Solistkoret og Noregs ungdomskor (Foto: Koralliansen)

Alt henger sammen med alt!

Skal vi løfte korfeltet er helhetsforståelsen svært viktig, skriver Koralliansen, som er uenig med Cecilie Welle i at profesjonelle kor og amatørkor ikke skal «omtales i samme åndedrag».

Kalender

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Vinylens Verden

19/09/2020 Kl. 18.00

Rogaland

El Muro Tango & Omar Mollo

19/09/2020 Kl. 21.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Vi i Koralliansen følger debatten og forskningen omkring kor- og ensemblesang i Norge tett, og leste derfor Ballades intervju med Cesilie Welle med stor glede og interesse.

Oppgaven til Welle har mange gode poenger, og løfter fram spørsmål vi mener er kjempeviktige for utviklingen av korsangen i Norge. Men vi reagerer også på at Welle i intervjuet påpeker at det er “forståelig” at “korfeltet […] kritiseres for å ikke være pådrivere for profesjonelle kor”. siden vi fremst representerer amatørsangerne. Welle sier også at hun er “usikker på hvor lurt det er å snakke om feltet samlet». Det siste er vi uenige i.

Vår påstand er at Norge trenger flere profesjonelle kor og vokalensembler, og en god utdanning innenfor ensemblesang. Profesjonalitet og kvalitet gagner hele kor-Norge! Vår påstand er også at hele feltet henger sammen, og vi mener derfor at å se hele feltet under ett ikke bare er en mulighet, men en nødvendighet, for å utvikle det videre. Kororganisasjonene har ikke, og skal ikke ha, kompetanse på drift av profesjonelle musikkensembler, men selv om de fleste korene i Koralliansen er amatørkor, jobber vi likevel med ting som berører og påvirker det profesjonelle feltet. Akkurat som Welle sier finnes det en tett sammenheng mellom status, kvalitet og faktisk arbeidsmarked, og særlig det å heve kvaliteten er sentralt for oss.

Les også: – Det profesjonelle korfeltet har havnet i en ond sirkel

For det første er en stor gruppe av våre medlemmer unge sangere, og sangere under utdanning, hvor merkelappene amatør og profesjonell ikke kan settes like enkelt.. Noen av dem vil videreutdanne seg til å bli profesjonelle musikere, mens andre vil synge i amatørkor på sin fritid når de blir eldre. At barn og unge får kvalitet i sitt tidlige møte med kormusikk vil også komme framtidens profesjonelle til gode. Vi vet at mange sangere på høyskoler og konservatorier får en god skolering i ensemblesang i amatørkor på høyt nivå. I tillegg er ungdomsprosjekt som Norges Ungdomskor en av våre fremste skoler for å bli framstående profesjonelle ensemblesangere. Dette har vi mange gode eksempler på.

For det andre mener vi at Koralliansens dirigentsatsing, som startet i 2017, vil heve kvaliteten både for amatører og profesjonelle. Flere gode dirigenter vil bidra til et rikere dirigentmiljø, stadig flere gode kandidater vil kunne lede de profesjonelle ensemblene i framtiden. Det er mindre enn ti år siden Norges musikkhøgskole åpnet den nye bachelorutdanningen i kordirigering, og i går, 15. mars, åpnet påmeldingen til den nye videreutdanningen i barnekorledelse som Koralliansen har vært pådriver for.

For det tredje er det på flere områder overlapp mellom hva amatører og profesjonelle trenger. Det gjelder for eksempel gode og rimelige lokaler til øving og konsert og tilgang til god kormusikk. Profesjonelle ensembler gir norske komponister muligheter og oppmuntring til å skrive godt for kor. Dette har hele kor-Norge glede av.

For det fjerde representerer medlemmene våre et landsomfattende arbeidsmarked for profesjonelle sangere, der kompetanse i og forståelse for ensemble- og samsang er helt nødvendig også for solistene. Denne nødvendige mangesidigheten for profesjonelle sangere, er godt presentert av Nordic Voices i deres kommentar på Ballade. I tillegg vet vi at profesjonelle ensemblesangere også ofte er gode dirigenter og pedagoger i kor på forskjellig nivå. Deres mulighet til å kombinere dirigentvirksomheten med sang på profesjonelt nivå, kommer igjen våre medlemmer og et mangfoldig konsertpublikum til gode.

Og selv om mye gjenstår, så har det skjedd mye positivt på denne siden av 2000-tallet. Det gjelder både lønns- og aktivitetsnivået til for eksempel Solistkoret, og vi ser en helt annen grobunn for nye ensembler som VocalART, Christiania Mannskor og Kristiansand Solistensemble, som har dukket opp i samme periode. Det er gjort et systematisk politisk arbeid, også fra kororganisasjonene.

Men at vi har kommet et lite stykke betyr på ingen måte at vi er ferdige eller fornøyde. Derfor var kårene for de profesjonelle en viktig del av vårt innspill til ny kulturmelding, som vi sendte inn for noen uker siden. Blant annet løfter vi fram at vi ønsker å:

– jobbe for å utdanne flere kvalifiserte ensemblesangere
– sikre gode vilkår for dem som jobber som profesjonelle korsangere
– få flere profesjonelle ensembler på statsbudsjettet
– utvide rammene til Kulturrådets ensemblestøtteordning

Les hele innspillet til ny kulturmelding her.

Kororganisasjonene vil være pådrivere for utviklingen av det profesjonelle sjiktet i kor-Norge. Det er grunnen til at vi har hatt mange møter med utdanningsinstitusjonene om å utvikle utdanningstilbudet, og at vi i oktober hadde møte med en rekke profesjonelle kor og kor på høyt nivå for å drøfte veien videre for korfeltet i Norge.

Les også: Syng i ensemble!

Vi er hjertens enige i at støtten slik den er nå på ingen måte dekker behovene til hele feltet, særlig ikke for dem som skal drive profesjonelt. Selvsagt trenger vi forskjellige ordninger for å støtte forskjellige slags kor. Det er også lett å se at for eksempel statusen til orkestermusikere og instrumentalister har blitt hevet av en langvarig og langsiktig satsning på profesjonelle orkestre, og vi er overbeviste om at den samme effekten kan oppnås også for ensemblesang.

Likevel mener vi fremdeles at det er viktig å skjønne hvordan feltet henger sammen for å kunne løfte det videre, og i motsetning til Welle tror vi at en helhetsforståelse er til hjelp, heller enn omvendt. Det gjelder både for å heve statusen, heve kompetansen hos dagens og morgendagens utøvere, og bygge opp gode og langsiktige ordninger for drift.

Den onde sirkelen kan brytes, og vi tror at den beste måten å gjøre det på er å løfte hverandre opp og samarbeide – barn og unge, voksne og eldre, amatører, profesjonelle, institusjoner, konservatorier og organisasjoner!

For Koralliansen:
Ung i Kor
Ung kirkesang
Norges kirkesangforbund
Norges Korforbund
Norsk sangerforum
Norsk Sangerforbund
FONOKO

Stillinger

Forretningsutvikler

Sørf – Sørnorsk kompetansesenter for musikk

Førsteamanuensis i fløyte

Norges musikkhøgskole

Førsteamanuensis i klarinett

Norges musikkhøgskole

Kantor

Ulstein kyrkjelege fellesråd

Direktør kultur og folkehelse

Trøndelag fylkeskommune

Seksjonssjef Den kulturelle skolesekken

Innlandet fylkeskommune Kultur

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev