Internett

Kultur- og kirkedepartementet med høringsnotat om opphavsrett i åndsverksloven

Kultur- og kirkedepartementet har i dag sendt ut et høringsutkast med forslag om gjennomføring av EUs direktiv om opphavsrett i informasjonssamfunnet i den norske åndsverkloven. – Forslaget legger vekt på å sikre en rimelig balanse mellom interessene til brukere av åndsverk og rettighetshavere til åndsverk, og hovedreglene i åndsverkloven videreføres, heter det. I høringsutkastet heter det at det skal være lov å bryte kopisperrer for å spille av på relevant avspillingsutstyr i privat sammenheng, samtidig som man foreslår å innføre en ordning med «rimelig kompensasjon til rettighetshaverne» for kopiering til privat bruk.

Kalender

AVLYST: Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

AVLYST: Operapub på Røverstaden

22/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Adgangen til forenklet klarering for bruk av åndsverk (avtalelisens) foreslås utvidet til også å gjelde på det digitale området. I tillegg foreslås også en slik ordning for gjenbruk av beskyttet materiale fra kringkastingsarkiver, heter det videre i pressemeldingen fra Kirke- og Kulturdepartementet.

I pressemeldingen står det videre å lese: «Retten til å kopiere til privat bruk opprettholdes. Slik kopiering må likevel skje på en måte som ikke er urimelig i forhold til rettighetshaverne. Derfor klargjør forslaget at det skal gjelde et krav om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag, dvs. at det ikke kan kopieres fra en ulovlig fremstilt kopi. Bakgrunnen for forslaget er at den digitale teknologien gjør det mulig å massekopiere på en helt annen måte enn tidligere, samtidig som kopiene blir like gode som originalen. I henhold til direktivet innføres en ordning med rimelig kompensasjon til rettighetshaverne for kopiering til privat bruk. Høringsutkastet skisserer to alternative måter å finansiere kompensasjonen på; som et vederlag knyttet til lagringsmedier eller over statsbudsjettet.»

Pressekrivet fortsetter: «Direktivet krever at det innføres regler om at det er ulovlig å bryte en teknisk beskyttelse (kopisperre) for å kopiere. Forbudet skal imidlertid ikke innskrenke den normale bruk av elektronisk utstyr. Det vil derfor være lov å bryte en slik kopisperre for å spille av på relevant avspillingsutstyr i privat sammenheng. Det opprettes en nemnd som skal kunne pålegge rettighetshaverne å gi tilgang til beskyttet materiale for kopiering til visse samfunnsnyttige formål. Denne ordningen gjøres ikke gjeldende for kopiering til privat bruk. Rettighetshaverne gis her en mulighet til å utvikle fornuftige løsninger som kjøperne av deres produkter kan akseptere, f.eks. ved begrensninger av antall kopier som kan tas til privat bruk», heter det avslutningsvis. »

Fra selve høringsutkastet har Ballade klippet følgende avsnitt, som berører den private bruken av kopibeskyttet musikk: «Særlig er forslaget om lovlig kopieringsgrunnlag foranlediget av ønsket om å beholde en adgang til kopiering til privat bruk i en tid hvor nye muligheter for massiv kopiering og distribusjon av ulovlige kopier i mange tilfelle vil være klart i strid med rettighetshavernes legitime interesser. Digital teknologi gjør det mulig å kopiere og distribuere vernet materiale enkelt, billig og raskt til mange brukere. Disse nye mulighetene har f.eks. medført økt volum av materiale på Internett som er lagt ut uten rettighetshavers samtykke og som er faktisk tilgjengelig for kopiering og distribusjon for brukere. Det skjer i dag som kjent utstrakt kopiering blant annet av mp3-filer med musikk som er lagt ut på Internett uten rettighetshavers samtykke. Den bruk som muliggjøres som følge av ny teknologi bidrar til å forskyve den balanse mellom enerett og avgrensningen av denne som ligger til grunn for bestemmelsene i åndsverkloven. De økonomiske rettighetene til opphavsmennene må vernes slik at det blir skapt nye åndsverk. Også de som formidler vernet innhold trenger sikkerhet for sin investering i innholdet. Det er hevdet at det kan være vanskelig for private brukere, f.eks. av Internett, å vurdere om kopieringsgrunnlaget er lovlig eller ikke. I de fleste tilfelle vil det fremgå av sammenhengen eller av type åndsverk om verket er lovlig lagt ut på nettet. Dessuten vil selvfølgelig de vanlige straffbarhetsvilkår gjelde. Det er derfor ingen grunn til å tro at forslaget vil gjøre Internett mindre brukervennlig. Departementet er klar over at det kan være vanskelig å håndheve et krav om lovlig kopieringsgrunnlag, bl.a. fordi kopiering til privat bruk for en stor del skjer i den såkalte private sfære. Den praktiske muligheten for kontroll er her liten. Det vil i regelen heller ikke være ønskelig med kontroll i private hjem på dette området.»

Hele høringsutkastet, som er på 105 sider, er tilgjengelig i pdf-format på denne nettadressen. Blant organisasjonene som skal fungere som høringsiinstanser, finner vi bl.a. Akademikernes Fellesorganisasjon, Antipiratgruppen i Norge, Den Norske Advokatforening, Departementene og statsministerens kontor, Elektro- og ElektronikkBransjen, Elektronisk Forpost Norge, Fond for lyd og bilde, Fond for utøvende kunstnere, FONO, GRAMART, GRAMO, IFPI Norge, Kopinor, Mediebedriftenes Landsforening, Musikernes fellesorganisasjon, Nasjonalbiblioteket, NOPA, Nordisk Copyright Bureau (NCB), Norsk Folkemusikk- og Danselag, Norsk komponistforening, Norsk Kritikerlag, Norsk kulturråd, Norsk musikkforleggerforening, NRK, NORWACO, Ny Musikks Komponistgruppe, Rikskonsertene, Statens bibliotektilsyn, Telenor og TONO.

Ballade kommer naturligvis til å følge saken, og mottar gjerne også innspill i denne forbindelse.

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev