Inger Dirdal, direktør i Music Export Norway (Foto: Music Export Norway)

Fremtiden for MIC og MEN

INNLEGG: Å slå sammen MIC og MEN kan føre til samrøre, skriver Inger Dirdal, direktør for Music Export Norway

Kalender

Operagalla

09/08/2020 Kl. 19.00

Oslo

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Den siste tiden har det vært mye fokus på forholdet mellom Music Export Norway (MEN) og MIC Norsk musikkinformasjon. Mye av årsaken til dette, er den pågående gjennomgangen som Kulturdepartementet har iverksatt, hvor de to organisasjonene har blitt bedt om å redegjøre for ansvarsområder og se på eventuelle områder for bedret ressursutnyttelse.

Denne prosessen har MEN ønsket velkommen. Det er alltid bra å gå gjennom arbeidsoppgaver og roller, og ikke minst fordele ansvar på mest mulig fornuftig vis. I den anledning har MIC og MEN overlevert et felles dokument til departementet, med en detaljert oversikt over de ulike organisasjonenes arbeidsområder, samt forslag til forbedret samarbeid. Gjennom dette arbeidet har dialogen mellom MIC og MEN vært konstruktiv.

Les også: [link id=66266 title=»MIC og MEN skal gjennomgås«]

Klart mandat
MEN har fått et klart mandat fra Kulturdepartementet, nemlig å ha et særskilt ansvar som operatør for norsk musikkeksport. Dette mandatet involverer en lang rekke ansvarsområder, som showcase-konserter, deltakelse og koordinering på internasjonale og nasjonale bransjearenaer, kompetanseutvikling og ikke minst tilrettelegging for en nærings- og bransjerettet nettverksbygging. Det overordnede målet er å styrke eksportinntektene for norsk musikk.

MIC har i dag oppgaver som etter MENs mening faller utenfor dette mandatet. Det er derfor viktig å komme til enighet om hvem som har ansvar for hva, og deretter kommunisere dette klart og tydelig overfor hele musikkfeltet.

Hør på bransjen
MEN er i kontinuerlig dialog med bransjen for å se hvordan vi kan forbedre virkemiddelene våre. Som ledd i dette arbeidet har vi tatt initiativ til egne sektormøter med ulike aktører innen management, forlagsvirksomhet, jazz, tradisjonsmusikk, kunstmusikk med mer.

I en nylig [link id=67161 title=»sak på Ballade.no»] i anledning arbeidet med den nye tilskuddsordningen for utenlandsstøtte som fremlegges i forslag til statsbudsjett 2012, uttaler MICs nye direktør Kristin Danielsen at alle bransjeaktører skal høres i prosessen. Dette finner MEN svært gledelig, da dette er et element MICs tidligere ledelse ikke har vært opptatt av. Som bransjerettet aktør, mener MEN at det er meget viktig å høre på hvilke kriterier bransjen selv ønsker å legge til grunn for ulike virkemidler. Dette vil også MEN ta opp i sektormøter i løpet av oktober.

Dynamisk og fleksibel
MIC har i lang tid uttalt at det er interessant å se på modeller for sammenslåing. MEN mener på sin side at slik MICs organisasjon fremstår i dag, kan dette fort heller resultere i samrøre. Kristin Danielsen sier til Ballade at [link id=67162 title=»en stor og samkjørt organisasjon også kan bli mer slagkraftig. «]For både MENs eiere og administrasjon er det viktigere at MEN har fokus på eksportarbeidet, og kan være en dynamisk og fleksibel organisasjon med et klart mandat, som kan tilpasse virkemidler i takt med en stadig endret markedssituasjon for omsetting av musikk på den internasjonale arenaen. Vi vil påstå at dette faktisk har vært en av MENs viktigste styrker.

MEN har imidlertid kommunisert til både MIC og Kulturdepartementet tidligere i år at vi kan bidra til å bedre ressursutnyttelsen, ved å ta et større ansvar for informasjonsarbeid som er direkte relatert til øking av næringsmessig eksport. Internasjonalt informasjonsarbeid er slik MEN ser det det eneste området i MICs portefølje som kan være overlappende med MENs mandat.

Der MIC sitter på spisskompetanse, som for eksempel norske komponister, vil vi selvfølgelig fortsatt samarbeide, slik vi samarbeider med andre relevante organisasjoner på musikkfeltet.

Stillinger

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Festivaldirektør

Nordland Musikkfestuke

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev