© Kartverket

Utreder modell for ny musikkstøtte i Hedmark og Oppland

Forslag fra Telemarkforskning skal være klart neste høst. I mellomtiden er det opprettet en midlertidig mindre støtteordning i Hedmark.

Kalender

Opera for barna: Mozart som barn

23/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

New York? New York?! Here we go again

25/05/2024 Kl. 17:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

25/05/2024 Kl. 19:00

Oslo

Stiftelsen Musikk i Hedmark ble avviklet i 2016 etter at fylkeskommunen vedtok at støtten til musikerordningen på 6,4 millioner kroner i ikke skulle videreføres. Det ble samtidig vedtatt å samarbeide med Oppland fylke om en ny modell for støtte på musikkfeltet.

I høst utlyste Hedmark fylkeskommune i samarbeid med Oppland fylkeskommune en anbudskonkurranse for å få utarbeidet en modell for en felles musikksatsingen i fylkene. Det er nå klart at oppdraget gikk til Telemarksforskning.

Ambisjon om bred modell
Telemarkforskning er ifølge assisterende fylkessjef for kultur, bibliotek og kompetanse Øyvind Midtskogen i Hedmark allerede gang med å kartlegge musikkfeltet i de to fylkene for å se hva som finnes av utøvere og muligheter.

– Hva skal Telemarksforskning gjøre?

– De skal anbefale en modell for produksjon og formidling av profesjonell musikk. Det skal tas hensyn til kriteriene i konkurransegrunnlaget som ble lagt ut på Doffin. Spørsmålet er altså hvordan en slik modell skal gjøres, og det vil jeg ikke mene noe om, ettersom det er mange interesser på dette feltet. Ambisjonen er en modell som også er interessant i nasjonal sammenheng.

Mer enn formidling
Foruten at ordningen skal rette seg mot det profesjonelle musikklivet, skal den også inneholde arbeid med publikumsutvikling, samhandling med det lokale kulturlivet, arrangørutvikling, produksjon og kompetanse til kunst og kulturlivet.

– Dette er ganske bredt. Det ble gjort en evaluering av formidling i kunstinstitusjonene i Hedmark for et par år siden der disse punktene fremhevet som viktige for god kunstformidling. Vi har derfor også vektlagt at musikksatsingen skal ha en rolle utover det å produsere og formidle.

– I modellen vil vi altså ha inn et større oppdrag enn det å reise ut til en kommune og spille, og så dra igjen. Vi ønsker en merverdi.

Åpent mandat
Midtskogen omtaler arbeidet som krevende og spennende, både fordi ordningen skal på plass i to fylker, og fordi den rommer sterke fagmiljøer og til dels ulike interesser.

– Mange har sterke meninger om hvordan dette bør bli, for eksempel er det tidligere gjennomført et forprosjekt for et Orkester Innlandet. Men Telemarksforskning har et åpent mandat og vil vurdere ulike modeller.

Forslaget til ny modell skal legges frem i august 2018. Denne og forslaget til videre oppfølging vil bli lagt fram for politisk behandling i de to fylkeskommunene, som skal slås sammen fra 2020.

Les også: Vil opprette Musikkbruket

Musikksamarbeidet begynte før sammenslåingen ble fastsatt. Midtskogen er ikke helt sikker hvorfor samarbeidet ble foreslått fra politisk hold, men ser det i sammenheng med sammenslåingen som nå kommer.

– Det er et år til ny ordning kommer, hva skjer i mellomtiden?

– Nå har vi opprettet en tilskuddsordning på 2,5 millioner, som nettopp er lyst ut. Det gjør vi for å gi de profesjonelle musikerne i Hedmark mulighet til å produsere og formidle musikk. Dette er en midlertidig ordning inntil den nye modellen blir klar.

Tilskuddsordningen har søknadsfrist 1. desember. I utlysningsteksten står det blant annet at det er mulig å søke støtte til:

Produksjoner med tilskuddsbehov på minimum 100.000 kroner
Tilskuddet begrenses oppad til maksimalt 1 million kroner
Produksjoner innenfor hele den musikalske bredden
Produksjoner der musikk er en sentral del av produksjonen
Nye produksjoner med framføring
Utviklingsprosjekter
Produksjoner som er forankret i Hedmark
Produksjoner som kommer publikum i Hedmark til gode

– Dette er en langt lavere sum enn det som gikk inn i Musikk i Hedmark, hva er årsaken til dette?

– Musikk i Hedmark hadde jo en administrasjon, så der var det jo større driftskostnader. Utover det er det bare å konstatere at det ikke ble videreført støtte på seks millioner til musikk. Men det kan jo være det vil bli en økning med den nye modellen dersom denne blir realisert.

Fyller gapet
Daglig leder Trond Eklund Johansen i Hedmark og Oppland Musikkråd sitter både i utvalget som fordeler tilskuddsmidler og styringsgruppa som er satt ned i samarbeid med Telemarksforskning.

– Musikkrådet har hovedsakelig fokus på det som skjer i amatørfeltet, men vi følger også tett det som skjer på det profesjonelle området. Og jeg ser at disse 2,5 millionene er med på å fylle gapet etter at Musikk i Hedmark ble nedlagt, sier Johansen.

Det skal ha kommet inn et 40-talls søknader i forrige søknadsrunde. Søknadssummen på 12 millioner oversteg langt det som lå i potten.

– Det er så klart et større behov for støtte enn det som ligger i denne ordningen. Hedmark og Oppland står helt uten institusjoner med profesjonelle musikere ansatt. Det er kun organister, kulturskoleansatte og musikkpedagoger i skolene og folkehøgskolene. Det er ingen distrikts- eller landsdelsmusikerordninger, eller faste ensembler.

– Disse midlene er dermed det eneste som gjør at det produseres større produksjoner her, som ikke er privatfinansiert.

Utover å konstatere at Musikk i Hedmark ikke fikk den rollen den var tiltenkt, vil han ikke svare på spørsmål om konsekvenser av nedleggelsen av Musikk i Hedmark.

– Hvilke forventninger har du til den nye modellen?

– Vi hadde første møte mandag, så dette er ganske ferskt. Men jeg forventer at staten bidrar til at det blir en større musikksatsing i disse to fylkene. Da må modellen dimensjoneres slik at det er interessant for staten å bidra.

For å leve lokalt
Johansen ser for seg en modell som for eksempel kan kvalifisere til støtte under Tilskuddsordningen for musikere og musikkensembler fra Kulturrådet.

– Det store geografiske området som Hedmark og Oppland dekker trenger et ensemble eller en annen enhet som gjør det mulig å leve lokalt som musiker, uten å være helt avhengig av tilfeldige strøjobber.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.