Hege Haukeland Liadal Foto: Arbeiderpartiet

-Frivillig musikkaktivitet kan bli skadelidende

Arbeiderpartiet mener at konflikten som har kommet frem mellom Norsk musikkråd og Musikk i Skolen gir grunn til bekymring. Nå tar partiet opp saken om rapporteringskrav i Frifond Musikk med regjeringen.

Kalender

– Det som kommer fram i denne saken er bekymringsfullt, spesielt med tanke på at mye god frivillig musikkaktivitet kan være skadelidende, sier stortingspolitiker Hege H. Liadal (Ap).
Bevilgningen til Frifond fordeles av Kulturdepartementet til to paraplyorganisasjoner; Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner og Norsk musikkråd (NMR).
Norsk musikkråd delegerte fram til i fjor forvaltningsoppgaver til Musikk i Skolen (MiS), som stod for tildelinger til musikklag og grupper. I fjor tok dette slutt, da NMR satte i kraft ny rapporteringspraksis for Musikk i Skolen. MiS mener selv de ikke hadde forutsetningene for å imøtekomme de nevnte kravene, og sa derfor fra seg forvaltningsoppgavene.
Lokallag organisert under MiS har siden i fjor kunnet søke Frifondmidler gjennom NMR direkte. Flere lokallag melder likevel at konsekvensen av omleggingen, er at de har mistet eller fått redusert tildelingen kraftig.
Arbeiderpartiet ønsker nå å få klarhet i om kulturminister Linda H. Helleland (H) kjenner til at lokallag har mistet Frifondtilskudd som følge av endret forvaltningspraksis i ordningen for tildelingsåret 2016.
– Jeg kommer til å stille skriftlig spørsmål til kulturministeren, der jeg ber om forslag til løsning i saken. Eventuelt ønsker jeg en avklaring på hvorvidt hun er kjent med situasjonen som disse musikklagene nå er kommet opp i.
Fortsatt full tiltro til NMR og forvaltningen
Samtidig som debatten går mellom musikkorganisasjonene i frifondordningen og mot forvaltningsorganet Norsk musikkråd, utrykker Kulturdepartementet sin fulle tiltro til NMR. Slik departementet også konkluderte i april, da de behandlet saken etter påtrykk fra nettopp Musikk i Skolen.

Bård Folke Fredriksen Foto: Ilja C. Hendel/Kulturdepartementet


– Regjeringen baserer sin kulturpolitikk på prinsippet om en armlengdes avstand, og mener det er bedre at Norsk musikkråd avgjør tildelingen enn at kulturlivet overstyres politisk, forklarer statssekretær Bård Folke Fredriksen (H).
Til tross for at partene, Norsk musikkråd og Musikk i skolen, er svært uenige i saksforløpet og behandlingen av MiS, velger altså departementet å stole på at NMR selv forvalter ordningen på en god måte.
– Retningslinjene for fordeling til lokal aktivitet fastsettes av paraplyorganisasjonene, ut i fra generelle føringer fra Stortinget og tilskuddsbrev fra departementet. Departementet legger til grunn at paraplyorganisasjonene er i dialog med søkerorganisasjonene om retningslinjene og fortolkningen av disse, fortsetter statssekretær Fredriksen.
Norsk musikkråd har nå ansvar for tildelingene Musikk i Skolen tidligere delegerte, og fungerer også som klageinstans for lokallagene i Frifond Musikk. Musikk i Skolen har deretter hatt mulighet til å prøve saken hos Kulturdepartementet. Dette er vanlig praksis etter lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker.
FØLG DEBATTEN: @BalladeNO på Twitter og BalladeNO på Facebook

Motstridende svar
Musikk i Skolen og flere lokallag ytret sin bekymring i en felles høringsuttalelse til Kulturdepartementet i mars. Lokallagene mente da at kravene til medlemsrapportering er for tid- og ressurskrevende for små og mellomstore musikklag.
På spørsmål til Kulturdepartementet om ordningen er godt nok tilpasset måten frivillige organiserer seg på musikkfeltet i dag, mener likevel departementet at de ikke har registrert misnøye med ordningen:

Gjennomgående tilbakemeldinger er at Frifond oppleves som en ubyråkratisk ordning som i betydelig grad bidrar til aktivitet blant barn og unge.

– Det gjennomføres med jevne mellomrom evalueringer av ordningen. Gjennomgående tilbakemeldinger er at Frifond oppleves som en ubyråkratisk ordning som i betydelig grad bidrar til aktivitet blant barn og unge. Ytterligere spørsmål om behandlingen av Musikk i skolen, og fortolkninger av retningslinjene for ordningen må derfor rettes til Norsk musikkråd, sier Fredriksen.
Lokallag har i tillegg ytret bekymring for kravene til medlemsregistrering i flere klager til Norsk musikkråd. Dette stiller NMR seg uforstående til.

– Partene må jobbe sammen

Liadal er ikke selv kjent med at rapporteringskravene i ordningen kan være en utfordring for musikkgrupper og lokallag, men ønsker å undersøke dette ytterligere med kulturministeren.
– Det vi er kjent med og ønsker å ta ansvar for, sammen med aktørene, er å tilrettelegge for en ordning som kan være mulig å etterleve. Dette er det kulturministeren som har ansvar for. Arbeiderpartiet ønsker nå å følge opp og påse at tilskuddene går ut til de som skal ha dem, opplyser Liadal.
Arbeiderpartipolitikeren mener det må være minimumskrav til rapportering i offentlige tilskuddsordninger, men er åpen for at det finnes alternativer som oppleves som mindre byråkratiske.

Jeg forholder meg til dagens lovverk for rapportering, og dets minimumskrav. Men, hvis det finnes gode forslag til hvordan man alternativt kan gjøre det enklere å rapportere, så vil vi være positive til det

– Det skal være rapporteringskrav for å motta offentlig støtte. Man skal kunne ettergå tilskuddsmottakerne, og det er en sikkerhet både for mottager og for den organisasjon som betaler ut. Jeg forholder meg til dagens lovverk for rapportering, og dets minimumskrav. Men, hvis det finnes gode forslag til hvordan man alternativt kan gjøre det enklere å rapportere, så vil vi være positive til det, sier Liadal.
At flere organisasjoner i ordningen nå opplever kravene som urimelige, mener Liadal best løses ved at forvalter og tilskuddsmottakere møtes til en felles dialog:
– Det er viktig å si at når man mottar store offentlige tildelinger eller mindre beløp, så skal man forholde seg til de retningslinjene som ligger i ordningen. Det forutsetter jeg at tilskuddsmottakere gjør, og at de i god dialog med de som deler ut midlene, kommer fram til løsninger for etterrapportering, om det er behov for det, sier Liadal.

Vil se på kulturdepartementets rolle

Liadal er opptatt av at regjeringen og aktørene i saken nå jobber sammen om å komme fram til en god løsning for alle parter. Ved spørsmål om Kulturdepartementets håndtering av saken, opplyser Liadal at hun vil se nærmere på departementets rolle.
– Jeg kommer også til å ta opp i hvilken grad Kulturdepartementet er pådrivere for å finne en god løsning i saken, i spørsmålet til kulturministeren. Både med tanke på Norsk musikkråd, Musikk i Skolen, men ikke minst de som til syvende og sist skal motta tilskuddene.
Liadal påpeker samtidig at hun har tiltro til at regjeringen tar saken alvorlig.
– Det er viktig at regjeringen er i dialog for å få løst denne konflikten. Det har jeg tiltro at de gjør, men jeg vil stille disse spørsmålene for å belyse at det er en utfordring, som kjennes på kroppen for aktørene som skal motta tilskudd.
Liadals viktigste anliggende er at midlene faktisk kommer ut til lokallagene som faller innunder frifondordningen
– Det frivillige musikklivet er viktig for kulturnasjonen Norge, og jeg er mest opptatt av at pengene kommer fram til de som sårt trenger dem for å bedrive den musikkaktivitet de gjør med små rammer, avslutter Liadal.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.