RETTSSAK: Grete Pedersen har vært dirigent og kunstnerisk leder i Det Norske Solistkor i 34 år, og bestemmer hvem i koret som blir med på de ulike oppdragene og hvem som får fornyet kontrakt. Sist uke var Solistkoret i retten, saksøkt av tidligere oppdragstaker Ingeborg Dalheim. Sopranen Dalheim mener oppsigelsen er ugyldig, og går rettens vei for å få fast jobb, samt erstatning for tapt arbeidsinntekt, etterbetaling av feriepenger, oppreisningserstatning og pensjonsrettigheter. Dom i saken faller om ca. en måned. (Foto: Bård Gundersen)

Sopran saksøker Solistkoret for å få fast ansettelse

Sopranen Ingeborg Dalheim har siden 2007 vært tilknyttet Det Norske Solistkor gjennom såkalte intensjonsavtaler. De 26 faste sangerne i koret har alle intensjonsavtaler på ett til tre år, og det er opp til kunstnerisk leder å bestemme om disse blir fornyet.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Da Dalheims siste intensjonsavtale utløp i mai 2023, ble den ikke fornyet. Argumentet fra kunstnerisk leder var at hun ikke lenger hadde tilstrekkelig nivå. Da hadde hun vært tilknyttet Solistkoret i 16 år.

Ingeborg Dalheim mener oppsigelsen er ugyldig og går rettens vei for å få fast jobb, samt erstatning for tapt arbeidsinntekt, etterbetaling av feriepenger, oppreisningserstatning og pensjonsrettigheter.

Ballade har vært i kontakt med saksøker, men hun ønsker ikke uttale seg om saken så lenge dommen ikke er kjent. Advokaten fra Creo som representerer Dalheim, Lars Christian Fjeldstad, skriver til Ballade:

– Dalheim har ment seg uriktig klassifisert som oppdragstaker, og krever dom på at hun er arbeidstaker.

Rettssaken foregikk i Oslo tingrett over flere dager, fra 5. til 8. mars. Dommen vil komme om ca. én måned.

– Et elitekor
Et hovedspørsmål retten må ta stilling til, er hvorvidt arbeidsmiljøloven gjelder for Dalheim i dette tilfellet, og om hun reelt sett har vært arbeidstaker, mener Fjelstad.

– Retten vil vurdere spørsmålet opp mot en rekke momenter som lovgiver og domstolene har ansett relevante, og hvor spørsmålet om det foreligger personlig arbeidsplikt og om vedkommende har vært underlagt ledelse og kontroll står i en særstilling, skriver han.

Solistkoret hevder at Dalheim ikke oppfyller kravene som arbeidstaker etter arbeidsmiljøloven, men er rettmessig kvalifisert som oppdragstaker.

– Må underlegge seg kunstnerisk leder
Ifølge saksøker er det flere ulemper med intensjonsavtalene til sangerne. Selv om prosentandelen som sangerne jobber ikke tilsvarer en fulltidsjobb, og at sangerne er ansatte som selvstendige næringsdrivende, må de love førsteprioritet til Solistkoret dersom de blir valgt til et prosjekt, ifølge avtale.

Men alle sangerne får ikke deltatt på alle prosjekter, da besetningen på prosjektene varierer. Sangerne har heller ikke rettigheter dersom de blir syke eller permitterte. Intensjonsavtalene er dessuten av ulik varighet og oppdragsbaserte.

HØY LAGÅND: En majoritet av sangerne i Det Norske Solistkor opplever at forholdet til Det Norske Solistkor som oppdragsgiver er preget av samhold og høy lagånd, og at sangere og ledelse drar i samme retning for å oppnå høye kunstneriske mål, skriver tillitsvalgt i koret til Ballade. Bildet er fra innspillingen av Bent Sørensens Matteuspasjonen med Det Norske Solistkor og Ensemble Allegria i Ris kirke. Koret, ensemblet, dirigenten og komponisten fikk Kritikerprisen i musikk for verket i 2022. (Foto: Det Norske Solistkor)

Det er dirigent og kunstnerisk leder i Solistkoret gjennom 34 år, Grete Pedersen, som bestemmer hvem som blir med på de ulike oppdragene, hvem som får fornyet kontrakt og hvem som må ryke.

Under rettssaken uttale Solistkorets advokat Alf Kåre Knudsen at Solistkoret er et elitekor av høyt europeisk nivå, i stor grad takket være korets organisering og kunstnerisk ledelse. For å holde på det høye prestisjenivået som koret har, er det nødvendig at sangerne underlegger seg kunstnerisk ledelse og kontroll, sa han.

– Her må man tåle å bli ledet på den måten og underlegge seg kvalitetskontrollen med åpne øyne. Det er Grete (Pedersen) som bestemmer hvem som får forlenget intensjonsavtale, og hun konkluderte med at Dalheim ikke lenger holder til et tilstrekkelig nivå for å synge i dette elitekoret, sa Knudsen.

Et lønnsgap
Årsmeldingen fra 2021 viser at Solistkoret hadde inntekt på over 16 millioner kroner. Mesteparten kom fra offentlige midler fra Kulturdepartementet, og en mindre andel fra billettsalg.

Ifølge Vårt Land mottok Pedersen honorarer og andre økonomiske ytelser på rundt 1,5 millioner bestående av faste månedshonorarer og andre mindre honorarer for å lede prosjekter både med solistkoret og talentsatsingen Solistkoret Ung. Pedersen har også en engasjementsavtale i Solistkoret, og er ikke fast ansatt.

I rettssaken kom det frem at sangerne i Solistkoret får utbetalt en timesats på 511 kroner for prøver. Creos minstesats for kunstneriske selvstendige næringsdrivende er derimot 520 kroner. Også honorarer for konsert per musiker er lavere i Solistkoret i forhold til hva som er Creos anbefaling på 5 220 kroner. Sangerne tilbys derimot i underkant av 3000 kroner. Når sangerne fakturerer legger de på 20 prosent til egne ordninger, eksempelvis pensjon og forsikring.

Solistkorets styreleder, Knut Olav Åmås, forsvarer i en epost til Ballade lønnsnivået til korets leder.

– Kunstnerisk leder Grete Pedersen er en dirigent på høyeste internasjonale nivå, og honorarene hennes kan forsvares, skriver han.

SATSER: Under rettssaken kom det frem at honorarsatsene til sangerne i Solistkoret ligger under forbundet Creos anbefalte minstesatser. Bildet viser Det Norske Solistkor på konsert i Nidarosdomen under Landsfestivalen for kor 2022. (Foto: Anna Granqvist)

Høy lagånd
Fra vitneboksen i Oslo tingrett snakket Dalheim om det hun beskriver som en fryktkultur i koret, deriblant frykt for å fremme egne ønsker knyttet til bedre arbeidsvilkår, og redd for å få dårlig rykte på seg i kulturmiljøet eller for å ikke få forlenget arbeidsavtale i Solistkoret.

Nåværende tillitsvalgte Maria Dale Johannessen har på vegne av sangerne Solistkoret skrevet følgende kommentar:

– En betydelig majoritet av sangerne som utgjør dagens Solistkor kjenner seg ikke igjen i påstanden om at arbeidet i koret er preget av fryktkultur. Vår opplevelse av Det Norske Solistkor som oppdragsgiver preges heller av samhold og høy lagånd som drar i samme retning for å oppnå de høyeste kunstneriske mål, noe korets suksess både nasjonalt og internasjonalt de siste årene tydelig viser.

Ballade har snakket med sangere tilknyttet Solistkoret angående trivselen deres i koret. Flere ønsket å dele om egne opplevelser anonymt.

De fleste har hatt positive erfaringer fra Solistkoret, særlig de som trives med å være selvstendige næringsdrivende og med å ha friheten til å også kunne ta imot oppdrag fra andre arbeidsgivere. Det ble også sagt varme ord om kunstnerisk leder Grete Pedersen.

Øystein Stensheim er tenorsanger i koret. Han kjenner seg ikke igjen i bildet av arbeidsmiljøet som saksøker beskrev under rettssaken.

– Jeg opplever Det Norske Solistkoret som et fristed for kunstnerisk og personlig utfoldelse, der hver enkelt bidrar unikt til å skape store musikalske høydepunkt. Det er rett og slett et helt unikt miljø, sier han til Ballade.

Andre kilder Ballade har ringt har derimot beskrevet krevende og usikre jobbsituasjoner som følge av intensjonsavtalene. Flere mener også at arbeidsmiljøet ville vært bedre dersom de hadde bedre kontrakter som inkluderer bedre lønn, mulighet for sykefravær, og sikrere inntekter. Noen uttalte at de ikke ville turt å ta opp problemer med kunstnerisk leder, som de mener er en svært innflytelsesrik person i kulturlivet.

– God dialog
Kunstnerisk leder Grete Pedersen og daglig leder i Solistkoret, Ingvild Skaatan, har fått presentert kritikken, og kommenterer følgende til Ballade:

– Ingen sangere har mistet plassen sin i Solistkoret på grunn av ytringer eller kritikk mot ledelsen. Daglig leder opplever heller en god dialog med sangerne som i dag har kontrakt med koret om deres arbeidsvilkår. Dette er en kontinuerlig dialog mellom sangerne og ledelsen via sangernes tillitsvalgt og deres styrerepresentanter. Også når det gjelder honorarnivå. At noen har en annen opplevelse, er selvfølgelig noe vi tar på største alvor og skal undersøke videre, skriver Pedersen og Skaatan.

EN OVERRASKELSE FOR STYRET: Styreleder i Solistkoret er Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord. Han sier i en epost til Ballade at påstander som har kommet frem er en overraskelse for styret. – Sangerne har både tillitsvalgt og representanter i styret som slike saker kunne og kan bringes frem av. Det har de en helt klar plikt til, skriver han. (Foto: Fritt Ord)

I en epost til Ballade mener styreleder Knut Olav Åmås at påstandene om misnøye som har blitt trukket frem i retten, primært kommer fra tidligere sangere.

– Styret i Solistkoret har i løpet av mine syv år som styreleder ikke mottatt noen kommunikasjon om at det i dag finnes noen som føler på en slik frykt overfor kunstnerisk leder. Sangerne har både tillitsvalgt og representanter i styret som slike saker kunne og kan bringes frem av. Det har de en helt klar plikt til. Det har altså ikke skjedd. Påstandene som er fremmet av saksøker og et par andre tidligere sangere i retten, er derfor en overraskelse for styret i Solistkoret. Vi vil selvsagt følge opp fremover hvorvidt det er noen av sangerne i dag som deler beskrivelsen. Det vil vi ta alvorlig, skriver Åmås.

En utbredt situasjon
Tenoren Paul Kirby er selvstendig næringsdrivende og var tilknyttet Solistkoret fra 2015 til 2021. Han var også tillitsvalgt over en periode på tre år. Det skjedde ikke ofte at medlemmene viste misnøye i koret, sier han til Ballade.

– I frilansmiljøet nesten overalt, og særlig for sangere, er man vant til å være forsiktig for å unngå stempel som «vanskelig». For det meste var det ikke noe verre i Solistkoret enn ellers.

– Hva tenker du om den kritikken som har kommet frem under rettssaken om fryktkultur blant sangerne?

– Kunstnerisk leder Pedersen har alltid vært veldig flink til å skaffe sangere som var i naturen «enige» med hennes musikalske visjoner og arbeidsvaner. Folk som ikke likte miljøet ble ikke med lenge, men jeg kan ikke si at det var dramatisk. Kunstnerisk leder måtte man være forsiktig med når det gjaldt kritikk, men ikke noe verre enn andre steder. Når vi sangere og jeg som deres tillitsvalgt skulle komme med forslag om en omorganisering av kunstnerisk råd, og særlig spørsmålet om Pedersens eventuelle etterfølger, ble tonen litt annerledes.

– Kan du utdype?

– I dette tilfellet krevde kunstnerisk leder vetorett på nesten alt, noe som gjorde at en omstrukturering ville hatt lite effekt.

KRITIKK: – Kunstnerisk leder måtte man være forsiktig med når det gjaldt kritikk, men ikke noe verre enn andre steder, forteller Paul Kirby til Ballade. Han er selvstendig næringsdrivende, og tilknyttet Solistkoret som tenor fra 2015 til 2021. Han var også tillitsvalgt over en periode på tre år. (Foto: Signe Fuglesteg Luksengaard)

Dalheim var ikke den eneste som ikke fikk fornyet kontrakt fordi hun «ikke var god nok», bekrefter Kirby. I likhet med ledelsen, mener han at det å bygge et vokalensemble av Solistkorets art og nivå avhenger av at den kunstneriske lederen skal kunne velge bort sangere ved behov.

– Når det er sagt, så opplevde jeg at Pedersen hadde noe bestemte meninger om folk og deres kapasiteter som ikke alltid var noe som stemte overens med virkeligheten, slik jeg opplevde det. På slutten av min tid ble jeg presentert med en oppsummering av meg som sanger som overhodet ikke stemte. Det var for øvrig nesten det samme utsagn som andre ble servert når de skulle fjernes fra ensemblet fordi andre sangere skulle fremmes.

Vurderer ikke fast ansettelse
Under rettssaken ble den saksøkte spurt om Solistkoret hadde vurdert andre typer kontrakter enn de som gjelder i dag, og saksøkers advokat viste til andre vokalensembler i Norge som har faste ansettelser, som Trondheim Vokalensemble og Edvard Grieg kor. Til Ballade skriver daglig leder i Det Norske Solistkor, Ingvild Skaatan:

– Det finnes mange måter å organisere profesjonelle kor og ensembler på. Andre typer kontrakter har ikke blitt vurdert i Solistkoret, men det har vært en kontinuerlig samtale om tilknytningsform. Det vil alltid være noen som ønsker noe annet, skriver Skaatan i en epost.

En fordel med nåværende tilknytningsform er at sangerne kan velge hvilke prosjekter de ønsker å melde seg på, mener hun.

– På denne måten kan de kombinere oppdrag for koret med egne sangerkarrierer. Det lar seg ikke så enkelt gjennomføre med faste stillinger. For å opprettholde kvaliteten som kjennetegner Solistkoret tror vi ikke at faste stillinger er veien å gå, skriver Skaatan i en epost.

SANGERKARRIERE: En fordel med Solistkorets tilknytningsform er at sangerne kan velge hvilke prosjekter de ønsker å melde seg på, mener daglig leder, Ingvild Skaatan. – På denne måten kan de kombinere oppdrag for koret med egne sangerkarrierer. Det lar seg ikke så enkelt gjennomføre med faste stillinger. For å opprettholde kvaliteten som kjennetegner Solistkoret tror vi ikke at faste stillinger er veien å gå, skriver hun i en epost til Ballade. (Foto: Bård Gundersen)

Ledelsen har ikke gjennomført anonyme spørreundersøkelser blant kormedlemmene. Det bekrefter Skaatan til Ballade og sier samtidig at de vil følge opp saken nøye etter påstandene som har kommet frem i retten. Men i likhet med styreleder, mener Skaatan at arbeidsmiljøet i koret er godt.

– Korets produksjoner er prosjektbaserte med omtrent ett prosjekt i måneden. Vi er ikke en fast arbeidsplass. Prøver og konserter med Solistkoret kjennetegnes etter min oppfatning av god takhøyde og topp prestasjoner som ikke ville bli oppnådd uten et godt arbeidsmiljø. Hvis det er noen nåværende sangere som mener noe annet skal vi selvsagt ta tak i det, skriver hun.

Vil få store følger
Saksøkers advokat, Lars Christian Fjeldstad, mener dette er en viktig rettssak for kulturansettelser i Norge generelt, og som kan sette presedens for fremtidige ansettelser.

– Dersom retten kommer frem til at sangerne er arbeidstakere vil nok dette også få betydning for andre som er i tilsvarende situasjon. Kulturlivet har over lengre tid vært preget av uriktige tilknytningsforhold, og en avklaring her vil nok gi nokså klar føring for mange andre. Likevel viktig å huske på at spørsmålet om korrekt klassifisering alltid vil bero på en konkret vurdering, skriver Fjeldstad til Ballade.

Også styreleder i Solistkoret Knut Olav Åmås mener dette kan bli en viktig dom i forhold til ansettelser av selvstendige næringsdrivende i kulturen.

– Hva slags plass skal det finnes for frilansere/selvstendig næringsdrivende – skal den innskrenkes eller forsvinne helt, slik at alle institusjoner og organisasjoner må ansette alle fast? Det vil få store følger kunstnerisk og økonomisk. Uansett er det viktigste at det arbeides for å opprettholde ryddige og anstendige vilkår for norske kunstnere, skriver Åmås.

 

Red. mrk.: Ballade har valgt å inkludere anonyme kilder journalisten har vært i kontakt med fordi vi mener det er viktig å formidle at kritikk mot arbeidsforhold i Solistkoret kommer fra flere hold. 

 

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.