FB event (1)

Svar fra Norges Musikkorps Forbund

Norges Musikkkorps Forbund, som i juli valgte å tre ut av Norsk musikkråd, svarer her på angrepet fra den nye korpsorganisasjonen Korpsnett Norge. De mener at Korpsnetts innlegg i Ballade var skjemmet av utskjelling og nedlatende holdninger, og understreker at de selv vil prioritere det fortsatte arbeidet med å styrke det frivillige musikk-Norge.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Norges Musikkorps Forbund (NMF) har lest presentasjonen av den nye korpsorganisasjonen Korpsnettverk Norge på musikkavisen Ballade.

Generelt vil vi framholde at norsk korpsbevegelse har store fordeler av å stå sammen i én organisasjon. Vi var derfor interessert i å vite mer om visjonen for den nye korpsorganisasjonen – ideene og tilbudene – kort sagt; hva de som en konkurrerende organisasjon mener å tilby korpsene.

På Ballades sider finner vi imidlertid en artikkel som begrunner etableringen av en ny organisasjon med en frustrert og ukontrollert utblåsning overfor NMF: Utskjelling av nåværende ledelse i NMF, hån og latterliggjøring av demokratiske retter for barn som betaler sin medlemskontingent og er aspiranter hos oss, og en holdning som sier at profesjonelle, velutdannede mennesker som arbeider med musikk er mer verd enn de frivillige ildsjelene i norske musikkorps og i norsk fritidsmusikkliv landet rundt.

NMF merker seg de holdningene dette innlegget målbærer. Vi ser at kjernen i det som er konflikten mellom NMF og NMR blir tydeliggjort. NMF er frivillig organisasjon for musikkorps. Alle våre medlemmer er likeverdige. Også NMR er en medlemsbasert organisasjon. Vi tar sterkt avstand fra Kari Holdhus’ utsagn om at en aspirant i et skolekorps har mindre verdi i NMR enn en høyt utdannet musikkterapeut i full jobb i musikklivet .

NMF arbeider seriøst for å bedre rammevilkårene for norske musikkorps. En del av de pengene som staten bevilger til våre medlemmer formidles gjennom NMR. Den økonomiske konflikten mellom NMF og NMR handler ikke om at organisasjonen NMF skal ha mer, men om mer penger ut til det enkelte musikkorps. Fordi vi vil at det behandlingsgebyret på 10 prosent som NMR trekker fra sine utbetalinger til korpsene skal falle bort.

Vi har tatt til etterretning at landsmøtet i NMR prioriterte å opprettholde NMR-administrasjonen framfor å få disse pengene fram til lokalnivået i korps, kor og andre studiearrangører.

NMF ønsker et effektivt og målrettet samarbeid innenfor musikk- og kulturlivet. Og NMF har i dag slike samarbeidsprosjekter og langvarige samarbeidsrelasjoner gående, på kryss og tvers i hele musikklivet og på alle nivåer i organisasjon. NMR er bare én av mange arenaer for slikt samarbeid.

Men vi kan ikke bare samarbeide – vi må arbeide også. Organisasjonene som samarbeider i NMR har særinteresser og egne utfordringer. NMF er fokusert på utviklingen av våre korps og arbeider for å styrke det frivillige musikk-Norge. Da er penger fram til grasrota, stimulering og støtte til lokale initiativ og respekt for ildsjelene i by og bygd de viktigste bærebjelker i dette arbeidet.

NMF oppsummerer sitt ståsted i NMR-saken slik:

* Den viktigste oppgaven for NMF er å bedre rammevilkårene for det enkelte musikkorps.
* NMF aksepterer ikke at NMR trekker behandlingsgebyr av tilskudd til voksenopplæring (VO-midler) til korpsene. NMR får allerede kompensasjon fra departementet for å gjøre denne jobben
* Gjennom vedtak om åpent studieforbund initierer NMR kursvirksomhet som konkurrerer med tiltak i sine medlemsorganisasjoner. Vi mener korpsene selv er de beste til å arrangere kurs for korpsmusikanter og vil at tilskudd til voksenopplæring skal gå ubeskåret til dette formålet.
* NMF ønsker ikke at musikkpolitisk arbeid skal finansieres av VO-midler.
* NMF kommer dårlig ut ved tildeling av driftstilskudd fordi den interne fordelingsnøkkelen favoriserer de små organisasjoner. Det er ulike krav til dokumentasjon av medlemstall.
* NMF har ikke fått den representasjonen i NMRs landsmøte som medlemstallet tilsier.

NMF og Norsk Korforbund fikk ikke gjennomslag for sine synspunkter på NMRs Landsmøte i 2001 og har derfor valgt å melde seg ut fra 01.01.02. Vi mener utmelding er til korpsenes beste og at NMF er den organisasjonen som kan tilby korpsene faglig veiledning og de beste medlemsfordelene.

Hvordan blir så framtiden uten NMR?

* Gjennom sitt medlemskap i NMF er korpsene sikret VO-midler som før. NMF er i forhandlinger med Folkeuniversitetet (FU) om medlemsskap der fra 01.01.02. Disse forhandlingene blir sluttført i disse dager og er positive for korpsene. NMF-styret og ledermøte i NMF behandler saken 14. og 15. sept.
* NMF vil stå som saksbehandler og utbetaler. Det vil ikke bli trukket behandlingsgebyr og søknads- og rapporteringsrutiner skal gjøres enklere.
* Søknads-, rapporteringsfrister og utbetalinger vil være som før.
* NMF har allerede data (medlemsdatabasen) som medfører at papirarbeidet som korpsene i dag har i forbindelse med VO kan reduseres til et minimum.
* Alle tilskudd som er øremerket studieaktivitet av Stortinget skal gå ubeskåret til studievirksomhet, dvs øvinger, kurs og seminarer.
* NMF sentralt og kretsledd vil gi hjelp til utfylling av skjema og faglig veiledning i forbindelse med VO.
* NMF vil arbeide for at flere korps skal bruke VO-midler til å finansiere øvelser og seminarer

Medlemskap i NMF gir eksklusiv adgang til:

* Felles TONO avtale som fritar korpsene for søknadsrutiner og innbetaling av vederlag etter alle konserter og offentlige opptredener.
* Skreddersydd rimelig korpsforsikring gjennom if, justert og tilpasset korpsene gjennom 10 år
* Deltakelse på lokale, nasjonale og internasjonale stevner og festivaler
* Deltakelse på NM for skolekorps, amatørkorps, solister og ensembler og korpsdrill. 7-8000 musikanter deltar hver år
* Deltakelse på sommerkurs og vinterkurs i musikk i alle fylker
* Deltakelse på nasjonale spillekurs
* Deltakelse på ungdomskonferanser og andre konferanser
* Deltakelse på dirigentsymposium
* Deltakelse i kretskorps og kretskonkurranser
* Deltakelse på internasjonale arena som European Brass Band Association og Nordisk Musik Union
* Skreddersydde kurs i fylkene – som spillekurs, dirigentkurs, organisasjonskurs, drillkurs, tamburmajorkurs, lederkurs, matrialforvalterkurs osv.
* Dirigentstudium (10vt)
* Skreddersydd pedagogisk materiell innenfor musikk- og drillopplæring
* Økonomisk støtte til musikkfaglige prosjekter med overføringsverdi
* De ansatte og tillitsvalgte i NMF er behjelpelig med faglig veiledning og informasjon på alle områder rundt korpsdrift.
* Drillfaglig kompetanse gjennom NMFs drillforum

NMF ønsker fortsatt:

* en landsomfattende korpsbevegelse i ryggen overfor det politiske miljøet og departementene. Konkrete resultater av musikkpolitisk arbeid de siste årene er f. eks tildeling av spillemidler til det frivillige musikklivet (Frifond), lovfesting av musikkskolene og fritak av moms ved kjøp av dirigenttjenester (i forbindelse med momsreformen)
* et utviklende samarbeid med organisasjoner og institusjoner på tvers av organisasjonstilhørighet

Selv om NMF går ut av NMR oppfordrer vi selvfølgelig korpsene til å fortsette det gode samarbeidet de har på lokalplan. Dette arbeidet avhenger ikke av hvilken paraplyorganisasjon NMF er tilknyttet, men av det enkelte lokalmiljø, musikknettverk, samarbeidsrelasjoner og interesser.

Lag konserter og arrangement sammen, ta opp saker som angår dere, det styrker alle utøvere!

Bergen/Stavanger, september 2001.

Lovisa Midtbø, president NMF
Ulf-E. Rosenberg, visepresident NMF

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.