter. Dette bør også ses i sammenheng med den økte satsingen på talentutvikling (til sammen 29 mill.kr til Talent Norge og Norsk filminstitutt), som er positiv i seg selv, men som jo ikke gir mening med mindre man også sørger for en styrket kunstnerøkonomi generelt.

En rekke tiltak flyttes ut av Norsk kulturfond og over i direktoratslinjen i Norsk kulturråd (post 74), herunder også driftstilskuddet til Norske Konsertarrangører. Dette er en villet endring for vår del, da vi som en interesse- og kompetanseorganisasjon ikke har noe i fondets kunstfaglige vurderinger å gjøre.

Det har også vært ugreit at vi i fondet indirekte har konkurrert med våre egne medlemmer våre om midler. Etter utflyttingen står Norsk kulturfond igjen med en økning på 2,3 prosent, noe som er under forventet lønns- og prisvekst for neste år. Vi skulle gjerne ha sett at disponeringen til fondet økte mer enn dette, slik at vi fikk en reell styrking av blant annet arrangør- og festivalstøtten.

Avslutningsvis savner vi frampek mot den varslede revisjonen av Kulturloven i forslaget til statsbudsjett. Ideelt sett hadde alle endringer i dagens finansieringssystem tatt utgangspunkt i en revidert kulturlov. Det må være kulturens beste som ligger til grunn for strukturelle endringer.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.