Napsterilustrasjon

KKD om Åndsverksloven: – Adgangen til å kopiere til privat bruk videreføres

Kultur- og kirkedepartementet har i dag lagt frem frem en proposisjon om endringer i åndsverkloven, i hovedsak for gjennomføring av EUs opphavsrettsdirektiv. Departementet mener at forslaget opprettholder balansen mellom rettighetshavernes legitime interesser og viktige brukerhensyn, og viderefører hovedreglene i åndsverkloven. Det vil fortsatt være adgang til å kopiere til egen bruk – også ved hjelp av familie og vennekrets. Etter forslaget vil det derimot være forbudt å omgå kopisperrer, men ikke hvis de hindrer privat brukers avspilling på relevant avspillingsutstyr – for eksempel der en CD pga. innlagte sperrer ikke kan spilles i bilstereoen.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Opphavsrettsdirektivet ble sommeren 2004 vedtatt innlemmet i EØS-avtalen, med de forpliktelser dette medfører for Norge. Regjeringen fremmet i november i fjor en stortingsproposisjon med anmodning om Stortingets samtykke til at direktivet ble innlemmet slik EØS-komiteen hadde vedtatt.  Et høringsutkast til endringer i åndsverkloven var på omfattende høring våren 2003. 

Kopiering til privat bruk
Det er lagt vekt på å videreføre adgangen til å kopiere til privat bruk, men det foreslås visse begrensninger fordi digital teknologi gjør åndsverk langt mer sårbare for utstrakt kopiering uten kvalitetsforringelse. Det vil fortsatt være slik at andre kan kopiere for deg til din private bruk, men når det gjelder film og musikk vil det bare være familie og vennekretsen som kan bistå med slik kopiering. Adgangen til å kopiere til privat bruk gjelder ikke hvis man er klar over at man kopierer fra en ulovlig kilde, f.eks. der man vet at materiale er ulovlig lagt ut på nett. Hensikten med bestemmelsen er å redusere den massive deling av ulovlige filer som skjer over nettverk.

For privatbrukskopiering skal det også etter direktivet betales en kompensasjon til rettighetshaverne. En slik kompensasjonsordning har regjeringen foreslått i statsbudsjettet for 2005.
 
Forbud mot omgåelse av kopisperrer
Det foreslås et særskilt vern mot omgåelse av kopisperrer rettighetshaverne benytter for å beskytte sine verk. Departementet har gjort visse endringer i forhold til det som ble lagt frem i høringen i lys av de høringsinnspill som er kommet. Etter forslaget vil det være forbudt å omgå kopisperrer, men ikke hvis de hindrer privat brukers avspilling på relevant avspillingsutstyr, for eksempel der en CD pga. innlagte sperrer ikke kan spilles i bilstereoen. Det foreslås også forbud mot omsetning mv. av omgåelsesverktøy. 

Enkelte andre endringer
Mye materiale i NRKs arkiver, både radio og fjernsyn, er en del av vår kulturarv. For å gjøre det mulig for NRK å bruke dette eldre materiale på nytt, foreslås en hjemmel for forenklet klarering gjennom såkalt avtalelisens (avtale med representative rettighetsorganisasjoner).

Departementet foreslår også at det skal være mulig med slik forenklet klarering for digital kopiering innenfor viktige områder som undervisning etc., slik det i dag er for fotokopiering gjennom Kopinoravtaler.  

Forslaget vil også utvide gruppen av funksjonshemmede som det kan produseres særlig tilrettelagte eksemplar for, og dessuten vil det være mulig med digital distribusjon av slike tilrettelagte eksemplar til den funksjonshemmede.

Bibliotek, arkiv og museer skal etter forslaget kunne digitalisere sine samlinger, av plass- og bevaringshensyn. Videre skal det være mulig å betjene lånere ved at det gis tilgang til institusjonens samling fra dataterminaler i institusjonen. Det må fastsettes forskrifter om dette.
 
Utøvende kunstnere og produsenter gis ved forslaget enerettigheter på linje med det som i dag gjelder for opphavsmenn. De vil f.eks. selv kunne bestemme om deres opptak skal gjøres tilgjengelig i nettverk.

Den ovenstående teksten ble sendt ut av Kirke- og Kulturdepartementet fredag formiddag. Hele forslaget til ny åndverkslov kan du lese på denne undersiden hos KKD. Ballade vil komme nærmere tilbake til detaljer i lovforslaget, og vil også innhente kommentarer fra berørte parter i kultur- og musikklivet.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev