Skaperne av musikk er et av leddene i musikkens næringskjede. – Ut fra det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet, sier Jørgen Karlstrøm i Norsk Komponistforening (Foto: Illustrasjonsbilde tatt av Kristian Dugstad / TONO)

Revidert nasjonalbudsjett: Få lyspunkter for musikknæringen

Det hadde bygget seg opp betydelige forventninger til revidert nasjonalbudsjett hos musikklivets organisasjoner, men etter fremleggelsen i dag er skuffelsen stor, i hvert fall dersom Ballades rundspørring er representativ.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja pekte ved fremleggelsen på at budsjettet kommer med flere hundre friske millioner til kompensasjon for billettinntekter som forsvinner.
– Vi justerer litt i ordningen til kultursektoren, og setter av 300 friske millioner kroner for bortfall av deres billettinntekter, dette betyr totalt 600 millioner til kultursektoren for en tre-måneders periode, sa han.

LES OGSÅ: Store forventninger til revidert nasjonalbudsjett

– Så godt som intet nytt
Hverken det, eller økt støtte til korps, er imidlertid nok til å imponere Norsk Komponistforenings styreleder Jørgen Karlstrøm, for å si det mildt.

– Ut fra det reviderte nasjonalbudsjettet 2020 er det vanskelig å se at vi har en kulturminister som kjemper for hele det kulturelle økosystemet. Det er så godt som ingen nye tiltak i det reviderte budsjettet, og nye tiltak er det vi trenger i situasjonen vi står i nå, skriver Karlstrøm til Ballade.

Styreleder i Norsk Komponistforening, Jørgen Karlstrøm (Foto: Renate Madsen)

– I budsjettet er det lagt opp til at de to ordningene for konsertarrangører og korps som allerede er lansert skal styrkes. Det er langt fra nok. Det virker som om Raja og Kulturdepartementet har glemt at kulturlivet er et helt økosystem. Arrangørene, som departementet nå konsentrerer seg om, er selvfølgelig en del av bildet, men kulturfeltet kan ikke eksistere uten alle de andre bestanddelene i systemet: Det blir ikke tilstrekkelig å konsentrere seg om denne ene gruppen.

Karlstrøm peker på fallet i rettighetsinntekter, som TONO har beregnet vil beløpe seg til over 100 millioner kroner fra mars og ut august i år.

– Mye av tapet skyldes avlyste konserter som TONO ikke kan kreve inn en andel av billettinntektene for.

Konsertarrangørene får nå styrket ordningen for kompensasjon av tapte billettinntekter. Men ifølge Karlstrøm er det ikke slått fast hvorvidt arrangørene må betale leverandører av rettigheter (for eksempel komponister), tjenester og utstyr eller ikke.

– Det mener vi bør være et premiss, dersom kulturministeren ikke klarer å få gjennomslag i regjeringen for flere spesialordninger for ulike felt i musikklivet.

I budsjettforslaget, som Stortinget nå skal behandle, ligger det inne en reduksjon i kompensasjonsordningen for selvstendige og frilansere på 1,1 milliarder kroner. Kuttet er begrunnet med “nye opplysninger om hvor mange som kan omfattes av ordningen”.

I likhet med det flere andre aktører på musikkfeltet mener, som for eksempel Norsk jazzforums leder Gry Bråtømyr og Norske Konsertarrangørers Tone Østerdal, er ordningen dårlig tilpasset virkeligheten i kunstfeltet. Det gjør at den ikke blir så treffsikker som den kunne ha vært.

– For eksempel vil ikke tapene som komponister og forlag nå påføres vises i regnskapene deres før tidligst mot slutten av dette året og til neste år. Når ordningene i NAV utelukkende baserer seg på tap som måles i mars og april, og bare måles mot inntekter i 2019, må komponister og forlag potensielt bære store tap med økonomier som allerede var svake før krisen inntraff, skriver Karlstrøm.

– Vi trenger nå en rekke målrettede tiltak, sier Komponistforeningens leder, og viser til de forslagene til løsninger som Musikkindustriens næringsråd har spilt inn.

– Disse løsningene burde ministeren ta en kikk på, for vi vil insistere på nødvendigheten av at hele økosystemet skal klare seg gjennom krisen.

Etterlyser bedre forståelse for bransjen
Kathrine Synnes Finnskog, som leder eksportaktøren Music Norway, registrerer at det er en “pitteliten åpning” for at «der det er særskilte utfordringer for enkelte idretter og kulturarrangementer, vil regjeringen fortsette dialogen og se på løsninger».

Derfor mener hun at målet frem mot neste tiltakspakke må være at kompensasjonsordningene handler om alle som blir rammet av at høysesongen avlyses.
– Inntektene fra festivalsesongen sikrer helårsdriften til mange selskaper i musikknæringen. Publikum vil komme tilbake, men hva skal de komme tilbake til om det ikke finnes scener, festivaler, klubber, bookingbyråer, management, lydteknikere?

Kathrine Synnes Finnskog, direktør i Music Norway (Foto: Music Norway)

Finnskog etterlyser bedre forståelse for musikknæringen hos regjeringen og i budsjettet.
– Vi er en næring der alle disse leddene er gjensidig avhengig av hverandre, og det ligger ingen nyheter her som viser en større forståelse for økosystemet i musikknæringen, skriver hun.

Forstår ikke kutt
LOs kunstnerforbund, Creo, er positiv til den foreslåtte utvidelsen av kompensasjonsordningen for kultursektoren til 15. juni, men peker samtidig på et stort behov for større økonomisk forutsigbarhet også for aktørene som er pålagt stengt i perioden fra 15. juni til 1. september.

– Her finner vi mange av de store festivalene, som også er de største næringsaktørene, og hvis avlysning medfører dramatiske konsekvenser for resten av musikkbransjen. Det må også sikres at «underleverandørene» til festivalene sikres, det vil si lyd, lys og sceneteknikk, og at musikere og artister inkluderes.

– En samlet musikkbransje har vært tydelig på at en ny krisepakke må ta hensyn til hele verdikjeden, skriver Creo til Ballade.

Forbundsleder Hans Ole Rian forstår ikke kuttet i støtten til selvstendig næringsdrivende og frilansere, som NAV forvalter.
– Denne ordningen er knapt blitt lansert, og veldig mange har ennå ikke rukket å søke midler gjennom den. Dette av flere grunner. Mange har ennå ikke ferdigstilt sine regnskaper for 2019 (fristen for selvstendig næringsdrivende til å levere selvangivelse er 31. mai), og behøver ennå noe tid til dette. Det er også uklart fra ASD (Arbeids- og sosialdepartementet) sin side om beregningsgrunnlaget skal være kun året 2019, eller om det vil åpnes opp for treårig gjennomsnittsberegning som grunnlag. Flere har derfor valgt å vente med å søke av den grunn, skriver Creos forbundsleder.

Hans Ole Rian, forbundsleder i Creo (Foto: asamaria.com)

Creo har allerede etterlyst forklaringer på det mange mener er uklart og problematisk med kompensasjonsordningen (se Ballades sak i går, Bredsider mot mangler i koronastøtten).

Nå oppfordrer Creo-leder Hans Ole Rian Stortingets Arbeids- og sosialkomité til å gå mot milliardkuttet “til vi får et klart bilde av hvor mange som faktisk kommer til å søke, og på hvor stor behovet egentlig er”, som han skriver i en epost til Ballade.

Forbundet har etterlyst forklaringer på “mange uklarheter og problemer i denne kompensasjonsordningen”, og oppfordrer derfor Stortingets Arbeids- og sosialkomité til å gå mot milliardkuttet “til vi får et klart bilde av hvor mange som faktisk kommer til å søke, og på hvor stor behovet egentlig er”.

Creo antar at begrensningen på antall publikummer på kulturarrangementer vil fortsette gjennom sommeren og, i verste fall, utover høsten.

– Dagens restriksjoner, der det åpnes for først 50, så 200 publikummere i salen, er i realiteten ikke en åpning, med de krav som stilles til avstand mellom publikum. Utgiftene til å holde en konsert er stort sett de samme med full eller halvfull sal, så i realiteten gir disse kravene små – om noen – forbedringer for kulturbransjen. Det er heller ikke slik at denne sektoren vil komme i gang med 100 prosent virksomhet selv om alle restriksjoner oppheves. Det vil ta tid å planlegge konserter, festivaler og turneer, og dette må også kompensasjonsordningen her ta høyde for, skriver Creo.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.