Thorhild Widvey (Foto: Ilja Hendel/KUD)

Rikskonsertene får ansvar for DKS

Regjeringen melder at de omstrukturer Den kulturelle skolesekken. I samme omgang øker de midlene med 12,2 millioner kroner.

Kalender

Konsert: ENCORE – INSPIRASJON

27/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

Konsert med TERJUNGENSEMBLE

29/09/2023 Kl. 18:00

Oslo

Operapub på Grønland Boulebar

30/09/2023 Kl. 19:00

Oslo

I en pressemelding fra Kulturdepartementet meldes det at omstruktureringen skjer for å skape et tettere samarbeid mellom skole- og kultursektoren. De vil også øke kvaliteten på kulturtilbudet som tilbys elevene, og dette skal gjøres ved å gi et nytt og utvidet mandat til Rikskonsertene. Det er også et nytt navn i gjære for konsertene, samt nye oppgaver da de blir en nasjonal enhet for alle kunstuttrykkene i DKS.
– Flere rapporter har påvist ujevn kvalitet, og behov for bedre samarbeid mellom skole- og kultursektor. Omleggingen skal heve kvaliteten på elevenes tilbud, styrke de ulike kunstuttrykkene, og redusere byråkrati for kunstnere og artister, uttaler kulturminister Thorhild Widvey i samme pressemelding.
Videre i meldingen fremgår det at disse rapportene har påvist store variasjoner i kvalitet, og at finansierings- og rapporteringssystemet er unødvendig tungvint. Rapportene kan også påvise at «DKS ikke har klart å oppnå god nok dialog og samspill mellom skolesektor og kultursektor nasjonalt, regionalt og lokalt.» Videre i pressemeldingen uttaler kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen følgende:
– Kunst er viktig for å forstå oss selv og samfunnet vi lever i, og bidrar til dannelse, forståelse, læring, mestring. Omleggingen skal bidra til at kunst og kultur blir bedre integrert i elevenes arbeid.
Pressemeldingen inkluderer også det nye mandatet, som er gjengitt her:

          Styrke den kunstneriske og formidlingsmessige kvaliteten i DKS-tilbudet innen alle kunstretninger og være en nasjonal koordinerende instans for utvikling av kvalitet og samarbeid i DKS-ordningen.

–          Forvalte statlige midler til DKS-ordningen, samt tilskuddsmidler til utvikling av ordningen
–          Samarbeide om innhold og kvalitet med høyere kunstutdanning, lærerutdanning, kunst- og kulturinstitusjoner og -organisasjoner, produksjonsmiljøer og nasjonale aktører for Den kulturelle skolesekken.
–          Bidra til å fremme engasjement og utvikle kunnskap og kompetanse om kunst og kultur i opplæringen, og sikre at DKS-ordningen understøtter skolens læreplaner.
–          Drive rådgivning og veiledning overfor fylkeskommuner og kommuner, herunder gi råd om hvordan tilbud fra Den kulturelle skolesekken og kulturskolene kan benyttes i skolene, og videreformidle gode erfaringer med å koordinere kulturskolevirksomheten og DKS-tilbudene lokalt.
–          Basere sitt arbeid på forsknings-, forsøks- og utviklingsarbeid. Initiere forskning og utviklingsarbeid, og stimulere og samarbeide med ulike fagmiljøer om forsknings- og utviklingsarbeid på regionalt og nasjonalt nivå.
–          Ha god kompetanse innen kunst- og kulturfag, kunstformidling, pedagogikk, skolefag, rammeplan og læreplanverk, arbeide for god forankring og tett samarbeid mellom skole- og kunstsektor.
–          Bistå sentrale myndigheter i kultursektor og utdanningsektor med råd og tjenester i arbeidet med å realisere politiske føringer, og selv ta initiativ til å styrke nasjonale satsinger.
–          Føre forhandlinger med utøver- og rettighetsorganisasjoner.
–          Sikre god ressursutnyttelse, effektiv forvaltning og tydelige og hensiktsmessige styringsstrukturer i DKS.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjonssjef

Arktisk Filharmoni AS

Kunstnerisk leder

BIT20 Ensemble

Distriktsmusikar hardingfele/fele

Sunnfjord kulturskule

Organist

Flå Sokn

Pianolærer

Nord-Fron kommune / Fron kulturskole