Kulturminister Thorild Widvey Foto: Kulturdepartemenet

Gaveforsterking også på musikkfeltet

I forslaget til statsbudsjett for 2016 foreslår kulturminister Thorhild Widvey bl.a. å utvide gaveforsterkningsordningen til å gjelde musikk og å øke musiker- og ensemblestøtten. Les mer om utviklingen for musikkfeltet her.

Kalender

Kulturministeren har i dag lagt frem sitt første kulturbudsjett hvor regjeringens kulturpolitikk er lite påvirket av tidligere føringer.
– 2016 er året hvor gjennomføringen av vår kulturpolitikk vises tydelig i budsjettet. I våre to første år har vi kvittert ut mange av Sundvoldenplattformens punkter på kulturfeltet, sier kulturminister Thorhild Widvey i en pressemelding.
I kulturbudsjettet, og på departementets nettsider, leser vi følgende om musikkfeltet:
Utvidning av gaveforsterkningsordningen
Regjeringen foreslår å utvide gaveforsterkningsordningen til flere områder av kultursektoren, herunder musikk, litteratur og scenekunst, visuell kunst og kulturbygg.
45 millioner kroner er satt av til formålet i 2016. Dette er 15 millioner mer enn i 2015.
Det frie feltet
Regjeringen følger opp kunstnerøkonomiutredningen Kunstens autonomi og kunstens økonomi (2015) ved å styrke flere ulike tiltak i årets budsjett med drøyt 13 millioner kroner.
Blant annet foreslås en økning av musiker- og ensemblestøtten på 1,5 millioner kroner.
Avvikling av tilskuddet til Rock City
Det foreslås å avvikle statens engasjement i Rock City fra 2016, til tross for at Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlingen for 2015 ba om at regjeringen vurderte om nye oppdrag kunne legges til Rock City for å ivareta investeringer og kompetansebygging.
Knutepunktordningen
Departementet foreslår at knutepunktordningen slik den eksisterer i dag, avvikles. De fleste festivalene foreslås overført til Norsk kulturfond, hvor de vil kunne vurderes årlig i sammenheng med øvrige festivaler og annen arrangørstøtte. Festspillene i Bergen og Festspillene i Nord-Norge er unntak fra dette. De foreslås videreført på Kulturdepartementets budsjett.
Etter hva Ballade forstår er meningen at de statlige midlene til knutepunktfestivalene blir overført til Norsk kulturfond. Hva som vil skje med de fylkeskommunale midlene som var forutsetning for midlene i Knutepunktordningen, er imidlertid uklart.
Satsning på Vestlandet
Det er varslet at kultur- og scenekunstinstitusjoner i Rogaland og Hordaland blir særlig tilgodesett i 2016. På musikkfeltet er det foreslått at Opera Rogaland får 1 million kroner i økt tilskudd.
Oslo-Filharmonien
I tillegg foreslås en økning i tilskuddet til Oslo-Filharmonien på 7,9 millioner kroner. 5 av disse skal dekke økt husleie i forbindelse med økte leieavtale i Oslo konserthus.
Kulturrådet ut av Oslo?
Regjeringen har gitt Norsk kulturråd i oppdrag å utrede mulighetene for å lokalisere deler av Kulturrådets administrative oppgaver utenfor Oslo.
Kor
Regjeringen varsler at det vil komme en helhetlig strategi for videre utvikling av korfeltet innen 2015. Siden regjeringsskiftet høsten 2013 har bevilgninger til korfeltet samlet økt med 25,1 millioner kroner til 40,6 millioner kroner, og det er foreslått å videreføre satsingen.
Frivillighet
Regjeringen fremmer forslag om en økning på 60 millioner kroner til merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner som gir en samlet bevilgning på 1,3 milliarder kroner i 2016.
Regjeringen foreslår også å fjerne årsavgiften til Frivillighetsregisteret fra 2016, slik at det blir gratis for frivillige organisasjoner å være registrert i Frivillighetsregisteret.
Fra 2016 tilfaller herreløs arv frivilligheten. Pengene skal forvaltes av LNU. Beløpet for 2016 er drøyt 12 millioner kroner.
I forslaget til kulturbudsjett øker regjeringen bevilgningen til 13 milliarder kroner. Hele budsjettet legges frem kl 13. i dag, og vi følger opp med flere tall fra musikkfeltet.
Les Kulturdepartementets egen oversikt over satsninger i 2016 her.
Lese hele Stortingsproposisjon 1 S (2015-2016) Tilråding fra Kulturdepartementet her.

For å kommentere her må du ha en Facebook-konto. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du sende oss en e-post.

Stillinger

Kommunikasjons-rådgiver

Asker kulturskole

Produsent

Festspillene i Nord-Norge

Daglig leder

Innlandet musikkråd

Økonomikonsulent

Norges Korforbund

Konsertmester II / Second Concertmaster II

Kringkastingsorkestret (Kork)

Avdelingsleder II

Drammen kulturskole

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev