Oslo rådhus (Foto: Lars Larsson / Flickr.com)

Kulturetaten beklager lang klagebehandlingstid

Oppfordrer Oslo musikkråd, NMF Øst og Korforbundet til å samarbeide om tilskudd på tvers av forbundene.

Kalender

The Sequels // Josefine Luna

23/04/2024 Kl. 19:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT & ETTERFEST

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Lørdagsopera

27/04/2024 Kl. 16:00

Oslo

FIA OFIA – RELEASEKONSERT

27/04/2024 Kl. 20:00

Oslo

Kulturetaten skriver i en epost til Ballade at de beklager at behandling av klagesaken fra Oslo Musikkråd har tatt lang tid, og forklarer det slik:

– Vi har det siste året hatt stor pågang av søknader til alle ordningene vi forvalter, og vi har derfor prioritert tilskuddsbehandling foran behandling av klagesaker.

Les også: Venter fortsatt på støtten for 2016

Kulturetaten ser også flere utfordringer ved forskriften og medgir at det er en uklar innretning og rammer for fordeling av midler til amatørvirksomhet.

– Forskriften er fra 2003, og det er behov for å gjøre tilpasninger som også tar høyde for de endringene som har skjedd innenfor det frivillige musikk- og kulturfeltet det siste tiåret. Vi har gjennom løpende dialog med Byrådsavdelingen og i tidligere budsjettinnspill understreket behovet for en gjennomgang og revisjon av forskriften.

– Dette behovet har også kommet frem gjennom vår dialog med søkerorganisasjonene, og ble sist berørt i vedtak for fordeling av midler 2015, hvor det fremgår at «Det vil ved revisjon av forskrift ses på et enhetlig tildelingsprinsipp og fordelingsnøkkel for tilskudd til amatørkor, -korps og – orkestre.» Kulturetaten vil anbefale overfor Byrådsavdelingen at revidering av forskriften gis prioritet i 2018.

– Oslo Musikkråd og Korpsnett ser på dagens fordeling som en undergraving av organisasjonsfriheten. Er dere enige i det?

– Kulturetaten vil i denne sammenheng understreke at størstedelen av midlene som forvaltes gjennom skolekor, korps, orkester ordningen, tildeles i form av grunn- og medlemsstøtte til lagsbasert musikktilbud for barn og unge, fremfor voksen amatørvirksomhet. Av totalrammen for 2017 på 10,6 mill. ble 8,4 mill. fordelt ut til lag som faller inn under førstnevnte kategori.

– Fordelingsnøkkelen er lik uavhengig av organisasjonstilknytning, og vil eksempelvis være den samme om skolekorpset er medlem i Korpsnett eller Norges Musikkorpsforbund. Ut fra det faktum at størstedelen av midlene fordeles ut fra samme fordelingsnøkkel, kan vi ikke se at dagens fordeling bidrar til undergraving av organisasjonsfriheten. Kulturetaten vurderer driftstøtten til skolekor, -korps og -orkestre som et helt sentralt virkemiddel for å sikre et godt lagsbasert musikktilbud for barn og unge i Oslo, og vil understreke at denne ordningen også står i en særstilling nasjonalt.

Oppfordrer til samarbeid
Kulturetaten peker videre på at det er Norges Musikkorpsforbund, Oslo Musikkråd og Norges korforbund som selv setter rammene for hvordan midlene fordeles ut til de enkelte lagene, ut fra slik de vurderer at midlene i størst mulig grad bidrar til å støtte opp under formålet.

– Kulturetaten har i vedtakene for 2016 og 2017 anbefalt at fordeling av midler til amatørvirksomhet skjer på tvers av organisasjonstilhørighet og lagstype. Vi vil utfordre søkerorganisasjonene til i større grad å tenke samarbeid seg i mellom om fordeling av midler til amatørvirksomhet, men understreker samtidig at Kulturetaten ikke har til hensikt å legge bindende føringer for hvilke kriterier organisasjonene setter for fordeling av midlene. Det er det enkelte forbund/paraplyorganisasjon som kjenner amatørmusikkfeltet best, og Kulturetaten understreker at vi derfor har gitt søkerorganisasjonene ansvar for at midlene forvaltes videre på en god måte og i henhold til formålet.

– Når kan det ventes en avklaring?

– Kulturetaten tar sikte på å oversende innstilling til Byrådsavdeling for Kultur, idrett og frivillighet i løpet av de to neste ukene. Vi understreker at den videre behandling vil avhenge av vår innstilling, og at en eventuell siste instans vil være Oslo kommunes klagenemnd. Kulturetaten kan ikke si noe om hvor lang til den videre behandlingen vil ta.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.