Operaskisse fra Snøhetta (2)

Regjeringens operaproposisjon

– Bygging av et nytt operahus er den største kulturpolitiske enkeltsak i Norge i dag. Det nye operahuset vil fremstå som et viktig symbol for hva det moderne Norge representerer som nasjon og den vekt kulturen skal ha i samfunnet, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Regjeringen har i Statsråd fredag 15. mars lagt frem en proposisjon om nytt operahus i Bjørvika. Forprosjektet er nå gjennomført og Stortinget inviteres til å gjøre vedtak om bindende kostnadsramme.

— Bygging av et nytt operahus er den største kulturpolitiske enkeltsak i Norge i dag. Det nye operahuset vil fremstå som et viktig symbol for hva det moderne Norge representerer som nasjon og den vekt kulturen skal ha i samfunnet, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Hun understreker at Operahuset vil få betydelige ringvirkninger for hele landet. Det vil bli en drivkraft for utviklingen av kunstartene opera og dans på landsbasis.

Regjeringen foreslår en ramme på 2 830 mill. kroner som Statsbygg skal styre prosjektet innenfor. I tillegg får Kultur- og kirkedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet en overordnet usikkerhetsavsetning på 500 mill. kroner, slik at den totale kostnadsrammen foreslås fastsatt til 3 330 mill. kroner.

I juni 2000 ble arkitektkontoret Snøhetta kåret til vinner av den åpne internasjonale arkitektkonkurransen for et nasjonalt operahus i Norge. I perioden etter dette har mer enn 100 personer vært involvert i arbeidet med å videreutvikle prosjektet både teknisk, funksjonelt og estetisk. St.prp. nr. 48 (2001-2002) Nytt operahus i Bjørvika presenterer et ferdig forprosjekt som danner grunnlaget for en bindende kostnadsramme for prosjektet.

Det nye operahuset vil få en hovedscene med ca. 1 350 publikumsplasser og en biscene med inntil 400 plasser. Sangere, dansere, musikere og kor vil få øvingsrom og prøvesaler som vil legge til rette for økt kunstnerisk kvalitet og en betydelig økning av produksjonsvolumet.

Kostnader
I St.prp. nr. 48 (1998-99) Om nytt operahus (II) ble kostnadene for et operahus i Bjørvika anslått til 1 800 mill. kroner. Etter arkitektkonkurransen i 2000 ble kostnadsanslaget oppjustert med 250 mill. kroner til totalt 2 050 mill. kroner.

Kostnadskalkylen, som er sammenlignbart med de anslag som Stortinget tidligere har fått seg forelagt, ligger nå på 2 660 mill. kroner, eksklusiv tomt. Av økningen skyldes ca. 500 mill. kroner prisstigning i byggebransjen og endrede momsregler. Resten av økningen skyldes blant annet at det er lagt inn noe mer til kunstnerisk utsmykking enn tidligere forutsatt og at det er lagt inn ca. 20 mill. kroner for å imøtekomme enkelte av Den Norske Operas høyt prioriterte ønsker. Økningen kommer også som følge av en skipsbarriere som skal skjerme operahuset mot eventuelle skipspåkjørsler. Denne kostnaden kommer som følge av endringer i senketunnelprosjektet.

Fra 2000 er det innført nye retningslinjer for store statlige investeringsprosjekter som innebærer at det skal legges til reserver for usikkerhet. Statsbygg får derfor 170 mill. kroner i tillegg til forprosjektkalkylen, totalt 2 830 mill. kroner, som prosjektet skal styres innenfor. I tillegg får Kultur- og kirkedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet ansvaret for en overordnet usikkerhetsavsetning på 500 mill. kroner. Dette er en avsetning som kun skal benyttes til uforutsette kostnader utenfor prosjektets kontroll og ikke til standardøkninger eller arealutvidelser. Dette bringer den totale kostnadsrammen opp til 3 330 mill. kroner.

Andre prosjekter i Bjørvika
Stortinget vedtok i 1999 operahuset skal lokaliseres til Bjørvika, men at prosjektet skal gjennomføres uavhengig av andre byutviklingstiltak. Samtidig var det forutsatt at en lokalisering i Bjørvika må forutsette at det på sikt må skje en byutvikling. Det er Arbeids- og administrasjonsdepartementet som har ansvaret for koordinering av statens engasjement i byutviklingen av Bjørvika. På grunn av at nytt veianlegg ikke vil være klart når operahuset står ferdig, er det lagt inn 50 mill. kroner i operahusprosjektet til blant annet midlertidig vei og gangbro frem til operahuset.

Fremdrift
Med vedtak i Stortinget våren 2002, vil operahuset etter planen stå ferdig høsten 2007. Deretter får man ett år til innkjøring før åpningsforestilling holdes høsten 2008.

Andre kulturbyggprosjekter
I tillegg til operaen i Bjørvika er det under bygging eller planlegging i alt 27 kulturbyggprosjekter over hele landet med statlig finansiering. Det er i Kultur- og kirkedepartementets investeringsplan for kulturbygg lagt opp til en samlet statlig finansiering på 520 mill. kroner for perioden 2002-2005, som er nær en tredobling av investeringene de senere år.

— Jeg vil understreke at operahus i Bjørvika ikke skal gå på bekostning av den kulturpolitiske innsats i andre deler av landet, men komme i tillegg, sier kulturminister Valgerd Svarstad Haugland.

Om du ønsker å melde deg på en forhåpentlig frisk og konstruktiv operadebatt, stiller Ballade gjerne sine spalter til disposisjon. Eventuelle innspill i sakens anledning kan sendes til Ballades epost-adresse. Også eldre, annet steds tidligere publiserte kronikker kan i denne sammenheng være interessante for oss.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.