© Wikimedia Commons

Angriper skolefritak

I alt 20 organisasjoner fra norsk kulturliv, inkludert musikkorganisasjonene NOPA, FONO, TONO, Gramo, IFPI og Norsk Komponistforening, vil ha Stortinget til å stryke regelen om at klasserom ikke omfattes av åndsverkloven.

Kalender

Legg til arrangement
Se alle

Stortingets kulturkomité er midt i en sterkt tidspresset behandling av forslag til ny åndsverklov. For en uke siden erklærte komiteens leder at det var flertall for å stryke forslaget om overføring av rettigheter når opphaver er ansatt eller utfører et oppdrag.

Nå angriper et nesten samlet kulturliv bestemmelsene om fritak for bruk av åndsverk i skolen.

Bak forslaget står Rettighetsalliansen, hvor 16 organisasjoner er med, deriblant de ovenfor nevnte, pluss Kopinor, Norwaco, TONO og Kunstnernettverket.

Les også: Omstridt paragraf strykes fra forslaget til ny åndsverkslov

Fritt klasserom
Dersom Stortinget tar forslaget til følge, strykes følgende setning fra paragraf 43 i forslaget til ny åndsverklov: “Fremføring og overføring i ordinær klasseromsundervisning anses å skje innenfor det private området.”

I begrunnelsen for endringen skriver forslagsstillerne: “Departementet legger til grunn at fremføring i ordinær klasseromsundervisning skal defineres som å foregå innenfor det private området, og derfor ikke være omfattet av rettighetshavers enerett….Med dagens teknologiske utvikling, vil en videreføring av klasseromsregelen få for vidtgående konsekvenser for rettighetshaverne, noe departementet ikke har lagt tilstrekkelig vekt på.”

Tradisjonelt har klasserommet ligget utenfor opphavsretten, og dermed stilt læreren fritt til å benytte åndsverk i undervisningen uten klarering og vederlag.

Nå vil forslagsstillerne at fremføring eller overføring som skjer i ordinær klasseromsundervisning skal forstås som offentlig og ikke privat.

”Privat område” innebærer at åndsverk kan brukes fritt, på samme måte som innenfor hjemmets fire vegger.

Å frata klasseromsundervisningen denne statusen, vil i følge KS, som organiserer fylker og kommuner og dermed skoleeierne landet rundt, true norske skoleelevers kjennskap til kunst og kultur.

–At åndsverk kan brukes i opplæringen, er avgjørende for at elevene skal få viktig og nødvendig kunnskap om og kjennskap til kunst og kulturarv. Den endringen som alliansen legger opp til, vil i praksis frata mange elever denne muligheten, sier Erling L. Barlindhaug, som er avdelingsdirektør for utdanning i KS.

– Det ville innebære økte kostnader, merarbeid knyttet til registrering av bruk og usikkerhet om hva som kan brukes og ikke, legger han til.

Ingrid Kindem Foto: Anne Valeur (Foto: Anne Valeur)

– Helt urimelig
På et innspillsmøte i Kulturdepartementet under høringsrunden til loven i vinter sa NOPAs styreleder Ingrid Kindem at “det er helt urimelig å definere klasserommet til en privat arena. Kunstnerne skal ikke finansiere innholdet i skolen. Dette bør falle på sin egen urimelighet. Vi er for at en hver elev i Norge skal ha tilgang til norske åndsverk, men kunstneren skal åpenbart kompenseres for bruken.”

Utvidet fri bruk?
Rettighetshaverne og KS har vidt forskjellige oppfatninger om forslaget betyr er svekkelse av opphavsretten eller ikke.

Mens Rettighetsalliansen mener at forslaget går lenger enn det som er etablert praksis, sier KS at formuleringene som KUD nå vil ha Stortinget til å vedta har vært gjeldende praksis i et halvt århundre.

– At klasserom i denne sammenhengen er å anse som privat sfære, har vært gjeldende rett i 50 år, sier KS-direktør Barlindhaug.

Han mener at mer usikkerhet rundt lovlig bruk av åndsverk i klasserommet vil kunne bidra til at flere skoler og lærere vil vegre seg for å bruke kunst og kultur som en naturlig del av undervisningen.

Rettighetsalliansens leder hevder på sin side at klasseromsregelen er en levning fra gamle dager som det ikke er behov for lenger.

– Med de klareringsordningene som finnes i dag, er det ikke noe behov for å opprettholde klasseromsregelen, sier Øystein Flagstad.

På musikkområdet finnes det allerede avtaler mellom norske kommuner (representert ved KS) og rettighetshaverne (representert ved TONO og Gramo), som dekker fremføring av musikk i norske kommuner, utenfor klasserommet, som for eksempel fremføring av musikk i SFO, kommunale svømmehaller, kommunale idrettsarrangement og så videre. Disse avtalene dekker hele verdensrepertoaret av innspilt musikk.

Knapp tid for Løvebakken
Stortingets familie- og kulturkomité skal etter planen ferdigbehandle lovforslaget innen 1. juni. 12 dager senere skal Stortinget behandle loven.

Det har ikke vært mulig for Ballade å få politikernes synspunkter på forslaget.

– Vi er ikke ferdig med behandlingen av saken, og har derfor ikke svar på dette, sier komiteens leder Svein Harberg (H).

– Betydelige mangler
Arild Grande (A), som er saksordfører for åndsverkloven, kan heller ikke kommentere diskusjonen om klasseromsregelen ennå. Til gjengjeld er han bekymret for om Stortinget rekker fristen for behandlingen av et forslag han mener har betydelige mangler.

– Vi får svært mange innspill som viser at regjeringens forslag til ny åndsverkslov inneholder betydelige svakheter og mangler. Vi jobber med å håndtere innspillene og søker å finne gode løsninger. Men det gjenstår mye arbeid, og jeg er bekymret for om komiteen vil klare å rette opp alle svakhetene ved lovforslaget innen tidsfristen, sier Grande til Ballade.

Foreningen Ballade er eier og utgiver av redaksjonelt uavhengige Ballade.no. Pr i dag er NOPA, NKF, MFO og NMFF medlemmer i Foreningen Ballade.

Stillinger

Trekkspillpedagog 10 %

Nordre Follo kulturskole

Vikariat som akkompagnatør

Barratt Due musikkinstitutt

Pianopedagog – 60%

Nordre Follo kulturskole

Dirigent

Jar Skoles Strykeorkester, Bærum

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev