© Wikimedia commons

Ny åndsverklov er klar for Stortinget

Kulturdepartementet la frem lovforslaget onsdag. Den nye loven skal være mer teknologinøytral, og det forslås en ufravikelig regel om at opphavere har krav på rimelig vederlag.

Kalender

Cantango på Gamle Raadhus Scene

02/09/2020 Kl. 19:00

Oslo

Legg til arrangement
Se alle

Kulturdepartementet la onsdag frem forslag om ny åndsverklov for Stortinget. Forslaget til ny lov skal erstatte gjeldende åndsverklov fra 1961. I den nye loven er det endringer både i språk og struktur, for å gjøre den enklere å forstå.

Hovedprinsippene i den gjeldende loven for å sikre rettighetshaveres inntekter er videreført i det nye forslaget. Hensynet til rettigheters inntekter skal imidlertid balanseres mot samfunnets behov for tilgang til åndsverk. Forslaget skal ifølge departementet klargjøre og forenkle regelverket slik at det blir lettere tilgjengelig, og samtidig være i tråd med lovens hensikter.

Krav på rimelig vederlag
Kulturdepartementet foreslår en ufravikelig regel om at opphaverne har krav på rimelig vederlag. Dette vederlaget skal beregnes utfra hva som overdras, hva som er vanlig for området og de konkrete forhold som gjør seg gjeldende.

Det skal også bli lovfestet at opphaverne ikke gir fra seg flere rettigheter enn det som er klart avtalt. Det foreslås også at rettighetene til verk som er skapt i arbeids- og oppdragsforhold der ikke annen avtale foreligger overdras til oppdragsgiver, i den grad det er nødvendig for at arbeidsforholdet skal nå sitt mål.

Det foreslås videre en ny og mer teknologinøytral avtalelisensbestemmelse for klarering av rettigheter til audiovisuelt innhold og radioproduksjoner.

Regjeringen foreslår også å klargjøre og styrke erstatningsreglene ved brudd på opphavsretten. Det vil bare være forsettlige brudd som vil bli straffet, men straffen heves til inntil et års fengsel.

Ulovlig å strømme ulovlig
Forslaget viderefører regelen med at den enkelte internettbruker ikke skal ha ansvar etter åndsverkloven for materiale som denne ser at er ulovlig lagt ut, med ett unntak: Det blir ulovlig å strømme film og andre åndsverk der det er åpenbart at det er lagt ulovlig ut.

Når det gjelder regler om kopiering til privat bruk vil disse videreføres, det samme gjelder reglene for medienes adgang til å gjengi verk med omtale av dagshending. Sistnevnte regler vil også bli forenklet og utvidet.

Stillinger

Direktør for komponisthjemmene

KODE Kunstmuseer og komponisthjem

Kantor

Haugesund Kirkelige Fellesråd

Festivalsjef

Kongsberg Jazzfestival

Assistentdirigent

Arktisk Filharmoni AS

Daglig leder

Høstscena

Pianostemmere/ klaverteknikere

Norges musikkhøgskole (NMH)

Hold deg oppdatert

Meld deg på vårt nyhetsbrev