Kulturbruk 44/4 - Bru

Divisjonsmusikken i Kristiansand

Også i Kristiansand har lokalpolitikerne tatt opp kampen for bevaring av det lokale militærkorpset. Ballade bringer her et kortfattet resyme av den politiske veien frem til et vedtak i Kristiansand Bystyre i forrige måned, der bystyret formulerte en protest rundt det man oppfattet som «et alvorlig kulturelt tilbakeskritt for Sørlandet.»

Kalender

Som en del av Kristiansand Kommunes «beredsskapsplan» i anledning trusselen om nedleggelse av Divisjonsmusikken, ble Kulturstyret i Kristiansand orientert på følgende vis av kulturdirektør Dagny Anker Gevelt og spesialkonsulent Brit Hauge :

«Forsvaret har satt i gang en omfattende utredning om omorganisering av Forsvaret. Utredningsdirektivet pålegger utredning av omorganisering av 8 hovedområder, herunder Forsvarets musikkorps. En arbeidsgruppe har fått følgende utredningsmandat: Reorganisering av Forsvarets musikk, herunder nedleggelse av dagens 7 profesjonelle militære korps, etablering og lokalisering av 3 – 4 nye korps og en vurdering av militære amatørkorps.

Forutsetning for lokalisering av nye korps skal være primært til steder hvor Forsvarets musikkorps er i dag og ut i fra funksjonelle behov. Forsvaret reduserer sin militære aktivitet i Sørlandsregionen. Det er lite sannsynlig at Kristiansand blir et lokaliseringsalternativ dersom det blir reduksjoner til 3 – 4 korps. Kulturdirektøren ser et trusselbilde der Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet nedlegges og byen mister en rekke profesjonelle musikere. Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet er nært integrert i det lokale musikkliv, og av særlig betydning er samarbeidet med Symfoniorkestret. Samtidig ser kulturdirektøren Kristiansand Symfoniorkesters behov for utvikling til fullverdig symfonisk besetning. En mulig løsning er derfor å overføre det nødvendige antall musikerstillinger fra Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet til Kristiansand Symfoniorkester og overføre tilhørende lønnsmidler fra Forsvarsdepartementet til Kulturdepartementet. Dette vil innebære en dobling av den regionale andel ved full bemanning på ca. 50 musikere.»

Orienteringen ble formulert 22. november i fjor, og førte samme dag til følgende enstemmige vedtak i Kulturstyret:

1. Kristiansand kulturstyre vil peke på at Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet er av så vital betydning for regionen at en nedleggelse vil bety et enormt tap for det lokale musikkliv og i særdeleshet for Kristiansand Symfoniorkester.

2.Kristiansand kommune ønsker drøftinger mellom kommunen og Forsvarsdepartementet om løsninger som kan medføre at virksomheten til FMKS kan videreføres primært som eget korps eller eventuelt som en integrert del av Kristiansand Symfoniorkester.
(Enst.)

Kulturdirektøren trakk ellers sin innstilling pkt. 2 og 3 som hadde følgende ordlyd:

2.Kristiansand kulturstyre vil be om at Forsvarsdepartementet – før en evt. omorganisering finner sted – vurderer å overføre nødvendig antall stillinger i Forsvarets Distriktsmusikkorps Sørlandet til Kristiansand Symfoniorkester som dermed kan utvikles til et fullverdig symfoniorkester.

3. Kristiansand kulturstyre ønsker en drøfting mellom kommunen og Forsvarsdepartementet om en slik overførsel og er innforstått med at dette vil medføre en økning i den regionale andelen av tilskuddet til Kristiansand Symfoniorkester. Kulturdirektøren foreslo det vedtatte forslag til pkt. 2.

Kulturdirektørens innstilling pkt. 1 og nytt forslag til pkt. 2 ble enstemmig vedtatt.

Utenom sakslisten ble spørsmålet om en mulig nedleggelse av «Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet tatt opp i Bystyret den 31.januar i år.

Representant Kjell Landmark, MG, stilte spørsmål til Ordføreren vedrørende Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandets fremtid. Ordføreren besvarte spørsmålet, og følgende enstemmige uttalelse ble vedtatt av Kristiansand bystyre:

«Uttalelse fra Kristiansand bystyre vedrørende eventuell omorganisering av Forsvarets musikkorps.

Agder fikk sin brigademusikk i 1818. Den har gjennom ca. 180 år vært fundamentet i distriktets musikkliv og forsvarets kulturelle forankring.

Korpsets profesjonelle medlemmer har fungert som pedagoger og instruktører over hele Sørlandet. Disse har også gjort det mulig å opprettholde et symfoniorkester i landsdelen.

En eventuell nedleggelse av «Forsvarets distriktsmusikkorps Sørlandet» vil føre til at landsdelen blir tappet for en særdeles viktig musikk-kompetanse og forårsaker et alvorlig kulturelt tilbakeskritt for Sørlandet.

Vi viser for øvrig til Kristiansand kulturstyres vedtak og FMKS’ høringsuttalelse.»

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.