PolyLogue_Anders Vinjar

Trangere for Komponistenes Vederlagsfond

INTERVJU: Styremedlem Anders Vinjar i Komponistenes Vederlagsfond har sett på utviklingen i fondet i 1996-2007. Målet har vært å få en bedre oversikt over økonomiske tendenser for fondets virksomhet i denne perioden. Nå uttrykker Vinjar bekymring over tingenes tilstand: – Antall aktuelle komponister har vokst voldsomt uten at fondet har fått tilsvarende økte inntekter, fastslår Vinjar til Ballade i dag.

Kalender

BACH – HAYDN – BACH

03/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Operapub på Røverstaden

15/04/2020 Kl. 20:00

Oslo

JAZZ I SIKTE

17/04/2020 Kl. 20:00

Rogaland

Kroke

17/04/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Av Bjørn Hammershaug

Det Norske Komponistfond, Komponistenes Vederlagsfond, Norsk Musikkfond og Tekstforfatterfondet er siden 1. januar 2002 samlokalisert under samlebetegnelsen Musikkfondene.

Komponistenes Vederlagsfond (KVF)

Fondets midler skal, ifølge dere hjemmeside, «i første rekke brukes til støtte til aktive komponister, understøttelse av eldre komponister og av komponisters etterlatte, tilskudd til foreninger og organisasjoner som har som hovedformål å arbeide for fremme av samtidsmusikk.»

Her heter det også at fondet i 2005 mottok totalt 429 søknader for til sammen ca. kr. 23 millioner (inkl. søknader om fordypningsstipend). Av disse ble innvilget 142 stipend (inkl. 4 fordypningsstipend) for til sammen kr. 5 700 600. Det betyr at 33,1 % av søknadene ble innvilget.

Ingen kompensasjon for flere søkere

Styremedlem i KVF Anders Vinjar har nylig sett nærmere på utviklingen i perioden 1996-2007 med målsetning om å få en oversikt over økonomiske tendenser for fondets virksomhet.

Denne oversikten varsler en sterk reduksjon i fondets bevilgninger fremover, om ikke inntektssituasjonen endrer seg vesentlig, melder Vinjar. Årsaken er at økningen i antallet aktuelle søkere og innkomne søknader ikke blir kompensert med tilsvarende økte inntekter.

Vinjar oppsummerer videre i sin rapport at:

— KVF bevilger mer enn inntekten.
— Andel innvilgede søknader synker.
— Bevilget beløp pr. innvilget søknad øker.
— Egenkapitalen er bygget ned i løpet av perioden

Frykter trangere nåløye

— Komponistenes vederlagsfond er et av de få stedene der komponister kan søke midler til seg selv, forteller Anders Vinjar til Ballade nå i dag, og han forklarer videre:

— KVF gir tilgang til ulike støttemidler som ikke er øremerket. Her kan komponistene søke selv til egne prosjekter ut fra egne behov. Det er et fleksibelt fond som i hovedsak ikke fordeler veldig store summer, med unntak av noen helårige og toårige støtteordninger. Dette står nå i fare for å falle bort. Offentlige støttemidler har økt de senere årene, men disse går mer i retning av utøvere og festivaler, ikke til komponistene som ikke har klart å få en økning i sine midler.

Hva må gjøres med dette etter ditt skjønn?

— Dette må først og fremst tydeliggjøres. Det bør ses av del av større bilde rundt finansieringen av musikklivet i Norge og i lys av forhandlinger med TONO og departementet om hva man vil med midlene som fordeles. Komponistforeningen og NOPA må diskutere dette, og TONO-forhandlingene bør ta dette med seg.

Vinjar mener at det er en risiko for at det nåløyet for søkerne blir trangere, og at søkandene/prosjektene nå må være ”bedre” for at de skal ha en mulighet til å få støtte:

— Det vil bli vanskeligere å gi folk en startsjanse. Nettopp dette har vært noe av det fine med KVF, at vi har gitt folk en sjanse til å bygge seg opp. Det har vært vanskeligere å søke Statens kunstnerstipend enn oss, og vi har betydd mye for mange. Nå blir det nok noe spissere, frykter Vinjar.

En tydelig effekt av endringene er i følge Anders Vinjar at KVF’s støtte til organisasjoner som arbeider direkte med komponister blir ytterligere presset. Dette angår spesielt viktige organisasjoner som NOTAM, Ny Musikk og festivaler i etableringsfasen.

KVFs relativt fleksible støtteordninger har gjort det mulig å støtte organisasjoner inntil de evt. får mer stabile tilskudd, og de som ikke har vært så godt etablert har kunnet søke KFV om støtte.

Avlyser søknadsfristen?

Fondet melder nå at de vurderer å avlyse søknadsfristen til fordypningsstipend 1/6 2008:

— På bakgrunn av den økonomiske situasjonen i Komponistenes Vederlagsfond vurderer styret i fondet å avlyse neste års bevilgning til fordypningsstipend.

KVF sier de vil komme tilbake til saken i god tid før søknadsfristen 1. juni 2008. De øvrige stipendtildelingene avvikles som normalt.

— Dette blir nå vurdert ut fra den økonomiske situasjonen. Det viktigste i dette bildet er at antall aktuelle komponister har vokst voldsomt uten at fondet har fått tilsvarende økte inntekter, avslutter Anders Vinjar i Komponistenes Vederlagsfond.

For den komplette rapporten «Økonomiske tendenser i Komponistenes Vederlagsfond 1997 – 2006» følg denne lenken.

Stillinger

Stipendiat i musikk

Universitetet i Stavanger

Kantor/organist – 100%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor – 50%

Kongsberg kirkelige fellesråd

Kantor/ organist

Gloppen kyrkjelege fellesråd

Forskningsbibliotekar

Nasjonalbiblioteket

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev