Ergo Strykekvartett fra Oslo under TICCs avslutningskonsert i 2014 Foto: (Foto: Kristian Wanvik)

Flyttes fra stat til fylke

Fylkene er fornøyde med mulige nye oppgaver. Men musikkinstitusjoner frykter at regionale føringer skal få konsekvenser for nasjonal og internasjonal satsing.

Kalender

Reza e i Ragazzi

12/04/2024 Kl. 20:00

Viken

Operapub på Grønland Boulebar

13/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

Engegård, Svendsrud og Haugen trio i Trysil

13/04/2024 Kl. 15.00

Innlandet

Saken er oppdatert med svar fra Kulturdepartementett nederst

Stortinget skal tirsdag behandle regionreformen. I stortingsmeldingen som er sent fra regjeringen ligger det et forslag om å overføre 49 mindre kulturinstitusjoner til fylkesnivå.

Forslaget er betinget av at reformen gjennomføres som planlagt av regjeringen. Overføringen vil da finne sted i 2018.

Ønsker å forbli på Statsbudsjettet
Et av navnene på listen (se faktaboks) er Trondheim International Chamber Music Competition (TICC). Leder Kristin Reigstad kan ikke forstå hvorfor de som eneste musikkonkurranse skal flyttes.

– TICC er en nasjonal og internasjonal konkurranse. Vi mener derfor at vi hører hjemme på Statsbudsjettet sammen med musikkonkurransene Prinsesse Astrids Musikkpris og Dronning Sonja Internasjonale Musikkonkurranse. TICC ble i 2012 overflyttet fra Statsbudsjettet til Kulturrådet, noe vi allerede den gang var kritiske til, sier hun, og fortsetter:

– Hvis overflyttingen fra Kulturrådet til fylket kun er en praktisk finansieringsordning, høres dette greit ut. Vår bekymring, som nasjonal og internasjonal aktør, vil selvsagt være hvordan fylket ser på konkurransen. Hvis flyttingen betyr at vi må ha økt fokus på regionutvikling, passer det oss dårlig. Riktignok organiserer vi konserter i hele Trøndelag i konkurranseperioden, men konsertvirksomheten er kun en del av aktiviteten vår.

TICC har ikke fått noen informasjon i forkant prosessen frem mot den foreslåtte flyttingen. Dette overrasker Reistad, særlig siden konkurransen har hatt tett kontakt med Kulturrådet etter at rådet fikk tilskuddsansvar for TICC. Uavhengig av spørsmålene om nasjonalt eller regionalt ansvar, har rådet varslet at driftstøtten fra rådet vil fases ut.

–Kulturrådet mener at konkurranser i musikk faller utenfor deres mandat. Dette fikk vi første gang beskjed om i vedtaksbrevet for tilskudd til 2017, mottatt høsten 2016. En overflytting løser for så vidt Kulturrådets utfordringer med alle prosjekter som ikke faller helt inn under deres kjernevirksomhet, og det er utvilsomt bedre å være fylkeskommunal enn ute av drift. Men det er underlig at forslaget om fylkeskommunal finansiering ikke har blitt nevnt som alternativ i de møtene vi har vært i.

– Vi ble særlig overrasket fordi formuleringer da vi ble flyttet fra Statsbudsjettet i 2012 sa at kutt i støtten ikke kunne foretas uten forutgående dialog og varsel. Dialog hadde ikke skjedd i forkant. Vi tok derfor initiativ til en dialog der vi har formidlet til Kulturrådet at vi er kritisk til at rådet ikke hadde en plan for tiltakene før prosessen med utfasing av støtten ble igangsatt. Denne planen har i alle fall ikke blitt delt med oss.

Ingen informasjon
Reigstad ble oppmerksom på forslaget om flytting til fylket gjennom en tilfeldig deling på Facebook. Heller ikke Melahuset eller JM Norway, som også er blant dem som er berørt av forslaget, har fått noen henvendelser fra hverken Kulturrådet eller Kulturdepartementet i forkant av stortingsmeldingen. JM Norway har, i likhet med TICC også forsøkt å få departementet i tale etter at forslaget ble kjent, uten hell.

– Kulturrådet har svart på vår henvendelse og gitt et nærmere innblikk i deres nåværende strategiarbeid. De støtter tankene vi gjør oss om hva som må redegjøres for i forkant av en eventuell flytting. Kommunal- og forvaltningskomiteen har invitert oss til høring, etter at vi søkte. Kulturdepartementet har ikke latt høre av seg. Det er skuffende da nettopp de, som del av kultursektoren, bør være spesielt interessert i at denne prosessen skal foregå på en god måte, sier daglig leder Ingunn Sand i JM Norway.

Hårreisende håndtering
Sand uttrykker at hun synes det er rart at departementet tilsynelatende ikke er interessert i dialog.

– Departementet virker rett og slett fagsvake. Statssekretær Bård Folke Fredriksen kommenterte i NRK i forrige uke at dette er et flytt av regionale kulturtiltak over til regional forvaltning, men det medfører jo ikke riktighet. JM Norway er en nasjonal organisasjon. Vi henvender oss til barn og unge over hele landet, de fleste av våre prosjekter foregår utenfor Oslo-regionen og vi har også internasjonal aktivitet.

Hun kaller hele prosessen frem mot forslaget ”hårreisende håndtert”.

– Det er nærmest en latterliggjøring av vår virksomhet at forslaget ikke har vært grundigere forberedt. Det er jo også direkte frekt at forslaget kommer den måneden de foreslått flyttede tilskuddsmottakere sitter og jobber med neste års driftssøknader til Kulturrådet, og slik kastes uanmeldt inn i en parallell og krevende prosess. Allerede små administrasjoner vil ha vansker for å hanskes med begge prosessene, sier hun.

– En skulle nesten tro det var tilsiktet, slik at de som er foreslått flyttet ikke skal ha resursene til å sette søkelys på den prosessen som nå kommer. Og uavhengig av den utfordringen vil jeg kalle flyttet for prematurt. Det er for mange viktige ting der som ikke er tatt høyde for.

Frykter inntektstap
Om vedtaket trer i kraft slik det er foreslått, frykter Sand at organisasjonen vil miste deler av inntekten sin. Dette fordi hovedregelen for tilskudd forvaltes annerledes hos Kulturrådet enn hos Oslo Kommune som JM Norway er foreslått flyttet til.

– Vi mister også muligheten til en bestemt kunstfaglig bedømmelse. På fylkesnivå er det ikke komitéer bestående av medlemmer med kunstfaglig bakgrunn som vedtar tilskuddene.

I motsetning til de øvrige aktørene Ballade har vært i kontakt med har JM Norway levert et notat til Stortingets høring, der de får taletid tirsdag. I notatet trekker de frem utfordringene med å håndtere sin nasjonale og internasjonale virksomhet dersom finansieringen blir regional. De ber blant annet om at de overførte organisasjonene må få unntak fra regionale målsettinger for å sikre sitt øvrige arbeid.

Khalid Salimi (Foto: Melafestivalen)

Kan virke positivt
Leder Khalid Salimi i Melahuset setter den manglende informasjonen i sammenheng med annen behandling av feltet kulturelt mangfold – tilfeldigheter. Han skulle også gjerne ha levert en uttalelse til høringen, men håper det foreligger nyttig informasjon fra andre organisasjoner. Fordeler eller bakdeler med flyttingen finner han det vanskelig å peke ut.

– Dette kunne ha vært enklere å svare på dersom det hadde pågått en prosess. Vi vil likevel håpe at utfallet blir positivt for relevante aktører. For Melas vedkommende kan dette ha et positivt utfall. Selv om Melahuset ligger i hovedstaden så gjør vi kompetansen der tilgjengelig for hele landet, det viser for eksempel Mangfoldsnettverket. 50 aktører fra hele landet var samlet i huset fredag. Der delte aktørene erfaring på nasjonalt plan.

– Hva kan en slik endring bety for Melahuset?

– Mela, sammen med mange andre aktører, ser klinkende klart et behov for å fange opp, formidle og bygge nasjonale kunnskaper om kulturutrykk og ikke minst kulturelle utfordringer som kommer til landet med den nye bølgen av migrasjon. Der ser vi en stort potensial på et nasjonalt plan til å bidra. Mela, med andre, har forsøkt i flere tiår år å bygge opp de kunnskaper som trengs for arbeidet. Dette ansvaret kan ikke pulveriseres. Og det håper jeg ikke blir konsekvensen.

– Når det gjelder selve målet om å bygge nasjonal kompetanse på kulturelt mangfold er det viktig at Mela får lov til å spille den rollen vi er forberedt på å bidra med. Det er det Melahuset er etablert for å gjøre.

Muntlig saksgang
Departementet har etter det Ballade erfarer kun vært i kontakt med Kulturrådet i forkant av forslaget som er sendt til Stortinget. Departementet inviterte rådet til å komme med innspill på rådsmøtet i desember. Kontakten har ifølge fungerende kommunikasjonsdirektør Mari Johansen i Kulturrådet vært muntlig.

Ønsket mer kulturansvar
Heller ikke de berørte fylkene har fått noen informasjon om de foreslåtte nye arbeidsoppgavene i forkant av forslaget.

– Fylkeskommunene har over tid ønsket seg flere oppgaver og større ansvar på kulturområdet. Den prosessen har pågått lenge. Men konkret til det som kom nå i reformmeldingen har vi ikke vært involvert, sier påtroppende direktør for kultur, Karen Espelund i det kommende, sammenslåtte Trøndelag fylke.

– Hva kan institusjonene vente når fylke tar over?

– Vi forutsetter at vi får økonomisk tilført midler, og sannsynligvis en økning i rammetilskuddet. Fylket får anledning til å bygge et samspill gjennom et tilskuddsbrev. Dette er gode institusjoner som leverer godt i dag, og en flytting gir oss mulighet til å få et tettere forhold til dem, og diskutere om det er noe som skal prioriteres sterkere.

– I likhet med de kulturinstitusjonene vi allerede gir tilskudd til i dag, vil vi legge opp til årlige dialogmøter. Det er også en måte å samspille på.

– Har dere fått signaler om at det vil komme høyere rammetilskudd?

– Jeg mener det står en setning om det i meldingen. Staten kan ikke forutsette at vi skal opprettholde et tilskuddsnivå uten at det samtidig kommer økte rammer. Om vi ikke får det må vi jo spise av andre budsjetter, og det tror jeg ikke er departementets intensjon.

Bjørg Helene Jensen Foto: Nordland fylkeskommune (Foto: )

Prematurt
Også etatsjef for kultur, miljø og folkehelse, Bjørg Helene Jensen, i Nordland fylkeskommune uttrykker at fylkeskommunen ønsker å få mer ansvar for kulturen. Samtidig synes hun forslagene kom litt brått på.

– Dette er en viktig og spennende prosess, der vi får avklart hva det nasjonale skal ta ansvar for innen kulturfeltet, og hva det regionale nivået skal ta ansvar for. Vi oppfatter dette som en opprydding.

– Men det konkrete forslaget som er lagt frem er ikke drøftet hverken her eller der i forkant av at det kommer. Her må man gå prosesser både administrativt og politisk for å avklare. En virkning fra 2018 synes vi derfor er prematurt. Om det skjer, setter man i verk deler av regionreformen allerede før regionene er opprettet. Det synes vi ikke noe om.

Indeksregulering og prisstigning
Hun viser til at det må tas hensyn til at beløpene for kulturinstitusjonene blir indeksregulert og justert for utviklingsbehov, dersom man velger å iverksette overføringen allerede fra 2018. Økte rammetilskudd basert på tilskudd fra i år kan slå uheldig ut.

– I forslaget ligger det ikke inne noen regulering for prisstigning. Behov tilskuddsmottakerne har spilt inn etter siste tildeling er heller ikke lagt inn i tilskuddsrammene. Dette må tas i betraktning. Vil forslaget bli gjennomført som det foreligger betyr det også at tilskuddene må tas fra rammene i fylket her. Dette må beregnes inn i prosessen.

– Vi er på ballen, og vi er mer opptatt av å påvirke enn å være redd for ting. Vi må være proaktive mens dette foregår, avrunder Jensen.

Jensen har så langt hatt dialog med Kulturrådet, men ikke med departementet.

Men hva er bakgrunnen for å flytte disse 49 over til fylkene?

– Etter anmodning fra Stortinget er Regjeringen i ferd med å gjennomføre en regionreform. Som ledd i dette har Stortinget bedt Regjeringen vurdere ny ansvarsfordeling og finansiering mellom stat, regioner og kommuner. Kulturdepartementet har gjort en helhetlig vurdering av hvilke virksomheter vi mener det er naturlig å legge til fylkeskommunal forvaltning allerede fra 2018, både fra vår egen og fra Kulturrådets portefølje. Det er viktig å understreke at fylkene det gjelder, gjerne tar imot ansvaret for «sine» virksomheter. Det vil bli gjort en nærmere vurdering av ansvarsfordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene i forbindelse med kulturmeldingen. I denne omgang er det kun foreslått endringer for virksomheter som staten yter tilskudd til. Virksomheter der staten er inne på eiersiden må vurderes grundigere i den varslete meldingen som tar må av seg til å definere en nasjonal kulturpolitikk, opplyser Kulturdepartementet i en epost til Ballade.

– Det skal legges frem en større Kulturmelding senere – hvorfor så hastverk med å få flyttet finansieringen av disse?

– Stortinget har bedt om en fullstendig gjennomgang av hvilke oppgaver som kan legges ut til de sammenslåtte fylkene. Dette skulle i utgangspunktet presenteres i proposisjonen som ble lagt fram for Stortinget av kommunalministeren 4. april. Kulturdepartementet mener at det er en del oppgaver som det er naturlig å legge til fylkeskommunal forvaltning, og som forutsatt et vedtak i Stortinget denne våren. Kulturdepartementet trenger tid for å gå gjennom og vurdere andre aktuelle oppgaver som kan overføres. Dette vil vi komme tilbake til i kulturmeldingen.

– Hva er årsaken til at dere ikke har vært i kontakt med de involverte organisasjoner?

– De foreslåtte endringene handler om hvem som yter tilskudd til et relativt begrenset antall virksomheter. Kulturdepartementet og Kulturrådet har jevnlig kontakt og dialog med involverte organisasjoner og andre berørte og interessenter, og har ikke nå funnet det nødvendig med konkrete drøftinger for hvert enkelt tilfelle

Disse er foreslått flyttet:
Opera Østfold, Dansekunst i Østfold og Studium Actoris i Østfold
Akershus teater, OscarsborgOperaen og Bærum kulturhus – regionalt kompetansesenter for dans i Akershus
Melahuset, Agenda X Skriveverksted og Jeunesse Musicales Norway i Oslo
Ringsakeroperaen i Hedmark
Valdres sommersymfoni og Fjelldansen – regionalt kompetansesenter for dans i Oppland
Buskerud teater og Leveld kunstnartun i Buskerud
Grenland Friteater/PIT og Dansekunst i Grenland AS i Telemark
Stella Polaris og Markedet for Scenekunst – Sandefjord i Vestfold
Designtreff BeyondRisør og Bokbyen ved Skagerrak i Aust-Agder
Christianssands Protestfestival og Sound of Happiness i Vest-Agder
Haugesund Teater, Opera Rogaland og RAS – Regional Arena for Samtidsdans i Rogaland
Hordaland Teater, Vestlandske teaterselskap og Stiftelsen Bergen Dansesenter i Hordaland
Opera Nordfjord og Bokbyen i Fjærland i Sogn og Fjordane
Operaen i Kristiansund, Bjørnsonakademiet og Seanse – senter for kunstproduksjon i Møre og Romsdal
Nidarosdomens guttekor, Birka AS, Dansit, Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag og Trondheim International Chamber Music Competition i Sør-Trøndelag.
Opera Trøndelag, Norsk Revyfaglig senter og Dans i Nord-Trøndelag i Nord-Trøndelag
Figurteatret i Nordland, Bodø kirkelige fellesråd (senter for kirkemusikk) og Se kunst i Nord-Norge i Nordland
Hålogaland Amatørteaterselskap i Troms
Samovarteatret, Scene Finnmark og Dansearena Nord i Finnmark

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.