Sildajazz ,mobil 2

Kanal 4: – Den mest komplette søknaden

Styreleder Stein Gauslaa i Kanal 4 mottok den desidert hyggeligste førjulspresangen av de seks søkerne til konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio for de neste ti årene. «Når frekvensressursene avsatt til radio er begrenset, er det helt sentralt å sikre at de benyttes på den kulturpolitisk mest optimale måte», heter det i tilslaget fra Departementet, som videre hevder at søknaden til kanal 4 i et allmennkringkasting-perspektiv var den langt beste, og bl.a. synliggjorde antall innslag og sendetimer for de fleste program- og stoffkategoriene.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

VEDTAK OM TILDELING AV KONSESJON FOR RIKSDEKKENDE,REKLAMEFINANSIERT RADIO I FM-BÅNDET

Kultur- og kirkedepartementets vedtak

Kultur- og kirkedepartementet viser til kunngjøring av ovennevnte, samt til Kanal4s søknad av 4. september 2002. Departementet har med hjemmel i § 2-1 i lov 4. desember
1992 nr 127 om kringkasting fattet vedtak om å tildele Kanal4 konsesjon for riksdekkende, reklamefinansiert radio i FM-båndet for perioden 1. januar 2004 – 31. desember 2013. Med hjemmel i samme bestemmelse i kringkastingsloven har departementet fastsatt vilkår for konsesjonen. Disse følger vedlagt.

Kanal4 skal så snart som mulig og senest innen tre uker bekrefte at konsesjonen tas i mot. For øvrig viser departementet til klageadgangen i forvaltningsloven § 28 første
ledd. Klagefristen er tre uker. Klage stiles til Kongen i Statsråd og sendes Kultur- og kirkedepartementet. De har rett til å kreve innsyn i saksdokumentene i samsvar med
forvaltningsloven §§ 18 og 19.

Ved for sen innbetaling av konsesjonsvederlaget skal det svares renter etter lov 17. desember 1976, nr. 100 om renter ved forsinket betaling. Det påvirker ikke
betalingsfristen at klagefristen ikke er ute, eller at noen påklager konsesjonsvedtaket. Hvis konsesjonæren selv påklager utformingen av vedtaket, skal konsesjonsvederlaget
likevel betales innen fristen, men med forbehold.

Generelt om kriteriene for vurderingen
I samsvar med utlysingsteksten har søkerne blitt vurdert opp mot de samme kriterier. Departementet har primært lagt vekt på realistiske og forpliktende planer for
oppfyllelse av allmennkringkastingsoppdraget, jf. utlysingsteksten pkt. 4. Videre er det bl.a. lagt vekt på planene for finansiering, etablering og drift av radiovirksomheten,
samt de formål og prinsipper som ligger til grunn for lov 13. juni 1997 nr 53 om tilsyn med erverv i dagspresse og kringkasting.

Det var seks søkere: Kanal 2, Kanal4, Norsk Akademisk Radio Råd (NARR), P4 – Radio Hele Norge (P4), Radio 2 og Radio VG. Alle søkerne unntatt NARR oppfylte de faglige
og økonomiske grunnkravene for å kunne tildeles konsesjon. NARR kunne ikke godtgjøre evne til å betale konsesjonsvederlaget.

Behandlingen av de øvrige søknadene har således måttet bygge på et forvaltningsmessig skjønn innenfor de rammene som er nevnt. Konsesjonen er tildelt
Kanal4 fordi denne søkeren på best måte oppfyller de ovennevnte kriteriene.

Nærmere begrunnelse for vedtakene
Departementet konkluderer med at Kanal4 er den søkeren som i størst grad legger opp til å tilby et programformat som ivaretar kravene til allmennkringkasting. Dette
innebærer bl.a. at Kanal4 legger opp til en større tematisk og sjangermessig bredde enn de andre søkerne. Søkerens programplaner fremstår som de som i størst grad vil gi
både brede og smale grupper i befolkningen et attraktivt radiotilbud. Kanal4 har i større grad enn de andre søkerne dokumentert og underbygget en ambisjon og målsetning
om å tilby sendinger med et analytisk og fordypende perspektiv. Kanal4 er dessuten den kanalen som har den mest forpliktende søknaden i form av konkret angivelse av
antall innslag og sendetimer for de fleste program- og stoffkategoriene. Dette gir sikkerhet mht. at søkeren vil følge opp sine egne redaksjonelle ambisjoner og fylle
allmennkringkasterrollen på en god måte i konsesjonsperioden.

Kanal4 anses å ha sannsynliggjort evne til å finansiere etablering og drift av radiovirksomheten.

Hensynet til P4s eksisterende virksomhet har inngått i den helhetsvurderingen departementet har foretatt. Selv om formuleringen i nåværende konsesjon § 4 ikke gir
P4 noe rettskrav på ny konsesjon, og med det heller ikke var til hinder for at konsesjonen ble utlyst, har departementet tatt i betraktning at formuleringen kan bidra
til å skape en viss forventning om fornyelse. For departementet har imidlertid ikke momentet blitt utslagsgivende i totalvurderingen. Kanal4 har presentert så vidt mye
bedre planer for allmennkringkasting i kommende konsesjonsperiode at dette har vært avgjørende. Når frekvensressursene avsatt til radio er begrenset, er det helt sentralt å
sikre at de benyttes på den kulturpolitisk mest optimale måte.

Med hilsen
Roy Kristiansen e.f., ekspedisjonssjef
Øyvind Christensen, avdelingsdirektør

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.