Valgerd Svarstad Haugland (offisielt)

Kulturbudsjettet foreslått opprettholdt

Samarbeidsregjeringen har holdt bevilgningene til kulturformål på samme nivå som i forslaget fra Stoltenberg-regjeringen . – Jeg er godt fornøyd med at regjeringen viderefører satsingen på kultur i en situasjon der vi også måtte sørge for momskompensasjon til frivillige organisasjoner, sier kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland. Og nå er også Ultima Festivalen kommet inn som en fast post på statsbudsjettet, med en foreslått pott på 3,5 millioner kroner for 2002.

Kalender

Västanå Sessions

02/08/2024 Kl. 18:00

Hopalong AKA i bakgården på Folk

03/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Féile Oslo 2024 åpningskonsert

15/08/2024 Kl. 19:00

Oslo

Samarbeidsregjeringen har foreslått enkelte omprioriteringer innenfor rammene av kulturbudsjettet. Tiltaket «den kulturelle skolesekken» blir eksempelvis redusert med 6 mill. kroner til 12,3 mill. kroner i det reviderte budsjettet. Dette har falt nokså mange tungt for brystet, og blir kommentert av Musikernes Fellesorganisasjon i deres innspill i Ballade i dag.

Kirke- og kulturministeren forsvarer kuttene på denne måten: – Vi vil blant rette opp det kuttet den forrige regjeringen gjorde i tilskuddet til lokale og regionale kulturbygg. Bevilgningene til dette formålet blir foreslått økt med 5,4 mill. kroner. Kunst- og kulturformidlingen til barn og unge har alt et visst omfang innenfor de fleste kulturinstitusjoner. Ikke minst yter kommunene store tilskudd til barne- og ungdomstiltak.

Økt festivalstøtte – og Ultima som fast post
I det nye forslaget til kulturbudsjett er det langt inn en økning i festivalstøtte på 3,5 millioner kroner. En av de største økningene går til Ultima Festivalen, som nå seiler opp som en fast post på kulturbudsjettet. Ultima-festivalen har i inneværende år 2,6 mill. kroner gjennom Kulturrådets festivalstøtteordning, og samarbeidsregjeringen foreslår at dette beløpet økes til 3,5 millioner kroner for 2002.

— Dette er en markering av verdien av samtidsmusikken, sier Svarstad Haugland. – Ultima-festivalen er sentral når det gjelder produksjon og formidling av samtidsmusikk og ny scenekunst. Og festivalen har lykkes med å nå fram til nye publikumsgrupper, ikke minst unge mennesker.

Ultima-direktør Geir Johnson tar ikke noe for gitt før endelig budsjett blir vedtatt ved juletider, men er likevel svært fornøyd med forslaget om å gå inn som egen post på Statsbudsjettet.

— Vi har fått en relativt lav rammebevilgning, men det føles fint å bli løftet inn som fast post. Vi har tross alt en ganske annen profilering enn de andre festivalene her hjemme, og har i mange år argumentert for dette overfor departementet. Samtidig betyr det jo at vi ikke lenger vil ta en så stor bit av fellespotten.

Håndslag til de frivillige organisasjonene
Fornøyd er nok også de frivillige organisasjonene, som får hevet beløpet til momskompensasjon fra 100 millioner til 200 millioner.

— Det er gledelig at den nye regjeringa dobler dette beløpet, sier Øyvind Stålsett, generalsekretær i Norsk musikkråd til sitt eget nettsted musikk.no. – Det budbærer at en tar de frivillige organisasjonene alvorlig. Vi har vært svært aktive overfor stortings- og regjeringspolitikerne under hele prosessen med momsreforma, og KrF har ved flere anledninger lovet en skikkelig satsing på dette området.

Geir Johnson mener at man likevel bør stå fast på det gamle kravet og ønsket om at kulturbudsjettet bør utgjøre en prosent av statsbudsjettet.

— Dagens situasjon er generelt ikke bra nok. Arbeiderpartiet rakk aldri å gjennomføre målsetningen om en prosent, så vi får bare krysse fingre for at den nåværende regjeringen også har dette som sitt mål.

Pressestøtten og de elektroniske mediene
Når det gjelder pressestøtten, foreslår Bondevik-regjeringen å fjerne 33,3 millioner kroner i produksjonstilskudd i forhold til den avgåtte regjeringens forslag, samtidig som man likevel vil øke tilskuddet til de minste avisene. I tillegg holder man fast ved at dagspressen skal få kompensasjon for inntektstapet som følge av nye retningslinjer for statlig annonsering av ledige stillinger, noe som gir en økning 54,5 millioner kroner til 234,5 mill. kroner i produksjonstilskudd i forhold til vedtatt budsjett for 2001.

Fungerende informasjonssjef Kjell Solem i Kulturdepartementet opplyser til Ballade at eventuell pressestøtte til elektroniske medier ikke er noe tema i det foreliggende budsjettet, men antagelig vil komme opp i forbindelse med Stortingets behandling av den forrige regjeringens mediemelding neste vår.

For å kommentere og diskutere artikkelen må du være logget inn på Facebook. Dersom du har en mening du ikke får postet her kan du alltid sende oss en e-post.