I forsvarssjefens råd til regjeringens langtidsplan for Forsvarets struktur, som ble lagt frem i dag, anbefales det å samle Forsvarets musikk til ett sted og redusere antallet korps.

Forsvar

I rapporten står følgende om korpsene:

«Forsvarets avdeling for kultur og tradisjon viderefører sine oppgaver. Kostnadene knyttet til kultur og tradisjon skal reduseres.

Kostnadsreduksjoner kan oppnås gjennom å samle Forsvarets musikk til ett sted eller å redusere antallet korps. En reduksjon fra fem til tre korps har vært vurdert, men anses ikke å gi tilstrekkelig kostnadseffekt, kvalitet og fleksibilitet. Derimot kan man oppnå disse effektene gjennom å samlokalisere Forsvarets musikk på ett sted.

Antallet årsverk i Forsvarets musikk begrenses oppad til 100. HM Kongens Gardes musikkorps videreføres som i dag. Forsvarssjefen vil utrede muligheten for også å samle alle Forsvarets museer på ett sted, sentralt lokalisert, basert på størst mulig grad av selvfinansiering av driften.»

Per i dag finnes 153 faste musikerstillinger i Forsvarets Musikk. I tillegg har disponerer korpsene 25 administrative stillinger, samt seks stillinger i administrasjonen sentralt.

Korpsene har vært informert om de varslede kuttforslagene, og i MFO Hordaland og Sogn og Fjordane har regionslederKjell Erik Husom uttalt at han mener forslaget er «i utakt med den enstemmige politiske konsensus som ligger i stortingsmelding 33, der intensjonene er å videreføre dagens korpsstruktur med fem korps og endog styrke besetningen og driften for å utvikle Forsvarets musikk!»

Les hele innlegget fra MFO her

Les også hele rapporten med Forsvarssjefens råd: «Et Forsvar i endring».

Publisert:

Del: