Ny vinyl: Linn Nystadnes låner stemme og tekst til Tore GJedrems på hans nyeste plate

C+C Records: – GGF bruker VG-lista som pressmiddel

Etter at Christer Falck og C+C Records hadde avslørt sitt eget oppkjøp av Warlocks-singler, kom reaksjonen fra GGF: Utestengelse av alle C+C-artister fra VGs singlesliste i tre måneder, og fra albumlisten i 2 måneder. Det siste kunne unngås dersom C+C Records betalte en bot til GGF på 25.000 kroner. Kort tid etter klaget Falck og C+C Records Grammofongrossistenes Forening inn for konkurransetilsynet. Ballade har som første publikasjon fått tillatelse til å bringe selve klageteksten videre i sin helhet: «GGF har ekskludert tilfeldige artister fra en offisiell og betydningsfull salgsliste som i prinsippet skal og bør være styrt av objektive kriterier…tilgang til markedet skal ikke brukes som pressmiddel for å påtvinge enkeltaktører adferdsendringer tilpasset de som styrer markedet», står det blant annet i teksten.

Kalender

Opera Soirée

14/08/2020 Kl. 19.30

Viken

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

El Muro Tango & Inés Cuello

19/09/2020 Kl. 20.00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Konkurransetilsynet
Postboks 8132 Dep
0033 Oslo

C+C Records
Storgata 51
0182 Oslo Oslo, 10 oktober 2005

GGF utnytter sin markedsmakt med VG-lista som pressmiddel

C+C Records/Frode Records ønsker med dette å innklage GGF for brudd på konkurranselovens § 11, med påstand om at GGF utilbørlig utnytter sin dominerende stilling i musikkmarkedet.

Saken gjelder VG-listas kontrollkomités utestengelse av C+C Records artister fra VG-lista og komitéens bøtelegging av C+C Records.

Hvem:

Klagere: C+C Records/Frode Records (idfg. kalt C+C Records)
Innklaget: Grammofonplategrossistenes Forening (idfg. kalt GGF)

GGF er en merkantil interesseorganisasjon for de største platedistributørene.
IFPI Norge er foreningen for de store norske plateselskap.
I internasjonal sammenheng såvel som i Norge er det fire rådende plateselskap, kalt ”de fire store”. Dette er Sony/BMG, Warner, Universal og EMI. Disse, med noen flere er i Norge representert av IFPI Norge. IFPI`s sekretariat Oslo AS fungerer som sekretariat for GGF. IFPI og GGF har samme styreleder; Sæmund Fiskvik.

C+C Records er et plateselskap som gir ut plater med 14 artister. C+C Records er en stor aktør i Norge når det gjelder norske utgivelser, men en liten aktør i det totale musikkmarkedet. Fra GGFs bransjestatistikk utgjorde den totale omsetningen for grammofonplater til forbruker 1,8 milliarder kroner i 2004. IFPIs medlemmer står ifølge deres egne hjemmesider for 90-95 % av dette salget. C+C Records omsatte for 2,8 millioner kroner i 2004. C+C Records er medlem av FONO, interesseorganisasjonen for uavhengige norske plateselskaper og motstykket til IFPI Norge.

Hva er VG-lista?

GGFs charts er de offisielle, norske salgslister for platebransjen. Listene er sammenstilt/utarbeidet eksklusivt for VG, og deres offisielle navn er VG-listene – Norges offisielle hitliste, utarbeidet av GGF. Listene utarbeides ukentlig av IFPI Sekretariat Oslo AS, basert på registrerte salgstall fra et større antall forhandlere med tilknytningskontrakt med GGF. VG har flere typer salgslister. Denne saken innbefatter den såkalte single-listen og album-listen.

Bakgrunn:

C+C Records foretok første uken av august oppkjøp av 500-600 CD-singler av rap-gruppen Warlocks, for på den måten å sikre Warlocks en plassering på den neste ukens VG single-liste. En plassering på VG-listen kan gi en artist oppmerksomhet i form av radiospilling og avisoppslag og økt salg av den aktuelle låten/platen. I tillegg vil man kunne oppnå å få en låt med på samleplater. VG-listen genererer således inntekter direkte og indirekte til artister og plateselskap. Oppkjøpet ble filmet for senere visning på TV.

Formålet:

Formålet med oppkjøpet C+C Records foretok var å sette søkelyset på utformingen av VG-lista og hvordan denne har blitt, og kan bli, manipulert ved enkle midler. På denne måten ønsket C+C Records å vise publikum at VG-lista ikke nødvendigvis står for en sannferdig liste over de mest populære låter/artister i Norge, og at listen kan være, og har vært, gjenstand for en urettferdig og manipulert sammenstilling av låter og artister. Handlingen medførte i tillegg en kalkulert medieoppmerksomhet rundt utgivelsen av Warlocks plate.

Tidsrom:

Etter oppkjøpet var Warlocks inne på VGs single-liste på en 5. plass den 8. august. C+C Records avslørte selv sin manipulering av VGs single-liste i NRKs program ”Lydverket” 7. september. Den 9. september foretok Sæmund Fiskvik, formann i IFPI, en ”midlertidig hastesanksjon” ved å utestenge C+C Records og alle deres artister på ubestemt tid fra VGs album-liste og single-liste.

Etter gjentatte henvendelser fra Christer Falck i C+C Records hadde C+C Records et møte med VG-listas kontrollkomité den 16. september. Den 19. september vedtok VG-listas kontrollkomité fortsatte sanksjoner mot C+C Records for såkalt ”juks” på VGs single-liste.

Sanksjonens innhold:

For single-listen gjelder følgende: Alle C+C Records artister er utestengt fra VGs single-liste i 3 måneder med virkning fra 19. september.
For album-listen gjelder følgende: Ettersom handlingen ikke påvirket album-listen vedtok VG-listas kontrollkomité at Warlocks skulle være utelukket fra album-listen i 2 måneder og at alle andre artister på C+C Records skulle få tilgang til VGs album-liste dersom C+C Records vedtok en bot på kr. 25.000,-.

C+C Records betalte boten slik at de plateaktuelle musikerne Karen Jo Fields og Sofian Benzaim skulle få adgang til VGs album-liste.

Forholdet til konkurranseloven:

§ 11. Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling

Et eller flere foretaks utilbørlige utnyttelse av sin dominerende stilling er forbudt.

Foretak

GGF driver ervervsvirksomhet etter konkurranselovens § 2. Det er vanskelig å skille IFPI og GGF, da deres inntjening kommer fra de samme selskapene, nemlig IFPIs medlemmer. IFPI og GGF representerer de samme ved at IFPI representerer de store norske plateselskapene og GGF representerer de største platedistributørene. IFPI og GGF har også samme styreleder; Sæmund Fiskvik.

Dominerende stilling

Vi mener at GGF har en dominerende stilling i platemarkedet som utarbeider av en liste av stor betydning for salget og oppmerksomheten rundt en artist/plate. Det finnes andre musikklister i Norge, men ingen som er like betydningsfulle. VG-lista blir brukt av de to største medieaktørene i Norge innenfor hvert sitt område, nemlig VG og NRK.

Listene gir beviselig økt platesalg. Produsenter av samle-CDer benytter listene til å sette sammen nye CDer (Mc Music o.l.). Radiokanaler bruker VG-lista som utgangspunkt for nye spillelister. Listene gir innpass i aviser og fjernsyns- og radioprogrammer. Alle disse forhold har stor betydning for oppmerksomheten rundt en artist, og med det, det økonomiske inntektspotensialet både direkte og indirekte. I regelverket til VG-lista hentet fra IFPIs Internettsider er VG-lista beskrevet på følgende måte: GGFs charts er de offisielle, norske salgslister for platebransjen.”

IFPI betrakter altså også sine egne lister som de helt sentrale i musikkmarkedet.

En liten aktør som ikke har major-selskapenes ressurser til markedsføring av en artist/plate er helt avhengig av at salg som er verdig en VG-liste plassering faktisk står på lista. Dette gir den oppmerksomheten som er påkrevet for å konkurrere i den populærkulturelle delen av musikkmarkedet og dermed muligheten til å selge plater.

Utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling

Vi mener at GGF på en utilbørlig måte har utnyttet sin dominerende stilling.

På grunnlag av egne vedtekter har GGF tvunget C+C Records, i et marked de dominerer, til å godta en bot hjemlet i et vagt privatrettslig regelverk som ikke er tiltrådt av den bøtelagte part. GGF har ekskludert tilfeldige artister fra en offisiell og betydningsfull salgsliste som i prinsippet skal og bør være styrt av objektive kriterier. Disse artistene har intet med saken å gjøre. GGFs vedtak fremstår som et ”take it or leave it”. Enten måtte C+C Records godta GGFs vedtak, eller så ville de plateaktuelle Karen Jo Fields og Sofian Benzaim bli ekskludert også fra VGs album-liste, i tillegg til single-lista, og dermed fra muligheten til å konkurrere i musikkmarkedet på like vilkår med andre plateaktuelle artister.

En utestengelse fra VG-lista for bare et kort tidsrom fungerer som en utestengelse for hele den potensielle levetiden til en plate på hit-listene. En utestengning som sanksjon er derfor et pressmiddel som i praksis gjør at en aktør ikke har noen annen mulighet enn å godta GGFs håndheving av egen privatjus.

C+C Records er ikke medlem av IFPI og har heller aldri inngått noen avtale i tilknytning til VG-listene. En dominerende markedsaktør bør ikke ensidig kunne utøve og påtvinge straffereaksjoner på handlinger som ikke strider mot norsk lov og som ikke er gjensidig avtalt partene imellom. Tilgang til markedet skal ikke brukes som pressmiddel for å påtvinge enkeltaktører adferdsendringer tilpasset de som styrer markedet.

I GGFs regelverk står følgende:

11. SANKSJONER

Butikker som med overlegg jukser med rapporteringen kan miste sin tilknytningsavtale.
Selskaper som bidrar til juks med listene straffes med bøter eller utestenging fra listene av enkeltprodukt eller hele sin katalog.
Selskaper som ikke aksepterer idømte sanksjoner vil normalt bli utelukket fra listene for lengre tid.

• Forutsigbar rettsstilling
GGF har ensidig vedtatt et regelverk som gir en svært skjønnsmessig hjemmel for utestenging av et selskap. Det kan ikke utledes hva ”juks” innbefatter i GGF`s ”lovverk”. Videre er det umulig å si hva en ”sanksjon” eventuelt vil medføre, ettersom GGF etter egne regler står fritt til å ekskludere hele eller deler av et selskaps artister på ubestemt tid.
GGF`s sanksjoner er tilfeldige, mangler forutsigbarhet og gir en så og si ubegrenset sanksjonsmulighet.

• Kollektiv straff
GGFs suspensasjon av C+C Records går utover en part som ikke har noe med den sanksjonerte handlingen å gjøre. Den eneste tilknytning Karen Jo Fields og Sofian Benzaim har til saken er å være utgitt av C+C Records. Dermed er de nå utestengt fra VGs singleliste.

• Ankemulighet
Det stilles også spørsmålstegn ved de ”ankemuligheter” selskaper som opplever å bli straffet av GGF har etter regelverket.

I GGFs regelverk står følgende:

12. ANKEMULIGHET

Komitéens beslutninger er endelige, men kan i spesielle tilfeller ankes inn for ny behandling i komitéen dersom det kan påvises saksbehandlingsfeil eller dersom nye og avgjørende momenter er kommet inn i bildet.
Komitéen avgjør selv med simpelt flertall om en anke skal realitetsbehandles.

I hvilke andre systemer er det en selv evaluerer og kontrollerer de vedtak man fatter? Regelen antesiperer også at komitéen ikke kan ha kommet frem til en gal beslutning. Ankemulighet er kun til stede dersom det foreligger saksbehandlingsfeil eller nye momenter frembringes og som setter saken i et helt nytt lys. En realitetsbehandling av komitéens vurderinger skal ikke foretas ifølge regelverket, kanskje fordi det er komitéen selv som skal avgjøre om de i det hele tatt skal behandle saken på ny.

Annet:

• Listejustering
Etter GGFs eget regelverk kan listene justeres dersom kontrollkomiteen ser at det har foregått aktiviteter som avviker fra det normale på listene. Dette gjøres blant annet dersom en platebutikk står for svært høyt salg av en og samme plate i forhold til andre butikker for den aktuelle uken og salget ikke fremstår som troverdig målt utifra objektive kriterier. En slik kontroll og regulering av listene fremstår som rimelig.

C+C Records ble ikke avslørt av GGFs kontroll. Akkurat slik C+C Records forutså og avslørte som en sviktende forutsetning for VG-listas troverdighet. Det er beklagelig at GGF i denne saken velger å bruke sin markedsmakt til å straffe C+C Records i stedet for å se nærmere på egen praksis ved utformingen av en salgsliste som åpenbart lett lar seg manipulere. C+C Records er det første plateselskap som innrømmer å ha kjøpt egne CDer og er også de første til gjøre dette for å kritisere hvordan VG-lista utformes.

”Listetriksing”, utført ved hjelp av handlinger som ikke strider mot norsk lov, bør eventuelt hindres internt ved endringer i måten man kommer frem til den objektivt riktige salgslisten. Alternativt må GGF innse at listene ikke alltid fremstår i riktig skikkelse, enten dette har skjedd ved mer eller mindre tilfeldige skjevheter i det som kan betegnes som normalt salg, eller ved at enkelte aktører har gått mer ”uetisk” til verks.

GGF bør ta selvkritikk i forhold til sitt eget regelverk og vedtekter og vurdere hvordan disse er ment å håndheves. I tillegg bør de se på hvilke muligheter de har til å gjøre VG-lista til den troverdige salgslisten den er ment å være. VG-lista bør fremdeles bygge på et objektivt mål av antall solgte eksemplarer, men ikke styres av en komité som bygger sitt regelverk og deres håndhevning av denne på diktatorisk, snarere enn demokratiske prinsipper.

GGF må for fremtiden ikke påtvinge ensidige straffereaksjoner. Eventuelle reaksjoner må være gjenstand for gjensidig enighet i forkant av en eventuell forseelse og fremgå av inngåtte kontrakter eller vedtatte vedtekter mellom de berørte parter. Enigheten må fremkomme demokratisk og i samråd med hele bransjen.

Hverken C+C Records, Karen Jo Fields eller Sofian Benzaim kan sies å være bundet av GGFs regler og sanksjoner. Det er forbeholdt de korrekte rettslige instanser å ensidig idømme bøtestraff. Artister som ikke inngår i en listemanipulering bør ikke kunne ”fradømmes” en fremtidig plass på en offisiell nasjonal liste over det som skal vise de reelle salgstall i et marked.

Konklusjon:
Generelt: – GGF`s regelverk fremstår som udemokratisk og mangler enhver ankemulighet.

    – VG-listas regelverk og sanksjoner er ensidig pålagt en hel bransje og
    med tilfeldig håndhevning og kontroll.

Saksspesifikt: – GGFs sanksjon mot C+C Records er påtvunget aktøren og denne er uten mulighet til å forsvare seg.

    – GGF`s vedtak medfører en kollektiv avstraffelse av musikere som ikke har noe med saken å gjøre.

Krav:
• GGF har gitt C+C Records og dets artister en urimelig sanksjon bygget på en ensidig vurdering av saken og uten hjemmelsgrunnlag. Boten tilbakebetales.
• GGF må klargjøre sine regler og vedtekter i forhold til de aktører som kan bli berørt av dem og gjøre reglene forutsigbare. Disse bør bygge på alminnelige rettslige prinsipper. Praktiseringen av reglene må være konsekvent og ikke-diskriminerende.
• GGF kan ikke pålegge aktører de ikke har en reell tilknytning til sanksjoner som følge av manipulasjon av VG-listene som ikke strider mot norsk lov, men kun justere disse dersom handlinger gjør at listene avviker fra reelle salgstall av låter/album.
• GGF må gi en aktør muligheten til å bli hørt etter vanlige demokratiske prinsipper før eventuelle sanksjoner trer i kraft og berørte parter må ha en reell klagemulighet for å imøtegå eventuelle urimelige sanksjoner.

På vegne av C+C Records For C+C Records

Harald Sommerstad Christer Falck

Klagen er for tiden til behandlig i konkurransetilsynet.

Stillinger

Kantor/ organist

Kongsberg kirkelige fellesråd

Orkesterbibliotekar

Oslo-Filharmonien

Kantor/ kyrkjemusikar

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Produsent

Riddu Riddu Festivála

Produsent

Kulturfabrikken Sortland KF

Programsjef

Bodø2024 IKS

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev