Valgerd Svarstad Haugland 2004 (Foto: Berg, KKD)

Ny åndsverkslov: Hva vil lovendringsforslaget i hovedsak innebære?

Her kan du lese Kultur- og Kirke-departementets egen fremstilling av endringene i åndsverksloven – og hva den nye loven i grove trekk vil bety for musikkkonsumenter, rettighetshavere og utøvende kunstnere. Omgåelse av kopisperrer og kopiering av plater vil i følge lovforslaget være tillatt om det er nødvendig for privat avspilling på relevant utstyr. Forslaget tillater også biblioteker å digitalisere sine samlinger, mens utøvende kunstnere og produsenter selv vil kunne bestemme om deres opptak skal gjøres tilgjengelig i nettverk.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Det er i forslaget lagt vekt på å opprettholde den etablerte balanse mellom hensynet til opphavsmannens interesse i å ha kontroll med sine åndsverk og allmennhetens interesse i at flest mulig får tilgang til slike verk. Forslaget gjennomfører EUs opphavsrettsdirektiv.

· Adgangen til kopiering til privat bruk videreføres, men fordi den digitale teknologien gjør det mulig å kopiere i stort omfang og i samme kvalitet som originalen, er det foreslått visse begrensninger:

· Adgangen gjøres betinget av at såkalt lovlig kopieringsgrunnlag benyttes. Hvis man f.eks. vet at noe er ulovlig lagt ut på Internett, vil det ikke være adgang til å kopiere fra denne kilden. I juridisk terminologi betyr dette at begrensningen bare gjelder den som har handlet forsettlig, dvs. vært klar over de faktiske forhold. Det samme vil gjelde om en er klar over at opphavsrettslig beskyttet materiale gjøres tilgjengelig i fildelingstjenester uten rettighetshavers samtykke.

·Det vil fortsatt være slik at andre kan kopiere for deg til din private bruk, men når det gjelder film og musikk vil det bare være familie og vennekretsen som kan bistå med slik kopiering.

· Adgangen til kopiering til privat bruk gjøres betinget av at rettighetshaver mottar rimelig kompensasjon. En slik kompensasjonsordning er foreslått i statsbudsjettet for 2005.

· Forslagene til begrensning i adgangen til kopiering til privat bruk er særlig foranlediget av ønsket om å beholde en adgang til slik kopiering i en tid hvor digital teknologi gjør åndsverk langt mer sårbare for utstrakt kopiering uten kvalitetsforringelse. Digitalisering og utvikling av nettverk har medført en mer omfattende privatbrukskopiering og økt potensialet for økonomisk skade for rettighetshaverne. Dette må det tas hensyn til også ved vurderingen av hvilken rekkevidde adgangen til å kopiere til privat bruk skal ha.

· Det presiseres i forslaget at internettkafeer og andre, f.eks. bibliotek, som bare stiller datautstyr med internettilgang til disposisjon for brukere, ikke derved har noe ansvar i forhold til opphavsretten.

· Den som bare stiller utstyret til rådighet anses ikke selv å gjøre åndsverk som brukerne henter opp tilgjengelig for allmennheten.

· Opphavsrettsreglene vil fremdeles ikke være til hinder for at privatpersoner, når de surfer på nettet, lytter til musikk, titter på filmsnutter etc. som der er lagt ut. Dette gjelder også om musikken eller filmen er lagt ut ulovlig. Det er først når en laster ned materiale en vet er lagt ut ulovlig en selv gjør noe som er ulovlig, ikke når en bare lytter til eller ser på materialet.

· Det legges på visse bruksområder til rette for utvidet adgang til forenklet klarering av rettigheter, og på den måte utvidet bruk av materiale i digital form:

· Det innføres forenklede klareringsmetoder for digital kopiering i undervisning mv. (Avtalelisens – avtaler med rettighetshaverorganisasjoner) I dag finnes en slik klareringsmetode for fotokopiering. Ved utvidelsen blir det mulig for brukere å benytte vernet materiale også digitalt på en enklere måte.

· Mye materiale i NRKs arkiver, både radio og fjernsyn, er en del av vår kulturarv. For å gjøre det mulig for NRK å bruke dette eldre materiale på nytt, foreslås en hjemmel for forenklet klarering gjennom såkalt avtalelisens.

· Etter forslaget vil bibliotek mv. kunne digitalisere sine samlinger og dessuten gi mulighet for enklere tilgang til samlingene gjennom terminaler i lokalene. Det gis også mulighet for å muliggjøre ytterligere anvendelse gjennom avtaler etter avtalelisensmodellen.

· Adgangen til å produsere tilrettelagte eksemplar for funksjonshemmede foreslås utvidet slik at flere grupper av funksjonshemmede kan nyte godt av bestemmelsen, og slik at også elektronisk distribusjon kan tas i bruk.

· Utøvende kunstnere og produsenter gis ved forslaget enerettigheter på linje med det som i dag gjelder for opphavsmenn. De vil f.eks. selv kunne bestemme om deres opptak skal gjøres tilgjengelig i nettverk.
· Det vil bli enklere for arvinger ved flertallsavgjørelser å bestemme over utnyttelsen av verk. Etter forslaget kan arvinger som i fellesskap råder over et offentliggjort verk ta avgjørelse om bruk av verket ved flertallsavgjørelse. Etter gjeldende rett krever dette enstemmighet, slik at en arving i praksis får en vetorett.

· Det innføres et vern for tekniske beskyttelsessystemer (kopisperrer) og elektronisk rettighetsinformasjon (DRM). Vernet innføres etter forpliktelser i EUs opphavsrettsdirektiv.

· Med elektronisk rettighetsinformasjon menes alle opplysninger som er tilknyttet et åndsverk eller eksemplar av dette (f.eks. en lydfil som er tilgjengelig for salg på Internett), og som identifiserer rettighetshaver eller verket, eller som angir tillatt bruk, samt tall eller koder som utgjør slike opplysninger.

· Etter forslaget er det forbudt uten rettighetshavers samtykke å fjerne eller endre slik informasjon. Det vil også være forbudt å gjøre åndsverk eller eksemplar av dette, hvor informasjonen er fjernet eller endret uten rettighetshavers samtykke, tilgjengelig for andre.

· Med tekniske beskyttelsessystemer menes systemer som rettighetshaver benytter for å kontrollere utnyttingen av det beskyttede åndsverk eller eksemplar av dette, f.eks. kopisperren på en CD-plate. Det er bare de systemer som anvendes for å kontrollere den form for utnytting som hører inn under rettighetshavers enerett som omfattes av vernet. På denne bakgrunn vil ikke den såkalte regionskodingen av DVD-plater være et teknisk beskyttelsessystem i åndsverklovens forstand, og det vil ikke være forbudt å benytte sonefrie DVD-spillere m.m.

· Etter forslaget vil omgåelse av vernede kopisperrer være forbudt. Forbudet mot omgåelse skal sikre at det ikke skjer en ukontrollert og økonomisk skadelig spredning av vernet innhold. Det skal likevel være tillatt å omgå sperrer dersom dette er nødvendig for privat avspilling på relevant utstyr. F.eks. vil en CD-plate kunne omgås for å spille av platen i bilstereoen, da en CD-spiller vil være relevant avspiller for en CD-plate, men sperren kan ikke omgås for å legge platen over på en MP3-spiller, da en slik spiller ikke kan anses for å være relevant for en CD-plate.

· Etter forslaget vil det også være forbudt å selge og på annen måte distribuere utstyr eller verktøy som kan brukes til å omgå kopisperrer. Slikt utstyr eller verktøy kan være program- eller maskinvare, koder eller annet som gjør omgåelse mulig. Innføringen av et slikt vern er en forutsetning for at rettighetshaver skal kunne ha et effektivt vern for kopisperrene som anvendes.

· Det vil ikke være adgang til å omgå en kopisperre for å kopiere til privat bruk. Omgåelse er bare lov om det er nødvendig for privat avspilling på relevant utstyr. I den grad det er nødvendig å kopiere platen for å få spilt den av, f.eks. i bilstereoen, vil også det være tillatt.

Departementet forutsetter at det fortsatt skal være en reell adgang til kopiering til privat bruk, også når kopisperrer anvendes. Om det i fremtiden viser seg at kopieringsadgangen ikke lenger er noen realitet, vil departementet derfor vurdere endringer for å tilrettelegge for slik privatbrukskopiering.

Den ovenstående teksten ble lagt ut av Kirke- og Kulturdepartementet fredag formiddag, som en utdypning av hva endringene i åndsverksloven kan innebære. Hele forslaget til ny åndverkslov kan du lese på denne undersiden hos KKD. Ballade vil komme nærmere tilbake til detaljer i lovforslaget, og vil også innhente kommentarer fra berørte parter i kultur- og musikklivet.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev