Tone Østerdal fra NKA, Rhiannon Hovden Edwards fra Virke Kultur og Hans Ole Rian fra Creo (Foto: Ellen Lorenzen/Ilja C. Hendel/anamaria)

Koronakrisen: Forventer at regjeringen tar nødvendige grep

Creo, Virke og Norske konsertarrangører leverte i går et felles innspill til regjeringen om behov for tilpassede krisetiltak for kunst- og kultursektoren. Her svarer Creo på utdypende spørsmål fra Ballade.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Creo, Virke og Norske konsertarrangører sendte mandag 27. april et felles innspill til regjeringen der de etterlyser tilpassede krisetiltak for kunst- og kultursektoren.

– Kulturministeren og resten av regjeringen må trygge kunst- og kultursektoren om vi skal ha et rikt og mangfoldig kulturliv også etter korona. Vi forventer at regjeringen tar de grepene som er nødvendige for å holde aktørene flytende gjennom hele denne krisen, skriver Hans Ole Rian (Creo), Rhiannon Hovden Edwards (Virke Kultur) og Tone Østerdal (Norske konsertarrangører) i innspillet.

I oppsummeringen av behovene for tilpassede krisetiltak skriver de at:
Aktørene i kunst- og kultursektoren lever av å samle mennesker. Aller helst skal disse menneskene sitte eller stå tett, for det betyr at det er utsolgt. Nettopp av denne grunn var arrangørene i kunst- og kultursektoren de første som ble myndighetspålagt stengt da Covid-19 nådde Norge, og vi kan anta at de vil være blant de aller siste som får åpne igjen. Dette underbygger behovet for forutsigbarhet og en langsiktig politikk overfor disse aktørene og deres mange underleverandører og samarbeidspartnere i hele verdikjeden.

Regjeringen fortjener honnør for at det såpass raskt ble rigget en kompensasjonsordning for kulturarrangører. Vi ga imidlertid tidlig tydelig tilbakemelding om at ordningen delvis bommet på mål da den ikke inkluderte de leddene i verdikjeden som er nødvendig for å skape innholdet til arrangementene. Her snakker vi blant annet om filmprodusenter, aktører som driver artistutvikling, booking og management, og aktører innen sceneteknisk produksjon. Verdikjedene henger tett sammen i kunst- og kultursektoren og vi er avhengige av alle leddene overlever dersom vi fortsatt skal ha et levende kulturliv når dette er over.

Nå har kompensasjonsordningen for kulturarrangører gått ut på dato – bokstavelig talt. Det myndighetspålagte forbudet mot kulturarrangementer er videreført til 1. september. Foreløpig vet vi lite om hvordan regjeringen ser for seg å kompensere sektoren for arrangementene som nå er pålagt avlyst fremover.

Vi ber regjeringen om raskt å ta følgende grep:

  • Sikre størst mulig grad av forutsigbarhet. I den uforutsigbare situasjonen vi er i nå må myndighetene være tydelige der de kan.
  • Sikre en langsiktig, utvidet og forbedret kompensasjonsordning for kunst- og kultursektoren som ivaretar hele verdikjeden.
  • Sikre en kompensasjonsordning for virksomheter som ikke er skattepliktige og dermed faller utenfor dagens kostnadskompensasjonsordning for næringslivet.
  • Sikre at virksomheter som har store sesongvariasjoner i inntekter og kostnader ivaretas bedre. Mange er avhengige av inntekter fra for eksempel sommersesongen for å kunne overleve resten av året.
  • Sikre tiltak som ivaretar virksomheter med kostnads- og inntektsmodeller som ikke fanges opp av eksisterende ordninger (så som filmprodusenter og annen kulturvirksomhet med tilsvarende driftsmodeller).

Hele innlegget finner du på Creos hjemmesider.

Ballade stilte Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo, noen utdypende spørsmål om behovene de ser og tiltakene de etterlyser.

– Hva slags langsiktige tiltak og langsiktig politikk er nødvendig, etter deres syn, for at kunst- og kultursektoren skal kunne starte opp igjen?
– Regjeringen må se på hele næringskjeden, på alle aktørenes økonomi, pengeflyt og rolle i kulturlivet, og sørge for at så mange som mulig har mulighet til å fortsette sin virksomhet etter at krisen er over. Dette må gjøres i tett dialog med oss organisasjonene i kulturlivet. Det er vi som sitter inne med kunnskapen om feltet, om pengeflyt og økonomi, og som også kan komme med de gode løsningene.

Regjeringen må snarest avklare at kulturvirksomheter, av alle størrelser og typer, er å anse som stengt ved statlig vedtak (jamfør denne listen fra regjeringen.no). Dette mener vi burde vært gjort umiddelbart, men i hvert fall nå, da kulturministeren nå på lørdag nedla forbud mot festivaler, konserter og andre kulturarrangement med flere enn 500 stykker ut august. Dette vil igjen føre til at disse virksomhetene tilgodesees med 90 prosent kompensasjon, i stedet for 80 prosent, og at nedtrekket på 10.000 kr i egenandel per måned forsvinner.

Sikre at virksomheter som har store sesongvariasjoner i inntekter og kostnader ivaretas bedre. Mange er avhengige av inntekter fra for eksempel sommersesongen for å kunne overleve resten av året.

LES OGSÅ: Koronakrisen: Forbudet forlenges til 1. september

– Hvor mye penger anslår dere vil være nødvendig å legge i en langsiktig, utvidet og forbedret kompensasjonsordning?
Foreløpig helt umulig å si noe sikkert om, men vi snakker om milliarder og ikke millioner.

– Hva slags signaler har dere fått fra kultur- og likestillingsminister og regjering per i dag?
Få, om noen.

Innspillet som ble sendt til regjeringen fra de tre organisasjonene avsluttes slik:
Forutsigbarhet, langsiktige tiltak og langsiktig politikk er helt avgjørende for evnen til å starte opp igjen. En forvitring og uthuling av kunst- og kultursektoren vi ikke bare ha store økonomiske konsekvenser, men innebære et større samfunnsmessig tap enn vi bør være villige til å bære.

I tillegg har Creo egne innspill knyttet til koronasituasjonen og grep de mener bør tas:
– Regjeringen må snarest legge regionaliseringen av kulturlivet på is, og aller helst avlyse hele prosjektet, sier forbundsleder Hans Ole Rian, som nylig ble intervjuet om saken av Kulturplot.

– Regjeringen må snarest sette i gang en utredning av arbeidsmiljølovens arbeidstakerbegrep. Alt for mange kulturarbeider og kunstnere burde vært lønnsmottakere i stedet for selvstendig næringsdrivende. Nå, med denne krisen, ser vi i særlig grad hvilke problemer det førere til, ikke bare for den enkelte yrkesutøver, men også for et helt samfunnsområde.

Rian nevner også opprettelse av en Musikerallianse, etter modell av Skuespiller- og dansealliansen, samt Musikkbruket, etter modell av Scenekunstbruket, som begge deler har vært omtalt og diskutert på Ballade.no tidligere.

Saken ble oppdatert 28.04.20 kl. 12.30.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.