© Kraen / Flickr.com

Halv trommeslagerstilling gir amputert trio

Det mener MFO-tillitsvalgt og landsdelsmusiker i Finnmark Mariann Halmrast, etter at fylket lyste ut en og en halv stilling til å fylle ensemblet i Hammerfest.

Kalender

Lørdagsopera

20/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

OperaFest!

20/04/2024 Kl. 19:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

20/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Scene Finnmark har lyst ut to stillinger som landsdelsmusiker; en fulltidsstilling for piano og en 50 % stilling som trommeslager/perkusjonist. Stillingene er del av landsdelsensemblet i Hammerfest.
 
Sistnevnte stillingsutlysning får Marianne Halmrast, hovedtillitsvalgt i Musikernes Fellesorganisasjon (MFO) Finnmark, og bassist i ensemblet i Hammerfest til å reagere. Hun hadde forventet at trommeslagerstillingen skulle være 100 %.
 
– MFO og jeg har i mange år ventet på at vi skulle få bli et fullverdig ensemble, med mulighet til å gå på jobb å øve sammen, spille for å kunne utvikle noe på et høyere nivå. En trommeslager i halv stilling vil ikke gi mulighet til å gjøre noe særegent, eller spesielt. Det vil kun bli arbeid fra prosjekt til prosjekt, sier Halmrast.


 
Flyttet stillingen
Stillingen som trommeslager har i flere år vært ubesatt. Bakgrunnen for at den nå er utlyst som en 50 prosent stilling skal være flytting av en deltidsstilling fra Hammerfest til Vadsø.
 
Leder i Scene Finnmark Ketil Steigen skal ifølge en epostutveksling mellom MFO og Steigen ha forklart delingen slik:
 
«Avgjørelsen om å flytte 50 % av en musikerstilling til Vadsø og ”fylle opp” (gitaristens) stilling som da var 50 % til en 100 % stilling ble tatt administrativt av daværende leder. Jeg har ikke funnet noen papirer på dette, men både (…) og daværende kultursjef Pedersen bekrefter at det var slik det ble gjort. Ellers viser jeg til saksfremlegget til Fylkestinget i desember 2016.» 
 
– MFO kan ikke forstå at dette stemmer, når det ikke finnes noe skriftlig dokumentasjon på at stillingen er flyttet. Og dette har vært hemmelig i mange år. Derimot er det et klart fylkesutvalgsvedtak på at det er tre musikerstillinger i Hammerfest og to i Vadsø, sier Halmrast.
 
Mot politiske vedtak
MFO har derfor nylig sendt en skriftlig henvendelse til Finnmark fylkeskommune som står bak Scene Finnmark. I brevet vises det også til at det I fylkestingssaken om organisering av Scene Finnmark (sak 42/16) står: «De musikkfaglige ressursene er organisert med musikere og ensemble i 3 kommuner: Vadsø (2 stillinger), Hammerfest (LINK, 3 stillinger) og Alta (Ensemble Noor, 4 stillinger). Disse ressursene inngår som en del av Landsdelsmusikerordningen i Nord-Norge som er forankret i den nordnorske kulturavtalen.»
  
– Det har vært flere runder der administrasjonen i Scene Finnmark har forsøkt å flytte stillingene i Hammerfest til Vadsø. Men de politiske vedtakene har hele tiden holdt fast på at det skal være et ensemble her.
 
– I det siste vedtaket står det dessverre ikke spesifikt at det skal være tre stillinger i hundre prosent i Hammerfest. Scene Finnmark har da tolket dette til at de kan velge hvordan de kan disponere landsdelsmusikerstillingene i fylket. Dette mener MFO er feil, da det aldri har vært vedtatt noe annet enn at det er to hele stillinger som skal lyses ut.

Les også: Hva er god politikk for kunsten i distriktene?
 
Slik hun ser det vil dagens løsning føre til en rekke ulemper for virksomheten i Scene Finnmark, og det uavhengig av hvor mange som kommer til å søke, eller ikke, på den utlyste deltidsstillingen.

– Det er også mange ulemper for musikeren, spesielt på sikt. Da tenker vi på ekstrem pendling, mulige utgifter til pendling og koordinering av jobb og frilansvirksomhet. Det kan gå en stund, men er vanskelig i lengden.
 
Fugl eller fisk
Halmrast er fornøyd med jobben som landsdelsmusiker, men opplever at det er frustrerende at det har tatt så lang tid å få et fullverdig ensemble på plass.
 
– Når vi skiftet navn fra Musikk i Finnmark til Scene Finnmark var målet å gjøre mer innenfor flere kunstuttrykk. Det er bra å gjøre mer, men man må jo først og fremst satse på landsdelsmusikerne. Når man så ansetter på deltid blir det hverken fugl eller fisk. Det ligger ingen god planlegging bak 50 %-stillingen. Fordi man opp igjennom tidene har erfart at det på alle måter er mest praktisk å ha 100 % stillinger, så har alle stillingene blitt nettopp det. Hvorfor skal akkurat denne ene stillingen da være på 50 %?  
 
Amputert trio
Hun mener at trioen vil bli kraftig amputert når én av tre musikere har en deltidsstilling, og tror ikke arbeidshverdagen vil bli lett for den kommende trommeslageren heller.
 
– Skal musikeren bo i Hammerfest? Hvordan skal musikeren tjene til livets opphold i siste halvdelen av sin arbeidstid? Det er et begrenset marked for frilansmusikere i Finnmark. Hvem skal eventuelt betale for reise til oppdrag andre steder i landet, vil det være fylket eller musikeren? Jeg tror det vil slå negativt ut uansett hvilke valg man tar, sier Halmrast.  

– Og hva skal bassist og pianist gjør den tiden trommeslageren ikke er tilstede? Skal vi hyre inn en frilans trommeslager? Da vil jo virkelig vinningen gå opp i spinningen.
 
På bakgrunn av både den uklare saksbehandlingen og den uavklarte arbeidssituasjonen musikerne settes i, har MFO bedt om at stillingen lyses ut på nytt som hel stilling.
 

Etterspør dialog
Hammerfest kommune betaler 10 % av landsdelsmusikernes lønn, og stiller lokaler til rådighet for musikerne. Endringen til en deltidsstilling påvirker blant annet denne avtalen, men kommunen har ikke vært involvert i forkant av stillingsutlysningen.

– Vi har bedt fylkeskommunen ved to anledninger om å ta kontakt med oss som vertskommune. Første gang var da det ble ytret ønske om å flytte ordningen i sin helhet til Vadsø, som det ble fattet politisk vedtak om ikke å gjøre. Vi ble derfor litt paff da vi plutselig så at det kun ble utlyst en og halv stilling, og ikke to, sier leder for Kultur-, omsorg- og undervisningsstyret Berit Hågensen.

Hågensen stiller seg også undrende til forklaringen hun i etterkant har fått av fungerende fylkesordfører Ragnhild Vassvik, som har oppgitt at den administrative omdisponeringen av stillingen ble gjort for en stund siden.

– Det er rart at den informasjonen ikke har kommet tydeligere frem tidligere. Det er rart at man ikke har noen dialog med vertskommunen.

– Påvirker dette tilliten til Scene Finnmark?

– Vi har et veldig godt forhold til Scene Finnmark lokalt i Hammerfest. Men overfor fylkeskommunen har dette vært vanskeligere.

Bekymret for søkertilfang
Hun har derfor nå bedt kommunalsjefen om å sende et brev til fylket der kommunen etterspør dialog og kommunikasjon.

– Hvordan tror du det vil fungere med en halv stilling?

– Jeg er veldig spent på om de får søkere. Jeg ser at administrasjonen i Scene Finnmark argumenterer med at mange kan tenke seg deltid for å kunne jobbe frilans den øvrige prosenten. Men nå vet ikke jeg hvor vellykket det vil være i markedet rundt Hammerfest. En musiker i Oslo vil ha helt andre muligheter for å jobbe frilans.

– Så jeg er bekymret for om de får de beste søkerne, og hvor lenge folk vil bli her i halv stilling.

Ballade har vært i kontakt med varaordfører, fylkesrådmann og kultur og miljøsjefen i Finnmark fylkeskommune. De henviser videre til leder for Scene Finnmark, Ketil Steigen. Steigen har ikke svart på Ballades henvendelser.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.