Venstre logo 07

Venstre: Skattereglene må berømme gründere

INTERVJU: Vår kulturelle spørrerunde fortsetter, og i dag er Venstre på banen. Ikke overraskende er fildelingsspørsmålet sentralt i Venstres kulturpolitikk. Videre er behovet for flere øvingslokaler en gjenganger i partiets svar. – Venstre vil ikke ha spesielle skatteregler for spesielle grupper, men vil isteden utvide og styrke støtteordningene på kulturområdet, også for musikere. Forøvrig må skattereglene belønne gründere og dem som satser på å skape nye arbeidsplasser for seg selv og andre, mener Oslo Venstre.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

1. Ønsker ditt parti økte bevilgninger til kultursektoren i kommunene? I så fall, vil dere øremerke disse midlene?

Oslo Venstre: Ja, Venstre vil gi kultursektoren økte ressurser slik at kommunen blir en aktiv og forutsigbar samarbeidspartner. De siste årene har Venstre sørget for et kulturløft i Oslo, og kulturbudsjettene har økt hvert eneste år etter at Venstre fikk begge hendene på budsjettrattet. I 2007 ble det satt av 16 millioner kroner ekstra til kunst og kultur, og den totale kulturpotten i Oslo i år er på 145 millioner kroner. Venstre vil fortsette arbeidet med å øke bevilgningene kraftig i neste bystyreperiode.

Venstre vil sikre viktige kulturinstitusjoner stabile og gode økonomiske rammebetingelser, herunder f.eks. Deichmanske bibliotek, Oslo Nye Teater, Black Box, Munchmuseet, Vigelandmuseet, Stenersensamlingen, Hovedstadsmuseet, og flere andre. Når det gjelder støtte forøvrig vil Venstre fordele bevilgninger etter søknad.

Venstre ønsker ikke at kommunen skal styre innholdet i kulturtilbudet, men legge til rette for at profesjonelle og amatører skal få utfolde og utvikle sine kreative evner.

Bergen Venstre: Ja, Bergen Venstre ønsker å øke bevilgningene til kultursektoren. Vi vil prioritere flere øvingslokaler for band, mer til frivillige organisasjoner og musikkfestivaler, kulturhus i alle bydeler, styrket kulturminnevern og gratis museer.

2. Støtteordninger:

a) Ser dere det som mest hensiktsmessig med sentrale eller desentraliserte (lokale) støttetiltak?

Oslo Venstre: Venstre mener at kommunens bidrag til kunst- og kulturlivet i Oslo bør økes. Samtidig er Venstre opptatt av at også bydelene har et økonomisk handlingsrom som gjør dem i stand til å kunne yte tilskudd til gode lokale kulturtiltak.

Bergen Venstre: For å fremme kulturlivet i Bergen er det mest hensiktsmessig med lokale støttetiltak, men mange tilskudd blir fordelt sentralt og til en viss grad regionalt. Venstre mener det må vurderes å desentralisere forvaltningen av disse.

b) Bør musikere som tjener mye subsidiere musikere som tjener mindre gjennom kollektive ordninger?

Oslo Venstre: Slike ordninger mener Venstre at det må være opp til musikerne selv å organisere.

Bergen Venstre: Venstre vil ikke pålegge musikere som tjener mye å subsidiere de som tjener mindre gjennom en kollektiv ordning.

3. Hvilke satsningsfelter innen musikken anser deres parti som viktig å fremelske og på hvilken måte? Hvor vil dere ta disse pengene fra?

Oslo Venstre: Venstre vil sikre en betydelig opptrapping av tilskuddene til Musikk- og kulturskolen i Oslo, som et bidrag til å fjerne køene og slik at flere barn og unge kan få musikkundervisning. Den kulturelle skolesekken må også styrkes.

Det er viktig å sørge for flere øvingslokaler og at det finnes mange konsertlokaler og scener for alle typer musikk, både for profesjonelle musikere og amatører. Venstre er opptatt av at Oslo kommune skal bidra til at egnede kommunale lokaler skal kunne tas mer aktivt i bruk over hele byen, herunder også skolebygg. Bruk av skoler som flerbrukshus for kunst og kultur etter skoletid og i helger eller ferier, er noe Venstre vil videreføre.

Venstre vil også arbeide for enklere og bedre støtteordninger, og sørge for at det kommunale byråkratiet skal hjelpe, og ikke hindre, musikere og andre kulturarbeidere med gode arrangementer og tiltak.

Bergen Venstre: Venstre er opptatt av mangfoldet, men mener det er spesielt viktig å etablere flere øvingslokaler for unge musikere. Dessuten mener Venstre at kommunen må bidra til å arrangere en stor musikkfestival på Bergenhus festning og Koengen. Disse tiltakene trenger ikke koste så mye. I det store budsjettet til Bergen kommune er det fullt mulig å finne rom for disse to satsingene. Forhåpentligvis kan vi få dette til gjennom kommunens økte inntekter, slik at vi ikke trenger å kutte noe sted.

4. Hva mener dere vil være det mest effektive tiltaket for å øke forbruket av norsk musikk i Norge og internasjonalt?

Oslo Venstre: Venstre mener det er viktig å sikre mangfoldet. Oslo skal være Norges viktigste musikkby, og Venstre vil inngå et langsiktig og forpliktende samarbeid med festivalene og blant annet lage en plan for satsing på rytmisk musikk i Oslo.

Venstre registrerer også at fildeling og musikknedlasting fører til at det totale musikksalget øker, og at bruk av internett som markedsførings- og distribusjonskanal gir mange muligheter for uavhengige artister og mindre aktører. Venstre mener det er ubetinget positivt at musikerne står så fritt som mulig, musikalsk og kunstnerisk, og at de selv bestemmer utformingen av og innholdet i det man tilbyr. Bruk av ”ny” teknologi vil kunne frigjøre mange musikere fra dagens ”husmannstilværelse” hos de store plateselskapene. Mulighetene som ligger i markedsføring på nettet både nasjonalt og internasjonalt og mulighetene for fildeling og musikknedlasting bør utnyttes av norske musikere i langt sterkere grad enn i dag. En rekke undersøkelser og studier viser da også at fildeling og musikknedlasting fra nettet har ført til at det totale musikksalget øker. Venstre mener at lovgivningen som beskytter åndsverk og opphavsrettigheter må tilpasses den teknologiske utviklingen, slik at den sikrer musikernes interesser også ved publisering på nett.

Bergen Venstre: Formidling er det viktigste tiltaket, og det er derfor viktig med støtteordninger til turneer, plateutgivelser etc. Dessuten er musikkfestivaler glimrende formidlingstiltak.

5. Hva mener deres parti vil være det mest effektive tiltaket for å stimulere norsk musikk: Senkede skatter for utøvere og komponister, utvidede støtteordninger for de samme gruppene, eller andre grep?

Oslo Venstre: Venstre ønsker et enkelt, miljøvennlig og rettferdig skattesystem for alle.

Venstre vil ha et enklere skattesystem basert på flat bruttobeskatning for alle inntekter, med få særfradrag og et stort bunnfradrag som sikrer god sosial fordeling. Venstre vil ikke ha spesielle skatteregler for spesielle grupper, men vil isteden utvide og styrke støtteordningene på kulturområdet, også for musikere. Forøvrig må skattereglene belønne gründere og dem som satser på å skape nye arbeidsplasser for seg selv og andre.

Bergen Venstre: Allerede i dag har artister gunstige skatteordninger, og Venstre vil ikke prioritere en videre skattenedsettelse. Utvidede støtteordninger vil kunne være mer målrettet.

6. Bør musikere, på samme måte som idrettsutøvere, i større grad alliere seg med aktører innen næringslivet?

Oslo Venstre: Venstre mener at det offentlige, både stat og kommuner, fortsatt skal være en betydelig og viktig støttespiller for kulturlivet, herunder også for musikere. Hvorvidt musikere i fremtiden i større grad ønsker å alliere seg med aktører innen næringslivet må være opp til den enkelte å vurdere.

Bergen Venstre: Det kan godt hende at aktører i næringslivet kan sponse artister, men det må artistene og næringslivsaktørene bestemme selv.

7. Det er brukt omlag fire milliarder til å bygge et nytt operahus i Oslo. Er det aktuelt for deres parti å bruke fire milliarder til en tilsvarende storstue for en annen musikkform? I så fall hvilken?

Oslo Venstre: Venstre prioriterer bygging av nytt Deichmanske hovedbibliotek på Vestbanen, og vår ambisjon er at dette skal bli verdens beste bibliotek. Utover dette ønsker Venstre bl.a. å etablere et kulturhus i Groruddalen, gjøre Schouskvartalet til et attraktivt kulturmøtested og opprette en ny scene for barne- og ungdomsteater. Venstre vil satse på et mangfold av ulike små og store arenaer, og mener blant annet at flere øvingslokaler for musikere og nye konsertsaler og scener er viktig.

Bergen Venstre: Foreløpig er det ikke aktuelt med et nytt bygg av samme kaliber, som det nye operahuset. Venstre vil imidlertid vurdere nye ideer og behov kontinuerlig.

8. Hvor mye anser deres parti som det nødvendig å øke skattene for å nå partiets mål på kulturfeltet?

Oslo Venstre: Venstre har de siste ti årene sørget for en betydelig opptrapping av støtten til kulturlivet, herunder til musikkformål, uten å øke skattene. Dette har vi klart gjennom å prioritere skole, kultur, velferd og miljø.

Venstre sikret i 1999 flertall for fjerning av eiendomsskatten i Oslo, og har også foreslått fjerning av ”bredbåndsskatten”. Venstre mener det er fullt mulig å satse på kultur uten å øke skattene, og vi kan dokumentere at vi har klart dette i Oslo selv når budsjettene har vært trange.

Bergen Venstre: Venstre vil ikke øke skattenivået. Våre mål kan finansieres uten en slik økning.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev