Bildet er fra et TONOs årsmøte i 2020. (Foto: Kristian Dugstad / TONO)

TONO: Omstridt forslag blir til kompromiss

Diskusjonen om flertallskrav ved viktige fordelinger i Tono har gått høyt, men endte i et kompromiss som behandles i mandagens ekstraordinære årsmøte. Populærkomponistenes representant trekker dermed opprinnelig forslag om fordeling som kan avgjøre utbetalinger i vederlagsselskapet.

Kalender

TONOs årsmøte 8. juni i år ble i stor grad preget av debatt om endringer av krav til flertall. NOPA stilte forslag om to endringer for å rette opp i det organisasjonen mente var er et demokratisk problem i TONO. Også etter kompromisset, som etter alt å dømme blir vedtatt i kveld, vil det ifølge NOPAs styreleder være et «høyt flertallskrav» i TONO.

NOPAs forslag gjaldt to paragrafer, den ene regulerer stemmetallet som skal til for at årsmøtet skal kunne vedta endringer i vedtektene. Den andre, og viktigste, handler om flertallskrav i styresaker, og hva som skal til for at TONOs styre skal kunne gjøre endringer i regler, praksis eller bevilgninger som berører avregning eller kulturelle formål (som stipender).

Om NOPAs forslag, fremsatt av NOPAs styreleder og styremedlem i TONO, Ole Henrik Antonsen, hadde blitt vedtatt, ville det ha endret kravet om to tredjedels flertall i slike fordelingssaker til vanlig flertall, det vil si at det forslaget som får flest stemmer i styret blir vedtatt (dog med styreleders stemme som avgjørende hvis det oppstår stemmelikhet).

Ulik fordeling
I diskusjonen for endringsforslaget som nå er trukket, sa Antonsen at TONO har et demokratisk problem, fordi det skal så lite til for å stemme ned et forslag et stort flertall av andelshaverne er for. Bakgrunnen er det faktum at det står et svært ulikt antall medlemmer bak de forskjellige styrerepresentantene i TONO, fordi organisasjonene representantene kommer fra har svært ulike medlemstall. Dersom tre styrerepresentanter fra organisasjoner med relativt sett få medlemmer skulle stemme mot et forslag med støtte av representanter med mange flere andelshavere bak seg, ville forslaget falt.

NOPAs styreleder gikk i samme argumentasjon prinsipielt god for det demokratiske prinsippet at små grupper er representert relativt sterkere enn de store – det praktiseres jo for eksempel i stortingsvalg – men mente likevel at denne skjevfordelingen gikk for langt i TONO.

Trekker forslaget
Nå har NOPA trukket sitt forslag om simpelt flertall, til fordel for kompromisset der flertallskravet i fordelingssaker i styret endres fra dagens tre firedeler til to tredeler (paragraf 43).

TONO skriver at «Denne endringen innebærer at det fremdeles blir et krav om kvalifisert flertall for å treffe gyldige beslutninger i saker som gjelder avregning eller kulturelle midler, men at terskelen senkes.»

For den andre paragrafen, om flertallskravet til vedtektsendringer på årsmøtet, har NOPA fått gjennomslag for en endring fra syv tideler til to tredeler.

Enklere å endre vedtekter
Da teknikken sviktet under avstemningen over de to forslagene på TONOs digitale årsmøte i juni, ble behandlingen utsatt til i dag, mandag 27. september kl. 18.00.

NOPAs styreleder oppsummerer resultatet av kompromiss-sonderingene utover sommeren slik på organisasjonens nettsider:
Dersom kompromissforslaget vedtas blir det altså noe enklere å få gjennom vedtektsendringer i TONO, og mindretallet som kan blokkere vedtak i TONOs styre må være litt større.

TONO skal utvikle seg i takt med endringer i medlemsmassen, blant våre kunder og i samfunnet for øvrig. Jørgen Karlstrøm, styreleder i TONO

Ny fordelingsmodell
Dette er fortsatt et «høyt flertallskrav, særlig med tanke på hvordan styret i TONO er sammensatt», skriver Antonsen.

Han mener at kompromisset viser at styret i TONO har lyttet til årsmøtet og legger til at han «håper og tror at dette er noe TONOs styre også tar med seg i det videre arbeidet med en ny fordelingsmodell».

– TONO skal ikke være statisk
Jørgen Karlstrøm, TONOs styreleder, mener at kompromisset viser at organisasjonen «evner å fange opp de forskjellige medlemmenes behov og synspunkter.»

– Hva vil du, som TONOs styreleder, si var det viktigste argumentet mot den foreslåtte endringen i andre del av paragraf 43?
– Det har i løpet av diskusjonen om disse spørsmålene blitt fremholdt mange ulike argumenter. Vi har ikke behov for å rangere dem. Styret har sett det som vår oppgave å bringe disse synspunktene sammen, slik at vi kan møte utfordringene alle musikkskapere og forlag har i fellesskap. Det har vi nå lykkes med, og vi har blitt enige om et alternativt forslag som hele styret stiller seg bak. Vi håper og tror at forslagene vil få bred støtte blant TONOs andelshavere, sier Karlstrøm.

Jørgen Karlstrøm (Foto: Renate Madsen)

– Tror du med dette at diskusjonen om vektingen av andelshavere bak de forskjellige styremedlemmene i slike saker er over, eller tror du dette er en utsettelse av en diskusjon som vil komme igjen rundt neste sving?
– Nå skal vi først se hva årsmøtet sier til de foreliggende omforente forslagene fra styret. Generelt kan jeg si at TONO ikke skal være en statisk størrelse. TONO skal utvikle seg i takt med endringer i medlemsmassen, blant våre kunder og i samfunnet for øvrig. Jeg er videre sikker på at det til enhver tid vil pågå en diskusjon om hva TONO er og bør være. Det er ikke et problem, snarere tvert imot – det er en del av et levende demokrati, som skaper engasjement, tilhørighet og positiv utvikling for hele organisasjonen.

– Hva er din kommentar til prosessen fram til det omforente forslaget?
– Styret har diskutert sakene grundig og arbeidet godt sammen. Vi har lyttet til mange ulike stemmer som fremmet synspunkter på sakene i årsmøtet. Vi står nå samlet om forslagene som er lagt fram, og vi ser fram til det kommende årsmøtet, sier TONO-styreleder Jørgen Karlstrøm. Han leder også styret i Norsk Komponistforening.

 

 

Red. anm.: Norsk Komponistforening, Nopa og Musikkforleggerne er medlemmer i Foreningen Ballade, som eier og gir ut ballade.no. Ballade er redaksjonelt uavhengig.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kulturskolelærer, fiolin

Drammen kulturskole

Kulturskolelærer, klarinett

Drammen kulturskole

Organist

Kvinesdal kirkelige fellesråd

Akkompagnatør ved Unge Talenter

Barratt Due musikkinstitutt

Direktør

Teater Ibsen

Daglig leder

Stiftelsen BIT 20 Ensemble

Produsent

Oslo Circles

Markeds- og kommunikasjonsansvarlig

Stiftelsen Oslo Jazzfestival

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev