Ellen Horn

Vellykket debattmøte om kunst og kultur

Det kunst- og kulturpolitiske debattmøtet i regi av Musikernes fellesorganisasjon i Oslo tirsdag var et betimelig innspill i den pågående valgkampen. En rekke av landets fremste kulturpolitikere var til stede, og tok bl.a. opp temaer som en egen kulturlov i løpet av kommende stortingsperiode, eksport av norsk musikk, viktigheten av de frie gruppene og det lokale kulturlivet, samt pressestøtte til elektroniske medier.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Det var forbundsleder Arnfinn Bjerkestrand i Musikernes fellesorganisasjon som kunne ønske velkommen til den godt besøkte debatten på Gamle Christiania i sentrum av Oslo. I sin innledning sa Bjerkestrand bl.a. at årets valgkamp har vært preget av temaer som bevilgninger, økonomi og skatt, og at også musikk- og kulturlivet selvsagt har behov for gode rammebetingelser for å utvikle seg. Men han la også til at kultur representerer en stor egenverdi, og omtalte kultur som den sprekken i muren som man ser verden gjennom.

Med dette todelte utgangspunktet var det klart for innledende innlegg fra de i alt syv politikerne som hadde prioritert dette møtet i en travel valgkampinnspurt. Ordet gikk først til kulturminister Ellen Horn, som fortalte at den sittende regjering kan vise til en ambisiøs satsing på kulturfeltet, med kraftig økte bevilgninger på flere hold. Hun trakk frem kultur som en del av næringspolitikken, der kunst og kultur samtidig fungerer som dialogpunkter mot verden. Hun understreket videre viktigheten av fortsatt pressestøtte og et reklamefritt NRK, og la vekt på kulturlivets betydning for det flerkulturelle Norge.

— Vi er kanskje ikke verdens beste kulturnasjon, men vi er definitivt en av de mest originale, la statsråden til, og siktet med det til den frodige og mangfoldige kulturaktiviteten rundt om i landet.

Tidligere kulturminister og statsekretær i UD, Senterpartiets Åslaug Haga, sa i sitt innlegg at tiden ikke var inne for å feite opp bortskjemte nordmenn enda mer, men at man for alvor måtte se nærmere på livskvaliteten, der kultur spiller en sentral rolle.

— Vi må hegne om kulturell og nasjonal identitet, og mobilisere mot de globale, kommersielle kreftene som vil gjøre landskapet helt flatt, sa Haga bl.a. i sitt innlegg. Hun kom samtidig med et konkret løfte om en milliard mer til kulturformål, som hovedsakelig burde gå til det lokale og regionale kulturlivet.

Venstres Odd Einar Dørum hadde også flere konkrete forslag på blokken. Deriblant opprettelsen av en nasjonal hovedscene for jazz i Oslo, økte midler til Nordic Black Theatre, og fullt skattefritak for kunstnere i en treårig oppstartsfase. I likhet med Haga la han også vekt på at det måtte gis store midler til bevaring av kulturminner.

— Vi lever i en tid der vi alle tvinges til å snakke økonomenes språk, mens kulturen gir oss språket som også åpner opp for stillhet og fordypning, mente Dørum, som ellers kritiserte media for å gi en altfor tabloid fremstilling av virkeligheten, med ferdig utdelte helte- og skurkeroller.

Trond Helleland fra Høyre var en av flere som takket Musikernes fellesorganisasjon for dette initiativet. Han mente at mange av problemene kulturlivet står overfor, kunne løses gjennom en mer smidig stimulering av de økonomiske betingelsene, og var selv inne på tanken om skattefradrag for gaver til de frivillige organisasjonene. Han sa ellers at Høyre prioriterer kultur fremfor pressestøtte, og trakk også frem Nordic Black Theatre som et prosjekt som fortjener levelige vilkår.

— Det er ellers nokså bred enighet om kulturpolitikken på Stortinget, bemerket Helleland. – Unntaket er stort sett Fremskrittspartiet, som naturligvis også burde vært her i dag.

SVs kulturpolitiske talskvinne, Ågot Valle, sa at hennes parti ville slåss for minst en prosents økning av kulturbudsjettet – noe som vil utgjøre 1, 5 milliarder kroner mer enn i dag. Til sammenligning nevnte hun Arbeiderpartiets planlagte økning av forsvarsbudsjettet med hele 1, 7 milliarder kroner per år. Hun trakk i likhet med Dørum frem kunstfagstipendene som viktige kulturpolitiske virkemidler, og understreket at både kunstnere og kulturinstitusjonner må inviteres mer med i skolen.

Sigrid Angen fra RV var skeptisk til koblingen mellom næringsliv og kultur, som Horn hadde trukket frem tidligere. Hun mente at sponsing fort kan føre til at det offentlige fraskriver seg ansvar.

— Vi ønsker at folk skal ha en kulturidentitet som knytter seg til livsutfoldelse, ikke shopping. Hun medgikk likevel at ”kulturell kapital” var viktig, og trakk frem plateselskapet Mai og bokhandelen Tronsmo som positive eksempler i den forbindelse.

Ellen Alfsen fra Kristelig Folkeparti la vekt på at hennes parti var et motkulturparti på mange områder, men at nettopp det gjorde KrF til et kulturparti som satte åndsmennesket i sentrum. Hun var den eneste som trakk frem viktigheten av samtidsmusikken, og var opptatt av at også de frie gruppene og den nye kulturen skulle få gode vekstmuligheter.

— Det er ikke politikernes oppgave å bestemme kunstens innhold. Vår oppgave er å hjelpe både bredden og den eksperimentelle kunsten frem, sa Alfsen, som ellers trakk frem betydningen som divisjonsmusikken i Østfold har hatt for det lokale musikklivet.

Deretter ble det åpnet for spørsmål fra salen, der bl.a. Agnete Haaland fra Norsk Skuespillerforbund og Tone Øvrebø Johannesen fra Norsk Ballettforbund tok ordet. Her ble det på spørsmål fra Ballade også en ny runde rundt bl.a. pressestøtten, der representantene fra både SV, RV og KrF mente at det i dag ville være naturlig å la en slik støtte også omfatte elektroniske medier. SVs talskvinne la vekt på at det i den forbindelse også måtte være viktig å øke kritikerkompetansen i media.

Både Horn og representantene fra SV, SP og KrF stilte seg positive til en egen kulturlov, slik at kultur ikke bare skal bli en salderingspost.

Åslaug Haga etterlyste på sin side et større press fra kulturorganisasjonene og de enkelte kulturarbeidere, og oppfordret kunstnere til å se kulturpolitikerne som sine allierte. Hun mente at det måtte skapes et trøkk som ga gjenklang i de innerste korridorer i Finansdepartementet , og advarte samtidig mot å slippe til Utenriksdepartementet som en for stor aktør innenfor kulturpolitikken, fordi UD alltid først og fremst vil representere de utenrikspolitiske interessene.

Høyres Trond Helleland mente at det var bra at det nå skulle satses på musikkeksport, og at det var en fordel at det var den norske musikkbransjen som selv hadde tatt initiativet til eksempelvis Music Export Norway. – Vi trenger ikke kultur som en knapphullsblomst for norsk lakseeksport.

Ågot Valle fra SV fryktet at fortsatt knapphet på ressurser kunne ramme kulturlivet hardt. Hun mente at næringslivet i utgangspunktet helst vil satse på enerne, og det som allerede er populært. I forlengelse av denne debatten rundt kommersialisme og kultur, fikk Inger Dirdal fra Music Export Norway følgende svar fra kulturminister Ellen Horn etter et spørsmål fra salen:

— Det er jo absolutt ingen skam at mange har lyst til å oppleve det man har å by på. Vi snakker i denne forbindelse om et fruktbart samarbeid mellom næringsliv og kultur, ikke passiv sponsing. Bare se på Ultimafestivalen – en i utgangspunktet ganske smal festival som likevel får solid næringslivsstøtte.

Arnfinn Bjerkestrand takket etter et nærmere to timer langt møte, der Stian Carstensen for øvrig sto for glitrende musikalsk underholdning på banjo og trekkspill, politikerne for innsatsen. Hver av deltagerne fikk deretter utdelt hver sin norskproduserte CD som takk for innsatsen. Disse var tidligere på dagen kjøpt inn hos den snarlig nedlagte platebutikken EDNA i Musikkens Hus – som en aldri så liten påminnelse om de vanskelighetene formidlere av norsk musikk står overfor i hverdagen.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.