Åtte nye millionar til gåveforsterking

Auken gjer rom for ytterlegare forsterking av 19 gåver i 2017, skriv regjeringa.

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Regjeringa aukar gåveforsterkingsordninga med 8 millionar kroner i år. Pengane kjem i tillegg til den opphavelege ramma for 2017. Total ramme for ordninga blir med dette 59,1 millionar kroner i år. Auken gjer rom for ytterlegare forsterking av 19 gåver i 2017.

– Gåveforsterkingsordninga er særs vellukka, og eg er uroleg med tanke på signala frå opposisjonen om at dei vil leggje ned ordninga dersom dei kjem til makta. Den store interessa viser at kulturaktørar er ivrige etter å skaffe seg private gjevarar og søke på ordninga. Det er så stor interesse at det står mange mottakarar i kø så difor legg vi no på åtte millionar kroner frå spelemidla til kultur, seier kulturminister Linda Hofstad Helleland.

Regjeringa innførte gåveforsterkingsordninga for museum i 2014, som eit ledd i arbeidet med å styrkje den private finansieringa av kulturlivet.

Les meir om dei ulike tildelingane her

Frå og med 2016 blei målgruppa for ordninga utvida til å gjelde alle kunst- og kulturformål. Ordninga går ut på at staten gir eit tilskot på 25 % av verdien på gåver frå private gjevarar og stiftingar.

– Då ordninga blei innført i 2014 var ramma på 10 millionar kroner. Pengane blei raskt brukte opp, og ein kraftig aukande søknadsmengde har ført til at ramma har blitt auka kvart år, skriv departementet i ei pressemelding.

Det er Kulturdepartementet som administrerer ordninga. Handsaming og utbetaling skjer i same rekkjefølgje som søknadene blir mottatt og godkjent. Dersom tilgjengeleg ramme blir brukt fullt ut, blir eventuelle resterande søknader overført til det påfølgjande budsjettåret etter same prioritet.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev