Oslo Byaksjon-logo

Oslo Byaksjon: – Kultur er næring for byen!

En rekke aktører innen kulturlivet har etterlyst et større fokus på kultursaker i valgkampen. Ballade vil i innspurten frem til kommunevalget 15. september sette fokus på kulturmiljøet i hovedstaden, og vil gjerne invitere til en bred debatt om vilkår, flaskehalser og muligheter. Som et ledd i dette bringer vi videre det rykende ferske kulturmanifestet til Oslo Byaksjon, som lanserer ideen om et kulturfond for hovedstaden, etter mønster fra Cultiva-fondet i Kristiansand. – Kulturvirksomhet er å betrakte som en investering i byen og dens innbyggere, og ikke en utgift, skriver Bykasjonen, som ser på et levende kunst- og kulturliv som en forutsetning for innovasjon i både sosial- og næringssektoren.

Kalender

Kampenjazz Lyder Røed kvintett

29/11/2020 Kl. 20:00

Viken

Kim, alle klokker

06/12/2020 Kl. 18.00

Oslo

Cikada – Ultima 2020

19/09/2929 Kl. 16.00

Oslo

Oslo Byaksjons kulturmanifest: KULTUR ER NÆRING FOR BYEN!

Kultursektoren er idag den viktigste vekstnæringen i hele den vestlige verden. Dette gjelder også for Oslo by. Kultur er mer enn musikkfestivaler, opera og fyrverkeri – kultur er alt det som oppstår der mennesker møtes og deler noe. Oslo-regionen huser allerede godt over halvparten av landets kreative miljøer, og er dessuten vertsby for brorparten av de tunge nasjonale kulturinstitusjonene. Men det er idag et for stort spenn mellom det institusjonelle kulturlivet i hovedstaden og det mylder av kreativ energi som bobler i Oslos mange subkulturer. Dette vil Oslo Byaksjon gjøre noe med, ved å konkret utnytte denne mangfoldige energien til å åpne for konkrete og nyskapende politiske tiltak i det utvidete kulturfeltet.

Det er et beklagelig faktum at Oslo Kommune gjennom en årrekke har drevet en defensiv og gjerrig kulturpolitikk, både hva gjelder økonomisk og infrastrukturell satsning. Som eksempel kan nevnes forslaget om salg av Oslo Kinematografer, hvilket Oslo Byaksjon mener vil føre til et dårligere og mindre mangfoldig kinotilbud. På kunstfeltet er det idag Staten som i praksis driver store deler av livet i hovedstaden, hvilket fører til at kulturlivet i Oslo lett får en nasjonal slagside som ikke på langt nær representerer den heterogene, sektorovergripende og tildels motsetningsfylte samtidskulturen i byen vår.

OSLO KULTURFOND – MER PENGER TIL KUNSTPRODUKSJON
Oslo Byaksjon mener det nå er på høy tid å satse for fullt på Oslo som kulturby under eget seil. Det krever en forståelse av samspillet mellom de mange aktører i kunst- og kulturlivet og byen forøvrig. Oslo Byaksjon har derfor lansert ideen om et stort og kraftig Oslo Kulturfond basert på midler fra salg av eller avkastning på kraftaksjer. Slike fond er allerede etablert i flere andre norske byer, som f.eks. Cultiva-fondet i Kristiansand (20 mill. kr delt ut i 2003). Et Oslo Kulturfond bør ha en årlig avkastning på minst 100 millioner kroner for å fungere effektivt. Oslo Kulturfond skal være kunstfaglig styrt og primært basere tildelinger på søknader fra aktørene i kulturlivet, men også kunne initiere egne initiativ som kan styrke den kulturelle infrastrukuren i Osloregionen.

OSLO KULTURBY – INVESTERING I FREMTIDEN
Oslo Byaksjon støtter forslaget om å søke status som Europeisk Kulturby i 2011, et årstall som er knyttet opp til feiringen av Universitetets 200-års jubileum. Oslo Byaksjon mener at kulturbysøknaden er viktig både for å ruste opp den kommunale/ regionale kulturpolikken gjennom et visjonært løft, samt å knytte kulturlivet symbolsk opp til den akademiske forskningen slik det allerede er i ferd med å skje gjennom opprettelsen av statlige stipendiatprogrammer knyttet opp til kunstnerisk praksis.

En visjon om Oslo som Europeisk kulturby 2011 krever tilsvarende vilje til økonomisk og infrastrukturell satsing, både på eksisterende og framtidige miljøer som gjør Oslo til en attraktiv kulturby. Oslo Byaksjon mener det er av overordnet betydning at mesteparten av de kommunale Kulturbymidlene brukes i et førbruksprogram som blir fordelt jevnt over de neste årene. Bare på denne måten kan vi oppnå at Oslo innen 2011 faktisk er et knutepunkt for internasjonal kunst og kultur. En internasjonalisering gjennom kunstneriske residency- og utvekslingsprogammer er liten, men en god begynnelse. Ved å opprette et Oslo Kulturfond som legger vekt på nyskapning og ungdommelige initiativer knyttes visjonene for Kulturby 2011 inn i konkrete kulturpolitiske tiltak og virkemidler.

SOSIAL KUNST – INNOVATIV SOSIALPOLITIKK
Kulturpolitikk er og bør være sektorovergripende, og kultur er næring for alle byorganismens deler. Oslo Byaksjon går inn for en kulturpolitikk som kan virke langt inn i helse- og sosialpolitikken. Metateatret er en teatergruppe med metadonbrukere som ble initiert av Oslo Byforum i 2002. Metateatret er kunst med sosial relevans, relasjonell estetikk og en nyskapende sosialpolitikk. Oslo Byaksjon vil arbeide for at slike sektorovergripende kulturaktiviteter i fremtiden finansieres av Oslo Kommune, f.eks. gjennom Kulturfondet. Vi vil også arbeide for å innføre borgerlønn som et virkemiddel for å bryte ned skillet mellom det etablerte arbeidslivet og de innovative kulturmiljøene.

UNGDOM
Oslo Byaksjon går inn for å styrke fritidsaktivitetstilbudet for ungdom. Ungdomsklubber, musikkverksteder, danseverksteder o.l. skal være tilgjengelige i hver bydel. Oslo har i dag kun ett selvstyrt ungdomshus som trues av tilpasningskåte politikere. Oslo burde snarere tvert i mot hatt mange flere slike ungdomshus. Disse kommer bare om unge Oslofolk selv får anledning til å etablere det de vil ha, f.eks. gjennom prosjektstøtte fra Oslo Kulturfond.

KULTUR – NÆRING – TRANSFORMASJON – INNOVASJON
Det er en etablert sannhet blant byuviklere i hele Europa at kulturvirksomhet i seg selv er å betrakte som en investering i byen og dens innbyggere og ikke en utgift. Et yrende kunst- og kulturliv er en forutsetning for innovasjon i både sosial- og næringssektoren. Både hverdagskulturen som utfolder seg på gatenivå og den som utspiller seg i og mellom de store institusjonene. De høye norske lønnskostnadene gjør at Oslo er avhengig av et innovativt næringsliv som hele tiden ser etter ideer som kan skape nye kommersielle produkter og tjenester. I Oslo er den private venturekapitalen mangelfull og det er derfor avgjørende at kommunen kompenserer for dette ved å stille kapital, lokaler og kompetansenettverk til rådighet. Oslo må følge et overordnet prinsipp om å gjøre arealer som er under transformasjon tilgjengelige for kulturmiljøene. Stiftelsen Bjørvika Kultur og Næring er et aktuelt eksempel på en transformasjonsmodell som bør styrkes og benyttes også i lignende områder. Oslo Byaksjon mener det er viktig at en levende byorganisme til enhver tid har plass til flere temporære autonome soner, der fravær av regulering (unntak fra visse kommunale regler og bestemmelser) kan inngå som et effektivt virkemiddel i seg selv.

Oslo Byaksjon betegner seg selv som «det første nye politiske miljøet på 30 år som stiller til valg med sikte på å utøve makt». Oslo Byaksjon mener videre at byen må ta politikken tilbake, og at «en politikk for byen avviser de kunstige motsetningene mellom individ og fellesskap». Mangfold, toleranse og fellesskapsløsninger er ellers stikkordene de ønsker å gå til valg på. Interesserte kan lese mer på www.oslobyaksjon.org. Dette manifestet er i hovedsak ført i pennen av musiker og installasjonskunstner Per Platou, som er 7. kandidat på Oslo Byaksjons kommunevalgliste.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Førsteamanuensis i musikkteori

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i obo og engelsk horn

Norges musikkhøgskole (NMH)

Førsteamanuensis II i eufonium

Norges musikkhøgskole (NMH)

Festivalprodusent

Oslo Jazzfestival

Produsent

Midtnorsk jazzsenter, Trondheim

Virksomhetsleder kultur

Eidsvoll kommune

Hovedinstrument-lærer på klarinett

Barratt Due musikkinstitutt

Hovedinstrument-lærer på horn

Barratt Due musikkinstitutt

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev