Unge musikere (Foto: Barratt Due Musikkinstitutt)

AP, SV og SP: – Vi følger opp Kulturløftet

I forbindelse med behandlingen av Kulturmeldingen i vår samlet Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet seg om Kulturløftet, en forpliktende og omfattende satsing på kultur fram mot 2014. Nå er de blitt enige om 15 hovedprioriteringer for kulturpolitikken de neste ti årene. Innen musikkfeltet innebærer dette bl.a. det som omtales som en omfattende satning på norsk musikk, der de tre partiene vil satse på støtte til utstyr og øvingslokaler, i tillegg til at det foreslås bevilgninger til en Nasjonal Jazzscene og en Riksscene for folkemusikk. De vil også opprette et eget fond til kjøp av instrumenter til skoleorkester og korps.

Kalender

Iskald Sound + Akuvi + Eben Jr.

15/08/2020 Kl. 19:00

Oslo

New Conception of Raga

16/08/2020 Kl. 18:00

Oslo

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

— Vi er blitt enige om 15 hovedprioriteringer for kulturpolitikken de neste 10 årene, uttaler talspersonene for de tre partiene, som også søker regjeringsmakt til neste år.

Trond Giske, som er Arbeiderpartiets kulturpolitiske talsmann, har i forbindelse med Kulturløftet også kommet med en egen pressemelding om alternativt statsbudsjett, der han sier:

— Arbeiderpartiet satser langt mer på kultur og kunst enn det Regjeringen og Fremskrittspartiet har lagt opp til i sitt budsjettforlik. Vi har i vårt alternative budsjett for 2005 satt av om lag 200 millioner kroner mer i økte midler til kultursektoren. Sammen med Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet har vi utarbeidet Kulturløftet fram mot 2014, et løfte vi tar seriøst og som vi vil holde.

Ballade bringer her videre de femten punktene som skal utgjøre Kulturløftet, bestående av en rekke konkrete forslag som i følge initiativtagerne vil bety en merkbar forbedring for store deler av Kultur-Norge. Her er de viktigste satsingene de tre partiene står sammen om:

1) 1 prosent av statsbudsjettet skal gå til kultur innen 2014

Målet står ved lag: – 1 pst. av statsbudsjettet skal i 2014 gå til kulturformål! Vi er med våre forslag trygt foran skjemaet. En økning på 130 millioner kroner kunne holdt, men alle partiene ligger godt over dette. Kulturløftet er i gang.

2) Innføring av kulturlov

Det er ikke flertall for en kulturlov i inneværende Storting. Dette kommer vi tilbake til i neste periode.

3) Bedre levekår for kunstnere

I Kulturløftet går vi inn for at det skal gjennomføres en levekårsundersøkelse blant kunstnere. Vi følger opp dette og foreslår at arbeidet med levekårsundersøkelsen skal påbegynnes.

4) Kulturskole for alle barn som ønsker det

Både Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet gikk mot å fjerne den øremerkede støtten til kulturskolen og maksprisen for kulturskoler, men ble nedstemt av regjeringspartiene og FrP. Nå ser vi resultatet med kutt i budsjettene og kraftige prisøkning mange steder. Alle de tre partiene har en kraftig økning i rammeoverføringene til kommunene i sine alternative statsbudsjett, noe som vil bety mye for kommunenes mulighet til å satse på kulturskolen.

5) Støtte opp om den norske filmsuksessen

Vårt mål er at det skal produseres minst 20 langfilmer hvert år og at 25 prosent av kinobesøket skal være på norske filmer. I regjeringens forslag til budsjett kuttes produksjonsstøtten til film med 15,6 millioner kroner, og i forliket mellom regjeringen og FrP i Stortinget kuttes filmbudsjettet ytterligere. Vi går mot kuttene på film, og foreslår i stedet å øke bevilgningene til produksjon av norsk film.

6) Satsing på norsk musikk

I Kulturløftet legges det opp til en omfattende satsing på norsk musikk. I forslaget til statsbudsjett følges dette opp ved at de tre partiene er enige om å satse på støtte til utstyr og øvingslokaler, i tillegg til at vi foreslår bevilgninger til en Nasjonal Jazzscene og en Riksscene for folkemusikk. Vi går også inn for økt festivalstøtte og styrking av innkjøpsordningen for fonogrammer.

7) Et løft for dansekunsten

De tre partiene mener det bør være et mål at alle skal få oppleve profesjonell dansekunst. Det må derfor satses på flere produksjoner og økt formidling. Dette følges opp av de tre partiene og det foreslås at det etableres en egen støtteordning for dans under Norsk Kulturråd med økt bevilgning.

8) Økt satsing på scenekunst – ny støtteordning for faste grupper

Det er viktig å ha gode støtteordninger på det frie scenekunstområdet. Området omfatter et bredt spekter av ulike kunstneriske uttrykk, og avstanden mellom søknadene og bevilgningsrammen er enorm. Vi følger opp kulturløftet med økte bevilgninger til fri scenekunst under Kulturrådet..

9) Utvidet kulturell skolesekk – kulturkort for ungdom

Vi vil at alle unge skal sikres muligheten til å benytte seg av ulike kulturtilbud ved at det innføres en ordning med kulturkort for ungdom og studenter. Kortet skal gi gratis inngang eller redusert pris på kulturarrangementer. Et konkret tiltak er å innføre gratis inngang for denne gruppen på alle landets på museer. Vi vil innføre en prøveordning i minst 2 fylker fra 2005.

10) Norge som flerkulturelt land

Norge har blitt et flerkulturelt land med et mangfold av kulturelle inntrykk. Dette stiller også krav til kulturpolitikken. De tre partiene foreslår økte bevilgninger til Du Store Verden og Mela-stiftelsen Horisont.

11) Økt satsing på det frivillige arbeidet

De tre partiene går i Kulturløftet inn for bedre rammevilkår for frivillig lokalt arbeid. Da nøkkelen for tippemidlene ble endret, innebar dette en kraftig økning i bevilgningene til Frifond-ordningen. En uttrykkelig forutsetning for Stortingsvedtaket var at de ordinære bevilgningene på statsbudsjettet skulle opprettholdes. Regjeringen har brutt dette vedtaket ved hvert år med kutt på i ordningen. I 2005 foreslår de nye 17 millioner i kutt, og har fått flertall med FrP for dette. Dette innebærer at den samlede satsingen blir betydelig mindre enn den skulle ha vært. De tre partiene går mot det foreslåtte kuttet.

Instrumentfond: Vi vil opprette et eget fond til kjøp av instrumenter til skoleorkester og korps. En fullstendig instrumentpark for disse orkestrene koster mellom 400 000 og 2 millioner kroner og må fornyes med jevne mellomrom. Å spille på et godt instrument vil gjøre det enda mer stimulerende for barn og unge å spille, og fondet kan også bidra til å lette korpsenes og familienes økonomi. Partiene er enige om å sette av 10 millioner kroner til opprettelsen av instrumentfondet.

12) Styrking av det norske språk – økt satsing på norsk litteratur

Vi ønsker en offensiv språkpolitikk for styrke det norske språk. I budsjettet for 2005 foreslår vi en å styrke innkjøpsordningen slik at det kan opprettes en egen innkjøpsordning for sakprosa. I tillegg foreslår vi å styrke fengselsbibliotekene og øke støtten til det flerspråklige bibliotek. Partiene er også enige om å styrke nynorsk skriftkultur gjennom Noregs Mållag.

13) Økt utsmykking av offentlige rom

De tre partiene vil understreke viktigheten av utsmykking av offentlige bygg. Dette er viktig for opplevelsen av offentlige rom, samtidig som utsmykkingsoppdrag for mange billedkunstnere og kunsthåndverkere er en betingelse for å kunne opprettholde sitt yrke. Vi går i statsbudsjettet for 2005 inn for å styrke ordningen.

14) Gode vilkår for samisk kultur
De tre partiene går inn for en omfattende satsing på samisk kultur. Sametinget har et stramt budsjett og gjør at det er vanskelig å forvalte de samiske kulturinstitusjoner på en forsvarlig måte. I tilegg er det for lite penger til andre kulturaktiviteter. Vi går derfor inn for å øke bevilgningene.

15) Satsing på lokale kulturbygg – og en ny kulturbåt

Regjeringen har etter tippemiddelforliket gradvis trappet ned støtten til kulturbygg over statsbudsjettet, og nå vil de også skjerpe kampen om spillemidlene. Regjeringen vil nå at både kirker, bokbusser, bibliotek og utstillingslokaler skal kunne finansieres fra den potten som er øremerket lokale og regionale kulturbygg. Dette er tiltak som bør finansieres over statsbudsjettet. Vi går derfor inn at midlene skal gå til det formål de er tiltenkt, nemlig lokale kulturbygg, noe som vil bety en kraftig styrking av bevilgningene til dette formålet.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Krafttak for sang

Fagkonsulent

Folkeakademienes landsforbund – Sang i eldreomsorgen

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev