Arnfinn Bjerkestrand

Arnfinn Bjerkestrand i MFO: – Regjeringen med kulturpolitisk klasebombing

Ballade har her gleden av å bringe videre talen som forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon holdt under MFOs landsmøte denne helgen. Her tar han et sviende oppgjør med regjeringens kulturpolitikk, som han mener fører til et kaldere samfunn, der viktige grunnverdier må gi tapt for høyresidens liberalisering og effektiviseringstiltak. Han tegner et skremmebilde av den økonomiske og sosiale situasjonen i Europa, med en rekke nye, høyredominerte regjeringer, og kommer bl.a. med følgende kraftsalve: – Regjeringen benytter kulturpolitisk klasebombing og raserer sårbar infrastruktur, der kunst- og kulturfeltet i fremtiden skal betale for helse og lavere skatter.

Kalender

Chansons Internationales

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Romantikk og Revolusjon

22/09/2020 Kl. 21:00

Oslo

Klassisk i Ballsalen

23/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Tale av forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand, ved Musikernes fellesorganisasjons landsmøte, 8. – 10. november 2002

Delegater, inviterte gjester og presse!

Kjære landsmøte!

Velkommen til Musikernes fellesorganisasjons første ordinære landsmøte!

En hektisk interimsperiode er over, med et «tilbakeblikk over skuldra» kan vi begynne å planlegge den «nye tid»!

Prosessen med å forene nær 230 års samlet fagforeningskompetanse skal nå sluttføres!

Jeg vil benytte anledning til å gratulerer alle med dagen!

Gratulerer med den største samlingsprosess innenfor kunst og kulturliv i Norge!

Det er et kunstsstykke!

En samling til kunstens beste enten du er utøver eller pedagog (innen musikk, dans eller drama) står på en rockescene eller spiller til en begravelse, er ansatt i operaen eller spiller klokkespill i Oslo rådhus!

MFO organiserer alt fra Nasjonalballetten og Motorpsycho til gravferdssangerne og Jan Eggum. Vår bredde er vår styrke!

Det som binder oss sammen er at vi alle har et hjerte som banker for kunsten, et kunstfaglige hjerte. Mye kan sies om kunstens vesen, og vi er verdensemestre i å begrunne den.

Ole Paus sitt lille dikt «Fra først av» sier noe :

Fra først av

Fra tiden før tiden vi regner med var en tone der og den vevet seg inn overalt

Og siden er alt det som fødes og dør musikk

Den samme tonen klinger nå som fra først av

——————————

Så vil jeg takke:

Takk til gode kollegaer i Arbeidsutvalget for godt samarbeid !

206 saker behandlet på 12 møter, alle behandlet i konsensus, ikke uten uenighet, men med vilje til å arbeide oss igjennom uenigheten sammen.

For samarbeidet i forbundsstyret og med tillitsvalgte.

En særlig takk til alle ansatte som med stor innsats og tålmodighet har bidratt til gjennomføringen av fusjonen !

En organisasjon er først og fremst enkeltmennesker:

Vi vil minne 39 medlemmer og gode kollegaer som i perioden har gått ut av tiden.

Takk for det de var, for den innsats de har gjort i sitt arbeid og for forbundet.

Våre tanker går særlig til de pårørende som har mistet en de er glad i, men også til kollegaer og venner som sto de avdøde nær.

Vi vil med ett minutts stillhet reise oss og hedre dem. Vi reiser oss.

Vi lyser fred over deres minne!

————————–

Den politiske situasjon i Norge er slik at vi har en borgerlig mindretallsregjering og et Fremskrittsparti som er landets største og med all sannsynlighet vil fortsette å være det. Hver femte innbygger i dette landet ønsker Carl I. Hagen som statsminister (og Eli som førstedame).

Årets statsbudsjettet viser denne regjeringens sanne ansikt: skattelettelser skal finansieres og et kaldere samfunn blir resultat.

Vår kulturminister har latt seg lokke med på høyresidens liberalisering og effektiviseringstiltak: forfattere bør skrive flere bøker, ja minst to i året. For orkestrene kunne det jo være en ide å spille for eksempel Mahler dobbet så fort, eller kutte ut de langsomme satsene…

Det er ikke bare over Hjerkinn det droppes klasebomber.

Regjeringen benytter kulturpolitisk klasebombing og raserer sårbar infrastruktur, svaret tilbake må være en kulturmissil fra et samlet kunstnernorge!

Vi er nå i den enestående situasjonen at vi kan se inn i glasskulen og med ganske stor nøyaktighet si hvordan fremtiden vil arte seg. I Danmark er det en borgelig regjering som med det Danske folkeparti (tilsvarende vårt FRP) som garantist gjør alt den kan for å rasere kunsten og kulturen. Helse og lavere skatter skal betales, prisen for dette, ja den betaler kunst- og kulturfeltet.

Min kollega i Danmark Anders Laursen, som skulle vært her nå, skriver i sin hilsen til landsmøtet:

Kære Landsmøde!

Når Danmarks Radio opsiger freelance overenskomsten samt overenskomster for assistenter og kontraktansatte i Symfoniorkestret og Underholdningsorkestret så foreligger der en meget speciel situation for Dansk Musiker Forbund.

Derfor må jeg melde afbud til at deltage i jeres Landsmøde, hvilket jeg beklager meget.

Men jeg glæder mig meget over jeres samlingsbestræbelser i norsk musikliv og ønsker jer fortsat fremgangsrigt samarbejde. ‘

Ha’ et godt Landsmøde.

Mange hilsner fra Anders Laursen, Dansk Musiker Forbund

Vi registrerer også det sprikende samarbeidet i Nordisk råd om prioriteringer inne kunst og kultur.

Den politiske situasjonen vil utfordre alle som organisere utøvende kunstnere og pedagoger til et enda nærmere og tettere samarbeid. Og jeg tror på sikt at et stort samlet kunstnerforbund vil komme på dagsorden. Men først: gode erfaringer gjennom et godt samarbeid med våre fagforeningskolleger.

Den økonomiske og sosiale situasjonen i Europa er heller ikke særlig lys. Nedgang på børsene og en rekke nye høyredominerte regjeringer, med unntak av Sverige og Tyskland, gjør totalbildet ganske dystert. I England vokser misnøyen, særlig i offentlig sektor, men også i en rekke andre land hvor regjeringene ønsker mer fleksibilitet og mindre regulering av arbeidsmarkedet.

En videreutvikling av velferdsstaten må finne sted, og den må MFO være med på!

———–

MFO hadde ved etableringen særlig tre viktige suksessfaktorer:

1. Få NMMs medlemmer enkeltvis ut av KFO.
2. MFO måtte bli mer synlig
3. Valg av hovedsammenslutning og tariffoppgjøret i og sammen med denne.

Ad 1: Denne jobben ble grundig forberedt. Leif Olsen Øyen ble satt inn i AU, bl.a for å arbeide med dette og han lyktes. Takk for en god jobb til deg og de som bidro til det.

Ad 2: Når det gjelder synlighet: I følge vedtektene skal MFO utgi et medlemsblad. Musikkkultur er MFOs medlemsblad. Bladet er organisert som et a/s med eget styre. Størsteparten av våre ressurser brukes i dag til drift av bladet og et omfattende arbeid knyttet til bla. formålsparagraf er i gang. Det er gjennom bladet forbundet skal informere og være synlig.

På bordet bak dere ligge noen utklipp av MFO i media. MFO kommer til å bli utfordret på hvordan media skal håndteres. Hvordan skal vi fronte enkelt saker og medlemmer i medias stadige jakt på ”skjebnenyheter” og manglende interesse i å gå i dybden.

Et godt eksempel på medlemmer i media er gravferdssangerne som er foreslått nedlagt av Oslos bystyre: 4 helsider i Aftenposten, opprop med over 350 underskrifter…

Synlighet går to veier. Synlig utad og synlig innad. Synlighet er å bli satt lys på. Fagseksjonene er en måte å bli satt lys på. Men andre måter må også kunne brukes. MFO utfordres like mye på å akseptere og respektere alles behov for synlighet også innad i organisasjonen.

MFO er et profesjonsforbund med mange profesjoner. Hva kan MFO gjøre for meg og mitt fag? spør mange meg. For ikke lenge siden satt jeg i et møte med musikkterapeutene. Hvordan kan MFO gi dem tyngde og drahjelp i utviklingen av faget?

Det er noe av laugstanken som ligger til grunn for MFO.

Ad 3: Valg av hovedsammenslutning var viktig og valget falt på LO. Hvordan ville MFO med særlig med sine utdanningsgrupper komme ut av lønnsoppgjøret.

Vi er i dag i en situasjon at om lag 22 prosent av befolkningen over 16 år har universitets- eller høgskoleutdanning, i 1970 var andelen rundt regnet 7 prosent. Andelen med grunnskole som høyeste fullførte utdanning, er i samme periode mer enn halvert. De langtidsutdannedes plass i LO vil være avgjørende for MFO i neste periode. Her må MFO være med på å påvirke utviklingen.

Årets tariffoppgjør er blitt vedtatt av våre medlemmer med stort flertall i de fleste områder. Det kan tyde på at våre medlemmer er fornøyde og at MFO har gjort en god jobb. Samtidig som dette skjer har grupper som vi sammenligner oss med vel så gode oppgjør.
Dermed er forskjellene opprettholdt, ja i enkelte tilfelle endog økt.

Lokale forhandlinger øker kravet til kompetanse hos våre tillitsvalgte. Ja, det er helt avgjørende. På mange arbeidsplasser har vi få medlemmer og mange sliter i den situasjonen. Kontakten med tillitsvalget, opprettelse av disse og skolering og informasjon til disse er en stor utfordring for MFO.

LO har i dag et betydelig kunstpoltiskt engasjement som MFO har vært en viktig bidragsyter til. Jeg viser bla. til samarbeidet med LO kommune, Kommuneforbundet, Kulturskolerådet og andre forbund der vi fremmet forslag til en allmenn kulturlov.

Utviklingen av vårt tillitsmannapparat vi være en av MFOs hovedoppgaver.

Jeg kan ikke unngå å snakke om økonomi:

La meg sitere fra folketonen: «Det koster mer enn man først betenker!»

Året 2001 er oppgjort med et underskudd på 2 mill. I et normalt driftsår en katastrofe, i en etablering: en investering i neste hundre år.

I både 2001 og 2002 er det forutsetninger for drift som gjør muligheten for overskudd vanskelig. Vi må huske at alle de tre tidligere forbund hadde underskudd på drift i 2000. Å både etablere seg og gå med overskudd ville vært umulig. Jeg vil påstå at da ville fusjonen vært død. Med et stadig voksende medlemstall, god økonomistyring og gode forutsetninger for drift ser vi konturene av at vi skal kunne nå målet for også en økonomisk stordriftsfordel, ikke bare politisk.

MFO er på banen og har kommet for å bli!

Jeg vil avslutte med å sitere det gamle taoistiske visdomsordet:

«En reise på mange tusen mil må alltid begynne med et enkelt skritt.»

Jeg vil ønske landsmøtet lykke til og ser frem til gode og konstruktive drøftinger !

Arnfinn Bjerkestrand
forbundsleder

—————–

Landsmøtet gjenvalgte for øvrig enstemmig Arnfinn Bjerkestrand som forbundsleder. Som nestledere uten innbyrdes rangering ble valgt Terje Adde (gjenvalg) og Renée Rasmussen (ny). Valgene skjedde uten motkandidater.

MFOs øvrige forbundsstyre ser i neste landsmøteperiode slik ut:
Fagseksjon for musikere: Leif Værum Larsen, Per Gisle Haagenrud og Einy Langmoen.
Vara: Svein Nafstad, David Tellefsen og Stian Carstensen.
Fagseksjon for pedagoger: Hans Willoch Bræin, Jens Christian Kloster og Ragnhild Rise.
Vara: Sven Olav Lyngstad, Ingunn Ådland og Hanne Oftedal.
Fagseksjon for kirkemusikere: Ingrid Smalås og Anders Eidstein Dahl.
Vara: Ragnhild Elisabeth Hoel og Øyvind Bakken.
Fagseksjon for scenekunst (landsforeningene): Elisabeth Bredal.
Vara: Guri Egge

Stillinger

Markedskoordinator

Det Norske Blåseensemble (DNBE)

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev