Ulrika Bergroth-Plur Foto:Privat

Frivillige musikkgrupper og lokallag må legge ned

Musikk i Skolen mottar ikke lenger Frifondmidler. – Kan ikke vise til medlemstall, sier Norsk musikkråd. Musikk i Skolen mener Norsk Musikkråd ikke tar inn over seg at vi har en ny type frivillighet.

Kalender

OPUS13: Debutkonsert

25/01/2022 Kl. 19.00

Oslo

Glogerfestspillene: åpningskonsert

26/01/2022 Kl. 19:30

Viken

Glogerfestspillene: jubileumskonsert

27/01/2022 Kl. 20:00

Viken

Frifondordningen, som har vært en satsning fra Stortinget siden 2000, støtter frivillige aktiviteter for barn og unge i lokalsamfunn. Frifond Musikk forvaltes av Norsk musikkråd (NMR), som både fordeler midler direkte og lar musikkorganisasjoner dele ut midler til grupper og lokallag.
I fjor kunne MiS dele ut 7,8 millioner kroner til lokallag som setter opp musikaler, driver band, kor og andre musikkrelaterte aktiviteter. Over 700 grupper med 3-10 medlemmer mottok støtte. Nå risikerer disse barna å stå uten et aktivitetstilbud.
– Vi vet at svært mange grupper og kulturfora er lagt ned. Vi har fått henvendelser fra lokallag som ikke kan fortsette, forteller daglig leder for Musikk i Skolen, Ulrika Bergroth-Plur.
Les også: – Dette er en rasering av kulturmiljøet, mener flere lokallag i Musikk i skolen)
Full strid om medlemsrapportering
Fra oktober 2015 har Norsk musikkråd holdt tilbake midlene Musikk i Skolen har fått fordele. Årsaken er at MiS ikke kan vise til individuelle medlemstall i sitt medlemsregister for 2014.
– Musikk i Skolen har ikke kunnet dokumentere aktivitetene sine. Om vi ikke hadde fulgt opp dette, så hadde vi ikke gjort vår jobb som ansvarlig forvalter av frifondordmidler, sier spesialrådgiver i Norsk musikkråd Christin Sund.

Christin Sund Foto: Privat


Bergroth-Plur i MiS er på sin side overrasket over Norsk musikkråds beslutning. MiS har deltatt i arbeidsgruppen som utarbeidet retningslinjer for Frifond Musikk i 2015, og mener at de er blitt gitt forsikringer om at deres grupper ville ivaretas videre:
– Vi fikk gjentatte forsikringer – dessverre kun muntlige slike – om dette i prosessen med utarbeidelse av nye retningslinjer. Utfordringene ved implementeringen av nye retningslinjer skulle bli ivaretatt ved at det spesifikt ble lagt inn mulighet for å utøve skjønn i retningslinjene, sier hun og fortsetter;
– Vi har gjennomgått mange faser det siste året; sjokk, vantro og overbevisning om at dette ville ordne seg når vi fikk snakket sammen.
Norsk musikkråd kjenner seg ikke igjen i dette:
– Vi opplever at vi har gitt et tydelig svar til Musikk i Skolen hele tiden, svarer Sund.

– Vi opplever at vi har gitt et tydelig svar til Musikk i Skolen hele tiden

– NMR krever medlemsrapportering i Frifondordningen. Er det ikke naturlig at dette også gjelder Musikk i Skolen?

– Jo, men Norsk musikkråd baserer tildelinger i år på medlemstall fra forrige år. Skjerpede krav har kommet før vi har hatt anledning til å innføre et nytt medlemsregister. Det kunne vært enkelt for musikkrådet å gi dispensasjon for dette året, og så kreve utvidede medlemslister fra og med neste år, mener Bergroth-Plur.
MiS viser til at de mener å ha innfridd de krav til rapportering som NMR har stilt dem gjennom sine 13 år i ordningen. Dette ved å levere inn etterspurte oversikter over sine lokallag fra regnskapsverktøyet Mamut med oversikt over inn- og utbetalinger, senest i 2015.
– Utfordringen som har oppstått det siste året, er at det er betydelig strengere krav til rapportering fra den enkelte gruppe. Det Mamut ikke kan ivareta, er medlemmenes behov for å administrere egne grupper og foreta søking og rapportering gjennom dette. Det var nettopp det som utløste behov for et nytt verktøy, sier hun.
Norsk musikkråd mener derimot at MiS har gitt lovnader om et nytt medlemsregister i lang tid:

Kravet om medlemsregister gjelder alle frivillige organisasjoner, og skal gi oversikt over enkeltmedlemmer og lokallag som er medlemmer av den aktuelle nasjonale organisasjonen. Kravene har ligget i ordningen siden den ble startet. Det er i frivillighetens natur.

– Musikk i Skolen har siden 2013 sagt til Norsk musikkråd at de har et medlemsregister under utarbeidelse. Kravet om medlemsregister gjelder alle frivillige organisasjoner, og skal gi oversikt over enkeltmedlemmer og lokallag som er medlemmer av den aktuelle nasjonale organisasjonen. Kravene har ligget i ordningen siden den ble startet. Det er i frivillighetens natur.
MiS bekrefter at de bestilte et nytt medlemsprogram i 2013, som skulle imøtekomme de nye retningslinjene.
– Programmet måtte tilpasses den omfattende frifondforvaltningen. Firmaet lovet å kunne levere registeret til søknadsperioden 2014-2015, men klarte ikke det. Vi informerte NMR jevnlig om utfordringene vi sto overfor. NMR sa ikke, på noe tidspunkt, at vi derfor sto i fare for å miste tildelingen, sier Bergroth-Plur.
Mottok støtte uten medlemsregister
Sund poengterer at støtten i Frifondordningen er basert 50 prosent på medlemstall i lokallagene og 50 prosent på antall lokallag, og at medlemsregister derfor er et inngangskrav til ordningen. Musikk i Skolen har imidlertid fått unntak fra dette tidligere år. De har mottatt støtte basert på oversikt over antall lokallag, og ikke for individuelle medlemmer i lagene.
– Nettopp for å komme de i møte som organisasjon, og fordi de har sagt at de har et medlemsregister på trappene, opplyser Sund.
– Har Musikk i skolen hatt dette unntaket løpende?

– Nei, de har måtte søke om dette hvert år. Musikk i Skolen fikk beskjed senest i april 2014 om at det ikke ville bli gjort unntak for senere år, sier Sund.
Likebehandling av søkere
Også i desember i fjor fikk MiS klagesvar fra NMR om at de ikke lengre kunne få unntak fra kravet om medlemslister. Norsk musikkråd skrev her at MiS kan sies å ha blitt forskjellsbehandlet, og viste til kravet om likebehandling av søkere.
– Prinsipielt, hvordan går kravet om likebehandling og mulighet for å innvilge unntak fra retningslinjene overens?

– Vi bestreber likebehandling i alle ledd i våre forvaltningsoppgaver.
– Ser NMR at praksisen kan oppleves som inkonsekvent når noen organisasjoner får unntak og andre ikke?

– Ja, men det betyr ikke at det ikke bestrebes en likebehandling fordi man har skjønnsbestemmelser i retningslinjene.
Lite forutsigbarhet
I perioden Norsk musikkråd har holdt tilbake støtten til Musikk i Skolen, har lokallag kunne søke musikkrådet direkte om frifondmidler. Flere lokallag har valgt å takke nei til støtten de har fått innvilget av NMR, fordi de opplever kravene til medlemsrapportering som for omfattende.
Sund sier de har forsøkt å nærme seg den etablerte praksisen Musikk i Skolen har etablert for tilskudd:
– Vi forsøkte å legge oss på samme type tilskudd som Musikk i Skolen hadde. Nettopp for at tilskuddene ikke skulle trekke enda lengre ut i tid for lokallagene.
Imidlertid har flere lokallag Ballade har vært i kontakt med, nå fått «nei» på sine søknader eller fått innvilget lavere summer enn hva de mottok under ordningen fra Musikk i Skolen.

– Statlige tilskuddsordninger er ikke alltid forutsigbare. Det er Stortinget som årlig fastsetter om ordningen skal videreføres.

– Har dere forståelse for at lokallag som tidligere har mottatt støtte, og nå får avslag, kan oppleve frifondordningen som uforutsigbar?

– Statlige tilskuddsordninger er ikke alltid forutsigbare. Det er Stortinget som årlig fastsetter om ordningen skal videreføres. I tillegg vet man aldri hvor mange som søker, slik at tilskuddets størrelse kan variere fra år til år. Men, man tilstreber selvfølgelig en forutsigbarhet. Det er viktig for oss alle, påpeker Sund.
Misbruk av midler?
Frifond Musikk er ment å stimulere til frivillig aktivitet i lokalmiljøene. Det stilles derfor krav om at aktivitetene er musikkrelaterte og ikke er i regi av offentlige organer, som fylke, kommuner eller skoler.
– Har Musikk i Skolen, etter Norsk musikkråds oppfatning, delegert midler til lokallag som faller utenfor frifondordningen?

– Det er ikke noe vi har vurdert i denne saken. Vi har forholdt oss til at MiS ikke kan imøtekomme kravene for medlemsrapportering og dokumentasjon.
I et klagesvar fra Musikk i Skolen, skriver imidlertid Norsk musikkråd at de har fått meldinger om at aktivitetene er for nært knyttet det offentlige eller ikke musikkrelatert nok.
– Har dere lagt vekt på disse meldingene når dere har holdt tilbake midler?

– Det har vi ikke lyst til å kommentere nå. Vi har forholdt oss til at MiS ikke har kunnet imøtekomme våre rapporteringskrav, svarer Sund.
Tidkrevende byråkratisering
Samtidig med krav til medlemsregister ble lokallagene pålagt, med utgangspunkt i Frifonds retningslinjer, å kreve en medlemskontingent på 50 kroner fra medlemmer.
Bergroth-Plur forteller at flere av gruppene som søker støtte fra MiS, gir opp i møte kravene for medlemsrapportering og innsamling av medlemskontingent. Gruppene består i hovedsak av 3-10 barn med en forelder eller annen frivillig voksen som kontaktperson. De skiller seg slik fra andre grupper i frifondordningen, som oftest er større korps, band og kor med organiserte medlemmer og kontaktpersoner samt en tradisjonell foreningsstruktur.

– Det sier seg selv at en forelder eller annen ildsjel har lite tid til å sette seg inn i kompliserte søknadssystemer og rapporteringskrav i stadig endring.

– Det sier seg selv at en forelder eller annen ildsjel har lite tid til å sette seg inn i kompliserte søknadssystemer og rapporteringskrav i stadig endring. Vi ser at en konsekvens av de nye retningslinjene, er at gruppene legger ned.
Ny type frivillighet
Musikk i Skolen peker på en sentral utvikling de siste 30 årene innenfor frivillig sektor i Norge. Nemlig at frivilligheten organiserer seg på nye måter.
Det har blitt færre lokallag, mens nasjonale organisasjoner nærmest har doblet seg, i følge Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor. Vi deltar stadig i frivillig arbeid, men det er i større grad innenfor dugnad, fritidsaktiviteter og kulturaktiviteter, enn i organisasjoner med ideologisk basis.
Nye organiseringsformer setter slik press på etablerte tilskuddsordninger.

Det virker som Norsk musikkråd ikke er interessert i å ta inn over seg at våre lokallag er en helt spesifikk, men ekstremt viktig målgruppe.

– Det virker som Norsk musikkråd ikke er interessert i å ta inn over seg at våre lokallag er en helt spesifikk, men ekstremt viktig målgruppe. Vi føler derfor en forpliktelse til å ta dette videre, sier Bergroth-Plur.
Norsk musikkråd ønsker imidlertid ikke å ta stilling til Musikk i Skolens påstand om at rapporteringsreglene er for omfattende for en del frivillig aktivitet på musikkområdet.
– Det er ikke vi som bestemmer rapporteringskravene. Kulturdepartementet fastsetter hvordan vi skal rapportere, presiserer Sund.
– Men, når rapporteringskrav går på bekostning av formålet med ordningen, som er å stimulere til lokal frivillig aktivitet, er de ikke da for omfattende?

– Det er en avveining vi tar hele tiden. Vi ser at noen ganger kan det være at kontrollen ikke står helt i stil med det tilskuddet man mottar. Vi jobber for å gjøre alle ordninger så smidige som mulig for de som er mottakere, men også sørge for at vi kan ivareta vår jobb som ansvarlig forvalter sier Sund.
Norsk musikkråd hevder at de ikke har registrert noe behov oss deres medlemsorganisasjoner for å endre retningslinjene.
– Vi har ikke mottatt noen meldinger fra noen av organisasjonene i Frifondordningen om at det er et behov for å gjøre om på definisjonen av frivillighet og hva som er et demokratisk oppbygd lag, sier Sund.
Musikk i Skolen tok saken videre til Kulturdepartementet i april. Kulturdepartementet konkluderte med at Norsk musikkråd har opptrådd etter regelverket, og gir musikkrådet full tiltro i saksbehandlingen.

Stillinger

Universitetslektor i gehørtrening

Norges musikkhøgskole (NMH)

Country Manager

Musikkundervisning Norge AS

Generalsekretær

Norges Musikkorps Forbund

Generalsekretær

Noregs Ungdomslag

Seksjonssjef for økonomi, personal og arkiv

Norges musikkhøgskole (NMH)

PR & Markedsansvarlig

Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene

Solo OBO Bodø

Arktisk Filharmoni

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this