Kommunevalg 2003

Senterpartiets kulturprogram: – Kulturen er limet og motoren i samfunnet

Her kan du lese Senterpartiets lokalkulturpolitiske manifest, direkte sakset fra partiets sider på nettet. – Kulturen er limet og motoren i samfunnet. Hovedmålet for kunst- og kulturpolitikken er å gi enkeltmennesket økt livskvalitet og å utvikle vår identitet, står det å lese. Rent konkret går partiet også inn for å doble støtten til musikkfestivaler gitt gjennom Norsk kulturfond, samt å utvide støtten til innkjøpsordningen for norskspråklig musikk.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Med kultur mener vi: Billedkunst, skulptur, dans, teater, sang, musikk, film, media, kulturminnevern, idrett, språk, litteratur, mat, kirke- og trosliv.

Kunst og kultur er først og fremst et mål i seg sjøl, men gir i tillegg ringvirkninger og mulighet til å utvikle annen virksomhet i tilknytning til kulturaktivitetene. Derfor må kulturen gis så gode rammevilkår at det blir kommunene og regionenes konkurransefortrinn når det gjelder næringsutvikling og turisme. For Senterpartiet står det også som en viktig oppgave å opprettholde det norske språket som levende tale- og skriftspråk.

Frivillige organisasjoner har en viktig funksjon gjennom å produsere opplevelser og sosiale aktiviteter på tvers av sosiale skillelinjer og skaper således viktige fellesskapsarenaer. Samtidig har organisasjonene også en viktig demokratisk funksjon ved at folk i fellesskap fatter avgjørelser og arbeider mot et felles mål. Offentlige tilskuddsordninger skal stimulere til frivillig aktivitet og må ikke erstatte den frivillige virksomhet som i seg selv har en stor egenverdi.

Kultur omfatter både nasjonale tilbud, regionale tilbud og lokale tilbud.

Senterpartiet vil ha en nasjonal kulturpolitikk der det lokale arbeidet må gis høyere prioritet framover, uten at det skapes noen motsetning mellom det lokale og det nasjonale, amatørvirksomhet og profesjonelle utøvere. Vi vil derfor i dette manifestet fokusere på det lokale- og regionale nivået innenfor kulturpolitikken.

Senterpartiet vil forskjønne byer og tettsteder og mener det er behov for en styrket offentlig politikk for by- og tettstedsutvikling. Ansvaret for livet mellom husene er en oppgave som må håndteres i skjæringsfeltet mellom det offentlige og private.

En viktig premiss for en aktiv, nyskapende og livskraftig lokalkultur, er at kommunene og fylkeskommunene settes i økonomisk stand til å bidra til og understøtte det arbeidet som vokser fram lokalt. Sterk kommuneøkonomi er helt avgjørende for realiseringen av gode og allsidige kulturtilbud over hele landet.

Senterpartiet vil øke de samla bevilgningene til kultur med 1 milliard kroner i løpet av inneværende stortingsperiode, hovedsakelig for å bedre rammebetingelsene for kulturformidling lokalt og regionalt.

Musikk- og kulturskole:

— Musikk- og kulturskolene bør gi et bredt og allsidig tilbud innen flere kulturuttrykk.
— Musikk- og kulturskolen skal være et tilbud til alle og ikke et eksklusivt gode til et fåtall barn og unge.
— Musikk- og kulturskolene må samordne sine aktiviteter med det frivillige kulturlivet lokalt.

Frivillig arbeid:

— En statsråd bør ha det samlede ansvar for å koordinere statens arbeid med frivillig arbeid. Senterpartiet vil derfor arbeide for å opprette et kultur og frivillighetsdepartement.
— Det bør etableres et felles frivillighetsråd i alle kommuner som skal fungere som en paraplyorganisasjon for samtlige frivillige organisasjoner i kommunen innen idrett, kunst, kultur og barne- og ungdomsarbeid.
— Frivillighetssentraler bør etableres i alle kommuner.
— Øke grunnstøtten til frivillige organisasjoner som jobber mot barn- og ungdom.
— Gratis lokal- og halleleie for barne- og ungdomsaktiviteter er målsettingen for Senterpartiet.
— Nedre aldersgrense for voksenopplæring på 14 år.
— Innføre allmenn fradragsrett for gaver gitt til allmennyttige formål og – organisasjoner slik at gaver opp til 10 % av skatteyters nettoinntekt eller et selskaps skattbare overskudd gis rett til fradrag.
— Innføre gratis politivakthold ved arrangementer med formål å gi inntekter til frivillig arbeid blant barn og unge, samt frivillige kulturaktiviteter.
— Opprette lokale dugnadsfond der gaver til fondet skal gi rett til skattefritak.
— Innføre 0-sats for mva. for alle frivillige organisasjoner.
— Etablere et frivillighetsregister der frivillige trenere, ledere o.a. som mottar godtgjørelse gis skattefritak for honorar/lønn inntil 30 000 kroner.

Skole:

— Alle elever i grunn- og videregående skole skal gis mulighet til minimum 1 time med fysisk aktivitet daglig i skoletida, gjerne i et aktivt samarbeid mellom skolen og idrettsbevegelsen.
— Videreutvikle den kulturelle skolesekken og sørge for at alle barn i skolepliktig alder får oppleve kunst og kultur i skoletida.
— Den kulturelle skolesekken må gis en sterk lokal forankring der kommunene gis større innflytelse, blant annet når det gjelder repertoar og produksjoner.
— Den kulturelle skolesekken skal inkludere tilbud til psykisk utviklingshemmede og barn i barnehage.
— Øke tilskuddet til Rikskonsertenes skolekonsertordning slik at ventelistene kan avvikles og alle skoler som ønsker det kan få et tilbud.

Kulturelle møteplasser:

— Tilskuddsordningen til lokale- og regionale kulturbygg skal økes betraktelig slik at lange ventelister og et stort etterslep i utbetaling av tilskudd kan avvikles og nye prosjekter realiseres.
— Bevilgningene til nasjonale kulturbygg økes slik at det store antallet prosjekter rundt om i landet som i årtier har ventet på bevilgning fra staten kan realiseres.
— Kommunene bør stimulere til at også ungdom som ikke er en del av det organiserte kulturlivet gis mulighet til å dyrke og utvikle sine interesser og kulturuttrykk.
— Videreføre erfaringene fra Mosaikkprogrammet slik at en lokalt kan fremme flerkulturelle kulturuttrykk og integrere minoriteter i det lokale kulturlivet.
— Alle eldre, i og utenfor institusjoner, har rett til tilgang til regulære, gode og aktiviserende kulturtilbud.
— Tilgjengelighet til kulturopplevelser og -institusjoner for funksjonshemmede.
— Fremme matkulturen gjennom å stimulere nisjeproduksjon basert på lokale tradisjoner og direktesalg fra gård til forbruker.

Kulturminner:

— Det offentlige må ta et større ansvar for det økonomiske knyttet til bevaring av fredede og bevaringsverdige bygninger og fartøyer, blant annet gjennom:
— Økte tilskuddsmidler. Dagens midler tilsvarer bare ¼ av behovet.
— Momsfritak for vedlikehold av verna og fredede bygninger og fartøyer både for offentlige og private eiere.
— Forbedre skatteordningene ved å innføre minstefradrag for eiere av bygninger som enten er fredet eller regulert til bevaring for å fange opp ekstra kostnader ved bruk og drift av disse kulturminnene.
— Deler av avkastningen av Opplysningesvesenets fond kan benyttes til vedlikehold, vern og sikring av kirkebygg av nasjonal verdi.
— Norsk kulturminnefond må bygges opp til å bli et viktig redskap for å fremme kulturminnevernet i et samspill mellom offentlige og private midler. Fondet bør i løpet av to år bygges opp finansielt med en grunnkapital på 1 mrd. kr. som gir en årlig avkastning på 100 millioner kroner til bruk på arkeologiske kulturminner, bygninger og anlegg, fartøy, kulturmiljøer og kulturhistoriske viktige kirker.
— Øke tilskuddsordningen for museer for å kunne sette de mange folkemuseene i bedre stand til å ta vare på og presentere for publikum den lokale kulturarven.
— Det må legges til rette for fortsatt tradisjonell skjøtsel av verdifulle kulturlandskap og kulturmiljøer, og områdene må vernes mot inngrep.

By- og tettstedsutvikling:

— Ta handelen tilbake til tettstedene/sentraene og motvirke kjøpesenterkulturen.
— Gi kommunene virkemidler til å utvikle gode tettsteder gjennom å kunne kombinere sin reguleringsmyndighet med økonomiske virkemidler.
— Etablere fond med private og offentlige midler (en krone avsatt fra private gir en offentlig krone) og et sekretariat bestående av arkitekter, landskapsarkitekter, byplanleggere, kunstnere.
— Kommunene kan få innvilget inntil 50% støtte til sine planer.

Bibliotek og litteratur:

— Alle kommuner skal ha eget folkebibliotek.
— Styrke bibliotektjenesten gjennom åpningstider og tilgjengelighet for innbyggerne.
— Innkjøpsordningen for litteratur har stor betydning for tilbudet i landets folkebibliotek og bør derfor opprettholdes.
— Det bør gjeninnføres tilskudd til bredbånd til folkebibliotekene slik at disse snarest settes i stand til å forbedre og videreutvikle sitt tilbud.
— Bedre samhandling mellom skolebibliotek og folkebibliotek slik a biblioteket kan utvikles til attraktive møteplasser i lokalsamfunnet.
— Bokbusser bør opprettholdes som et viktig supplement til de ordinære folkebibliotekfilialene, særlig i områder med store avstander.

Lokale kunstnere:

— Kommuner og fylkeskommuner bør støtte lokale profesjonelle kunstnere gjennom en aktiv innkjøpspolitikk både for å bedre markedet for lokale kunstproduksjon og la befolkningen få tilgang til å oppleve lokale kunstnere.
— Lokal kunstproduksjon bør inkluderes i den lokale næringsstrategien, bl.a. bed hjelp til etablering, felles markedsføring, salgslokaler etc.
— Utsmykkingsordningen for offentlige bygg har stor betydning for formidlingen av kunst til befolkningen og gir en viktig merverdi i det offentlige rom. Ordningen bør derfor videreføres.

Musikk:

— Doble støtten til musikkfestivaler gitt gjennom Norsk kulturfondslik at flere kan motta støtte og at nivået på støtten økes slik at festivalene kan videreutvikles i innhold og gi et tilbud til et større publikum.
— Innkjøpsordningen for norskspråklig musikk bør utvides slik at flere fonogrammer kan kjøpes inn og gjøres tilgjengelig for publikum i bibliotek, barnehager, skoler, institusjoner, medier etc.

Kino:

— Sikre ordninger som gjør det mulig å opprettholde kinotilbudet lokalt slik at hele befolkningen kan få tilgang på nye kinofilmer til samme tid og til samme pris som i de større byene.

Media:

— Sikre en mangfoldig presse lokalt og regionalt gjennom å opprettholde dagens pressestøtteordning.
— Sørge for at allmennkringkastingskanalene når alle gjennom å påskynde arbeidet med å digitalisere bakkenettet.
— Forbud mot all reklame i fjernsyn og på kino rettet mot barn.

Uttalelsene er hentet fra Senterpartiets hjemmesider, og er her presentert som et ledd i Ballades fokus på kulturpolitikken i forbindelse med Kommunevalget 2003.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.