Magnar Sundt, LfS (Foto: Kjell Bitustøyl)

Statsbudsjettet 2005: – Skuffande statsbudsjett for folkemusikksektoren, seier LfS

– Det er knapt nok smular i auke til folkemusikksektoren i regjeringas framlegg til statsbudsjett for 2005, skriv Magnar Sundt i Landslaget for Spelemenn i dette innlegget. – Det finst ein vinnar, og vi gratulerer Førde Internasjonale Folkemusikkfestival som frå 2005 er foreslått som knutepunktfestival under Kultur- og kyrkjedepartementet. Det statlege tilskotet til festivalen blir auka til to millionar kroner.

Kalender

Av Magnar Sundt, dagleg leiar, Landslaget for Spelemenn

«Folkemusikkfestivalen synleggjer folkemusikken både nasjonalt og internasjonalt og set derfor denne musikkforma inn i ei breiare ramme. Dette er svært positivt. Folkemusikkfestivalen i Førde er dessutan den einaste av sitt slag i Noreg, og det er gledeleg at festivalen no blir styrkt», seier kulturministeren.

Førdefestivalen blir no finansiert direkte over KKD sitt budsjett og ikkje gjennom Norsk kulturfond.
Dette skal ikkje gi tilsvarande reduksjon i tilskottet til Norsk kulturfond og vil dermed kome andre festivalformål til gode.

Landslaget for Spelemenn får sine statlege driftstilskott gjennom ein sekkepost. Denne sekkeposten har ein auke – utan at det er nemnd i teksten kva dei auka midlane skal gå til.

Da den nye kulturmeldinga vart lagt fram i fjor, fekk folkemusikksektoren for første gong brei omtale i meldinga. Gjennom Samstemt-samarbeidet og dei positive attendemeldingane ein har fått på den felles satsingspakken som vart lagt fram, hadde ein no eit godt håp om at det fanst reell vilje til å satse på folkemusikk og dei rytmiske sjangrane.
Vi kan dessverre berre konstatere at regjeringa har utsett arbeidet med å gjennomføre Kulturmeldinga med i alle fall eitt år.

Opposisjonspartia Ap, SV og Sp har gått inn for eit skikkeleg kulturløft i åra framover. Det skal bli interessant å følgje med på kva dei vil gjere med Kulturbudsjettet under si behandling no i haust.

Vi minner om kva for konkrete folkemusikktiltak kulturmeldinga nemnde som viktige:

* Utvikle formidlingsarenaer og eit landsomfattande nettverk av folkemusikkscener for å gi rom for fleire folkemusikkturnear ut til eit breiare publikum.
* Prosjektmidlar til større folkemusikkproduksjonar. Utøvarstyrt oppbygging av frie grupper og ensemble.
* Midlar for å vidareutvikle nettbasert utøvarkatalog og formilding.
* Styrke folkedansen.
* Styrking av arkiva for folkemusikk og -dans, og gjere desse tilgjengelege.
* Auka satsing på presentasjon av norsk kultur i utlandet

Landslaget for Spelemenn meiner at både artistane og publikum no fortener ei utbygging av Folkemusikkscena som turne- og konsertnettverk,samt etablering av ei riksscene for folkemusikk og folkedans i Oslo som dei viktigaste satsingsområdet framover.

Kultur- og Kirkedepartementets egen samleside for budsjettfremlegget for 2005, inkludert en rekke pressemeldinger, finner du her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev