NKFs representater under Høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget Foto: NKF

Kutt i kompensasjon for privatkopiering?

Flere musikkorganisasjoner frykter at endringer i åndsverkloven ikke kompenseres over statsbudsjettet.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Under tirsdagens høring i familie- og kulturkomiteen på Stortinget tok Norsk komponistforeningen opp endringene i den nye åndsverkloven som ble vedtatt av Stortinget i fjor. I den nye loven økte antall rettighetshavere med rett til kompensasjon for privat kopiering. Rettighetshavere innen visuell kunst og litteratur ble inkludert, og fikk også rett til rimelig vederlag.

Disse pengene bevilges hvert år over statsbudsjettet: Privatkopieringsvederlaget er den statlige kompensasjonsordningen for den lovlige private kopieringen av åndsverk. En del gjennom Norwaco, direkte til enkeltopphavere, og en del gjennom Fond for lyd og bilde, som utgjør en kollektiv kompensasjon, hvor rettighetshavere kan søke støtte.

Kun kpi-justering
I Kulturbudsjettet for 2019 er det i liten grad tilført nye midler til å kompensere det økte antallet rettighetshavere

– I praksis betyr dette et kutt i den eksisterende ordningen, mener styreleder, Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening

Komponistforeningen peker blant annet på Norwacos bevilgning kun er justert for prisvekst. Økningen i Fond for lyd og bilde er noe høyere, men en rekke av dem som fra i år er innlemmet i lovverket, og har rett til kompensasjon for kopiering, faller utenfor fondets støtteordninger.

I følge Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) vil derfor endringene i lovverket kun omfatte overføringer fra Norwaco.

Norwacos midler er imidlertid ikke søkbare men fordeles i forhandlinger mellom de ulike organisasjonene og Norwaco:

Som grunnlag for fordelingen gjennomfører et uavhengig analyseselskap årlige statistiske undersøkelser av privatkopiering i Norge på oppdrag fra Norwaco. Undersøkelsene forteller hvilke verkstyper det gjøres opptak av, og i hvilket omfang, men gir ingen direkte oversikt over hvilke enkeltverk som kopieres. (norwaco.no)

Styrelederen for Fond for lyd og bilde, Stein Bjelland, sier til Ballade at han er glad for at fondet får reell økning neste år ”etter mange år med indeksregulering”.

Bjelland peker også på at mens det fortsatt er en økning i antall kopier av kompensasjonsberettigede verk med audiovisuelt innhold, viser tendensen innenfor musikk en svak nedgang.

Flere kompenseres
NKF mener at det de senere årene har blitt betydelig økt kopiering, og at dette er dokumentert av statistikk.

– I arbeidet med loven forklarte kunstnerorganisasjonene med all tydelighet hva det medfører å utvide retten til kompensasjon ved å inkludere nye grupper. Politikerne vet at utvidelsen måtte følges av økte bevilgninger, men foreløpig har altså ikke Kulturdepartementet fulgt opp, sier Karlstrøm.

Han kan ikke huske at det var noen uenighet på Stortinget om at dette, og at det dermed måtte følges opp i tråd med lovens intensjon.

Spørsmål til Grande
Etter fremleggingen av statsbudsjettet stilte Anette Trettebergstuen (Ap) spørsmål til kulturministeren om hvorfor regjeringen ikke har økt potten, når ordningen er utvidet til også å gjelde visuelle og litterære verk. «Konsekvensen av dette er at det i realiteten er gjennomført et stort vederlagskutt til hele rettighetshaverfeltet», skriver hun i spørsmålet.

Kulturminister Trine Skei Grande Foto: Aslaug Olette Klausen (Foto: Aslaug Olette Klausen)

Kulturministerens svar tyder på at hun ikke mener flere rettighetshavere gir grunn til å øke kompensasjonsnivået. 19. oktober svarte Trine Skei Grande til Trettebergstuen at hun oppfatter at loven ikke tillater mer kopiering:

«At det nå ligger til rette for individuell fordeling til flere rettighetshavere enn tidligere, sier imidlertid ikke noe om kopieringens omfang, og er heller ikke noe som skal kompenseres.»

Grande viser videre til økningen i støtten til Fond for lyd og bilde og at det samlet sett (inkludert Norwaco) gis kompensasjon på 92 mill. kroner, som hun mener er høyt over det nordiske gjennomsnittet.

– Etter min vurdering er det altså ikke grunnlag for å hevde at den samlede kompensasjonen må økes. Det er imidlertid naturlig å se nærmere på betydningen av at rettighetshaverne til litterære og visuelle verk blir omfattet av den individuelle ordningen, slik at systemet er godt tilpasset den nye utviklingen, skriver Grande avslutningsvis, skriver Grande.


Karlstrøm sier til Ballade at han er enig med Grande i at retten til å privatkopiere ikke er endret.

– Men hun går ikke inn på at det er flere som har rett på penger fra den samme potten, noe det ikke er mulig å komme bort fra. Hvorfor ikke dette tas med i hennes vurderinger kan jeg ikke svare på.

Svekker ordning
Han fremholder at det er ugunstig med et lovverk som skal styrke rettighetshavernes rettigheter, i praksis ender opp med å svekke eksisterende ordninger for hver enkelt rettighetshaver:

– Midlene til kompensasjon for privatkopiering var allerede for små, i og med at avsetningen til dette har hatt en veldig svak utvikling de siste ti årene. Samtidig har privatkopiering blitt enklere og omfattende, slik at bruken av åndsverk har gått opp i samme periode. Det svekker betydningen av en lovfestet rett til kompensasjon at den er avhengig av årlig politisk bevilgning, og dette ikke prioriteres klarere.

Les også: Foreslår at Kulturdepartementet kompenserer Fond for utøvende kunstnere

Han minner om at rettighetshaverne allerede fra i høst har stått i en ugunstig situasjon, ettersom utvidelsen gjelder fra første juli i inneværende år.

– Vi mener at potten bør styrkes betraktelig. Vi kan ikke akseptere at Stortinget utvider antallet rettighetshavere med rett til kompensasjon betydelig uten å øke potten med penger tilsvarende. Det er et paradoks at loven både utvider mengden rettighetshavere, og samtidig innfører en rett til rimelig vederlag, uten å følge det opp i praksis.

Anders Hovind, nestleder i MFO Foto: Asamaria.com/MFO (Foto: Asamaria.com/Creo)

Ti millioner mer
MFO stiller seg bak Komponistforeningens vurdering.

– Når denne bevilgningen er på samme nivå som i fjor betyr det at innlemmelse av nye kunstformer medfører reduksjon i overføringene til de kunstformene som allerede er i ordningen. Det er stipulert en merkostnad på 10 millioner kroner for de nye kunstformene. Vederlaget for den individuelle ordningen må dermed økes tilsvarende, sier nestleder Anders Hovind.

Les også: Flere reaksjoner på musikkbudsjettet

Urimelig tilskudd
Under høringen i Stortinget uttalte direktør Elin Urkedal i Norwaco at de mener tilskuddsforslaget i Statsbudsjett er urimelig. Til Ballade forklarer hun at ordningen fungerer i dag slik at NORWACO får et årlig bevilgningsbrev, der det fremgår hvem som skal kompenseres. Hittil har dette vært rettighetshavere til lydopptak og film.

– Slik vi forstår endringen i loven gjelder utvidelsen selvstendige litterære og visuelle verk. Verks om har inngått i lyd og film, som for eksempel filmmanus har allerede inngått i våre fordelinger. Når beløpet er det samme, og det er flere som skal dele vederlaget, så betyr det en dårligere kompensasjon for dem som allerede er inne i ordningen.

Hun reagerer også på kulturministerens svar til Trettebergstuen.

– Slik vi forstår Grande omtaler hun dette som et nullsumspill. Vi er enig i at retten til privatkopiering ikke ble utvidet, men min tolkning er at hun mener det samme gjelder hva ordningen skal dekke. Dette er vi helt uenig i. Det er helt klart at kretsen som skal få individuell kompensasjon er utvidet.

Urkedal understreker at Norwaco støtter økningen i overføringer til Fond for lyd og bilde. Men stiller spørsmål ved om disse; altså selvstendige visuelle og litterære verk, egentlig vil få kompensasjon gjennom denne ordningen. Når det gjelder utenlandske rettighetshavere til litterære og visuelle verk så er saken helt klar. Fondet er en norsk ordning, mens Norwaco er forpliktet til å utbetale kompensasjon til alle rettighetshavere i EØS-området. Dette er en direktivforpliktelse som Norge har.

– Dersom dette skulle være et nullsumspill så må de ha glemt seg litt. For resultatet, dersom budsjettforslaget blir stående, vil være at det er den samme kaken som før, som nå skal deles på flere, avslutter

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.